teodora luca

Teodora Luca – Senior Associate Lawyer, Mihai Cătălin LUCA Law Office Dreptul consumatorilor și jocurile de noroc online

(Continuare din ediția trecută)

Cu titlu general, sunt considerate abuzive acele prevederi contractuale care nu au fost negociate direct cu consumatorul dacă, prin ele însele sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, cum ar fi, dar nelimitat la acele prevederi care:
a) dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract.
b) obligă consumatorul să se supună unor condiții contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoștință la data semnării contractului;
c) obligă consumatorul să își îndeplinească obligațiile contractuale, chiar și în situațiile în care profesionistul nu și le-a îndeplinit pe ale sale;
d) dau dreptul profesionistului să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada-limită la care acesta putea să își exprime opțiunea a fost insuficientă;
e) dau dreptul profesionistului să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor și serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;
f) dau dreptul profesionistului să constate unilateral conformitatea produselor și serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;
g) dau dreptul exclusiv profesionistului să interpreteze clauzele contractuale;
h) restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care profesionistul nu își îndeplinește obligațiile contractuale;
i) obligă consumatorul la plata unor sume disproporționat de mari în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de profesionist;
j) restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul, în cazurile în care:
– profesionistul a modificat unilateral clauzele prevăzute la lit. e);
– profesionistul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale;
– profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clause referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunțării unilaterale;
k) exclud sau limitează răspunderea legală a profesionistului în cazul vătămării sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei acțiuni sau omisiuni a profesionistului privind utilizarea produselor și serviciilor;
l) exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acțiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în același timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj;
m) permit în mod nejustificat impunerea unor restricții în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părți din contract;
n) dau dreptul profesionistului să transfere obligațiile contractuale unei terțe persoane – agent, mandatar etc. -, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer servește la reducerea garanțiilor sau a altor răspunderi față de consumator;
o) interzic consumatorului să compenseze o datorie către profesionist cu o creanță pe care el ar avea-o asupra profesionistului;
p) prevăd că prețul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vânzătorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a crește prețurile, fără ca, în ambele cazuri, să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care prețul final este prea mare în raport cu prețul convenit la momentul încheierii contractului.
r) permit profesionistului obținerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existența compensațiilor în sumă echivalentă și pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către profesionist;
s) dau dreptul profesionistului să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă acelașI drept și pentru consumator;
t) dau dreptul profesionistului să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără o notificare prealabilă rezonabilă, cu excepția unor motive întemeiate.

Conform dispozițiilor art. 5 din Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, în cazul contractelor standard preformulate, profesionistul are obligația să remită, la cerere, oricărei persoane interesate un exemplar din contractul pe care îl propune.
Având în vedere că legislația jocurilor de noroc nu permite negocierea individuală a clauzelor contractuale, organizatorii de jocuri de noroc nu pot propune consumatorilor decât încheierea de contracte standard, oferta comercială a acestuia fiind cuprinsă în Termene și condiții.
Controlul respectării dispozițiilor Legii 193/2000 se face de reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, precum și de specialiști autorizați ai altor organe ale administrației publice, potrivit competențelor acordate de lege.
În contextul în care consumatorul nu are posibilitatea de a negocia clauzele Termenelor și condițiilor, iar Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc dispune de prerogative de a autoriza clauzele acestora înainte de punerea lor în aplicare, revine autorității de supraveghere în domeniul jocurilor de noroc obligația de a cenzura clauzele care ar putea fi considerate abuzive din perspective legislației privind drepturile consumatorilor.
Conform dispozițiilor art. 12 din Legea 193/2000, în cazul în care se constată existența clauzelor abuzive în contractele standard preformulate, oricare dintre organele cu atribuții de control vor sesiza tribunalul de la sediul profesionistului, solicitând obligarea acestuia să modifice contractele aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.
În cazul în care constată existența clauzelor abuzive în contract, instanța va obliga să modifice Termenele și condițiile, în sensul eliminării clauzelor abusive și va sancționa societatea cu amendă contravențională al cărei cuantum este cuprins între 200 – 1000 Lei.
Consumatorii au la rândul lor dreptul de a se adresa organelor judecătorești în conformitate cu prevederile Codului Civil și ale Codului de procedură civilă pentru constatarea nulității clauzelor abuzive.
În practica recentă, instanțele au considerat că punerea la dispoziția consumatorilor a Termenelor și condițiilor (prin afișarea pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc) și redactarea acestora într-un limbaj ușor de înțeles sunt suficiente pentru a permite consumatorului să adopte decizia de a contracta în deplină cunoștință a termenelor aplicabile, consumatorul având posibilitatea de a refuza clauzele contractuale prin refuzarea înregistrării pe platforma organizatorului, caz în care cererea consumatorului de constatare a nulității clauzelor nu este întemeiată.
Prin urmare, pentru a se asigura că interesele lor nu vor fi prejudicate prin acceptarea Termenelor și condițiilor și înregistrarea contului de joc pe o anumită platformă dintre cele licențiate în România, consumatorii au obligația de a cerceta conținutul acestora anterior acceptării ofertei organizatorului.

Articolul precedentThe Diplomat este partener media al Marketing in Gambling Forum
Articolul următorOfertă specială: Bilet Combo la două conferințe: – Georgia iGaming Affiliate Conference și Affiliate Marketing Conference Belarus