BILANȚUL LEGISLATIV

BILANȚUL LEGISLATIV AL ANULUI 2019 ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC de Nicoleta Bărăgan, Avocat Definitiv și Loredana Dumitru, Avocat Stagiar, C.A. LUCA Mihai Cătălin

(Continuare din numărul trecut)

Organizatorii de jocuri de noroc sunt vizați în mod expres de aplicabilitatea Legii nr. 129/2019, în calitate de entități raportoare. În această calitate, le incumbă o serie de obligații, din care amintim, cu titlu general, obligațiile de raportare, precum și obligațiile de a aplica măsuri de cunoaștere a clientelei, pe care le-am tratat pe larg într-un articol anterior.
Totuși, în încercarea de a identifica punctual situațiile care impugn aplicarea de către organizatorii de jocuri de noroc a măsurilor standard de cunoaștere a clientelei, considerăm oportun a ne îndrepta atenția asupra interpretării și aplicării dispozițiilor art. 13 alin. (1) și (2) din Legea nr. 129/2019.
Astfel, prin interpretarea dispozițiilor art. 13 alin. (1) și (2) observăm că se generează două situații de aplicabilitate posibile, respectiv: (i) pe de o parte, prin alin. (2), legiuitorul a stabilit în mod expres în sarcina organizatorilor de jocuri de noroc obligația de a aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei la momentul colectării câștigurilor, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 2.000 euro, printr-o singură operațiune, iar (ii) pe de altă parte, prin alin. (1) al art. 13 din Legea 129/2019, se reglementează situațiile în care entitățile raportoare (prin referire la categoria generică) au obligația de a aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei.
Din analiza dispozițiilor anterior menționate, observăm că se ridică cu ușurință întrebarea dacă dispozițiile alin. (1), care stabilesc cu titlu general situațiile de aplicare a măsurilor standard de cunoaștere a clientelei sunt aplicabile și organizatorilor de jocuri de noroc, prin includerea acestora în categoria generică a entităților raportoare, sau dacă aceștia au numai obligațiile prevăzute de alin. (2) al aceluiași articol.
În acest sens, am solicitat un punct de vedere și am obținut un răspuns de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 13 alin. (1) și (2) din Legea nr. 129/2019 din perspectiva aplicabilității pentru organizatorii de jocuri de noroc, care a confirmat că intenția legiuitorului a fost aceea de a institui pentru organizatorii de jocuri de noroc o excepție de la aplicarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, obligația de aplicare a măsurilor standard de cunoaștere a clientelei rezumându-se la situațiile expuse în art. 13 alin. (2).
Este important de menționat și faptul că Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc urmează să emită reglementarea sectorială în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 129/2019.
Având în vedere că termenul legal de emitere a reglementării sectoriale a expirat la data de 20 noiembrie și, din informațiile pe care le deținem, reglementarea se află în stadiu de proiect sub dezbaterea autorității, previzionăm că actul normativ va fi adoptat până la finalul acestui an.
În continuare, ne propunem să facem o trecere în revistă a stadiului în care se află proiectele aflate în curs de dezbatere legislativă, cu impact negativ asupra industriei jocurilor de noroc.
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, pe care l-am analizat pe larg într-o altă prezentare, a fost adoptat tacit de către Senat, prin împlinirea termenului pentru dezbatere și adoptare și a fost înaintat Camerei Deputaților, fiind înregistrat sub nr. 559/28.10.2019.
Amintim că principalele reglementări propuse prin Proiect vizează impunerea unor restricții privind: (i) spoturile publicitare și publicitatea stradală privind jocurile de noroc, (ii) desfășurarea activității în spații situate în clădiri cu destinația de locuințe ori prin raportare la o distanța minimă de 200 de m față de unitățile de învățământ, precum și (iii) situarea la cel puțin 10 metri de intrarea principală în imobil a spațiilor destinate fumătorilor.

OUG 114/2018

Luând în considerare că reglementările propuse prin Proiectul de lege ar îngreuna fără temei desfășurarea de către organizatorii de jocuri de noroc a activităților autorizate, precum și argumentele expuse în avizul nefavorabil emis de către Consiliul Economic și Social, care confirmă această concluzie, Proiectul, în forma propusă, nu poate genera decât așteptări în sens de respingere.
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor a fost, de asemenea, adoptat tacit de către Senat, prin împlinirea termenului pentru dezbatere și adoptare, și a fost înaintat Camerei Deputaților, fiind înregistrat sub nr. 565/28.10.2019.
Prin acest Proiect de lege se propun, în principal, următoarele: (i) instituirea obligației de solicitare a unui nou aviz scris al comitetului executiv și acordul scris al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, în cazul în care în spațiul comercial amplasat într-o clădire cu destinația de locuințe se desfășura inițial o anumită activitate economică, iar ulterior s-a schimbat obiectul principal de activitate al operatorului economic, precum și (ii) posibilitatea de suspendare sau de încetare a activității operatorilor economici care își desfășoară activitatea în spatii situate în clădiri cu destinația de locuințe, în cazul în care comitetul executiv își retrage avizul scris dat pentru schimbarea destinației spațiului sau dacă proprietarii direct afectați cu care se învecinează pe plan orizontal și vertical își retrag acordul dat în prealabil din cauza încălcării, în mod repetat, a drepturilor lor prin desfășurarea activității operatorului economic sau a tulburării liniștii publice.
Așteptările în sens de respingere se mențin și pentru această propunere legislativă, având în vedere concluzia emisă de Guvernul României de a nu susține adoptarea acesteia, avizul nefavorabil emis cu privire la proiect de către Consiliul Economic și Social, precum și raportul de respingere emis de către comisia sesizată în fond – Comisia pentru Administrație Publică, împreună cu toate argumentele aferente expuse.
În momentul de față, ambele propuneri legislative se află în dezbatere la comisiile Camerei Deputaților.
Nu în ultimul rând, considerăm relevant să menționăm Proiectul de Ordin disponibil în secțiunea de Transparență decizională pe website-ul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, proiect care vizează, în esență, stabilirea condițiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc, dar care reglementează și o serie de cerințe pe care trebuie să le îndeplinească organismele de evaluare a conformității.
Și acest Proiect de Ordin a fost tratat pe larg într-un articol anterior, motiv pentru care ne rezumăm doar la a aminti punctual prevederile pe care le considerăm de mare interes pentru organismele de evaluare a conformității.
Proiectul de Ordin aduce, printre altele, precizări cu privire la forma de organizare sub care își poate desfășura activitatea un organism de evaluare a conformității mijloacelor de joc, care trebuie să fie înființat în temeiul legislației naționale și să aibă personalitate juridică. În concret, organismele de evaluare a conformității vor putea opera în România numai ca societate română sau filială a unei societăți străine.
Totodată, Proiectul de Ordin instituie cerința ca organismele de evaluare a conformității mijloacelor de joc să fie acreditate/recunoscute și/sau auditate anual de organismul național de acreditare, RENAR, în condițiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
Reiterăm, spre informarea cititorilor, că atât propunerile legislative aflate la Camera Deputaților, cât și Proiectul de Ordin disponibil pe website-ul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc se află în dezbatere și pot suferi modificări până la momentul adoptării.
În concluzie, deși așa cum se poate observa, de-a lungul anului organizatorii de jocuri de noroc au întâmpinat dificultăți ca urmare a reglementărilor intervenite în anumite segmente din legislația specială, suntem încrezători că în pofida acestora, industria jocurilor de noroc va urma în continuare un drum al maturității și ne arătăm cu acest prilej mai optimiști și cu speranță ca anul următor va avea un început fără incidente legislative neprielnice industriei.

Articolul precedentCASINO POKER la Palace Casino Casa Vernescu
Articolul următorAparate de joc contrafăcute distruse de NOVOMATIC România