Obligația organizatorilor Ana Calancea

Obligația organizatorilor de jocuri de noroc de notificare a contractelor de afiliere

De Ana Calancea, Avocat, C.A. Luca Mihai-Cătălin

În cele ce urmează ne propunem o analiză a dispozițiilor art. 12 alin. 2 din cuprinsul OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (denumită în continuare OUG 77/2009) cu scopul de a determina care sunt modificările aduse datelor inițiale în temeiul cărora a fost eliberată licența de organizare sau autorizația de exploatare a jocurilor de noroc on-line ce se impun a fi aduse la cunoștință Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
Conform art. 12 alin. (2) „Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor înștiința O.N.J.N., în termen de 48 de ore prin depunerea on-line sau în 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, pentru depunerea prin poștă sau la registratura O.N.J.N., despre orice modificare adusă datelor inițiale în baza cărora a fost emisă licența de organizare a jocurilor de noroc sau autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, după caz.”
Din maniera în care textul normativ a fost redactat, reiese în mod neîndoielnic că scopul urmărit de legiuitor îl constituie aducerea la cunoștința Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc doar a situațiilor care sunt de natură să modifice considerentele avute în vedere de aceasta pentru emiterea licenței de organizare și a autorizației de exploatare a activității.
Potrivit legislației în vigoare, datele inițiale/considerentele avute în vedere de ONJN pentru emiterea licenței de organizare și a autorizației de exploatare a activității de jocuri de noroc online sunt cele prevăzute în mod expres și neechivoc de dispozițiile art. 15 din OUG nr. 77/2009, respectiv:
(1) Pentru obținerea icenței de organizare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. trebuie îndeplinite următoarele condiții:

A. Pentru jocurile de noroc tradiționale, trebuie ca:

a) operatorii economici să facă dovada:
(i) existenței ca obiect principal de activitate «organizarea de jocuri de noroc»;
(ii) existenței avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali, precum și asociaților/acționarilor persoanei juridice;
(iii) constituirii capitalului social subscris și vărsat și a garanțiilor în cuantumul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență;

b) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că:
(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
(ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii;
(iii) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum și faptul că aceștia nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea și nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;
(iv) împotriva persoanei juridice nu au fost luate măsuri administrative – de tipul anulare, revocare sau suspendare a licenței ori a întregii activități desfășurate de operatorul de jocuri de noroc, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii de licență;
(v) în ultimii 3 ani nu au fost acționari și/sau administratori la societăți care au declarat faliment;

c) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentanții legali ai persoanei juridice nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

d) operatorul economic a depus cerere pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc din categoria celor reglementate de prezenta ordonanță de urgență și în condițiile impuse de aceasta.

B. Pentru jocurile de noroc la distanță trebuie ca operatorii economici să facă dovada îndeplinirii cumulativ:

(i) a condițiilor prevăzute la lit. A;
(ii) că dețin un cont bancar pentru depozitarea fondurilor jucătorilor deschis la o bancă din România;
(iii) că sistemul informatic central al organizatorului are un sistem de înregistrare și de identificare a participanților la joc, precum și un sistem pentru păstrarea și transmiterea în timp real către un server în oglindă și un server de siguranță, aflate pe teritoriul României și puse gratuit la dispoziția O.N.J.N., a sesiunilor de jocuri de noroc simultane, a fiecărei taxe de participare plasate de fiecare jucător, precum și câștigul plătit fiecărui jucător. (…)
(iv)software-ul utilizat pentru desfășurarea jocurilor de noroc la distanță, precum și orice nouă versiune de software utilizată pentru desfășurarea jocurilor de noroc la distanță au fost aprobate în prealabil de către O.N.J.N., pe baza testelor efectuate de către un laborator licențiat;
(v) existenței unui «reprezentant autorizat» al societății, în cazul în care aceasta este înregistrată într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori în Confederația Elvețiană, (…);
(vi)serverul de joc și serverul de siguranță asigură stocarea tuturor datelor în ceea ce privește oferirea de servicii de jocuri de noroc la distanță, inclusiv înregistrarea și identificarea de jucători, mizele plasate și câștigurile plătite. (…)
(vii)echipamentul pentru comunicații, altul decât cel al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum sunt ei definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să efectueze atât localizarea geografică a adresei IP, cât și identificarea datei, orei și duratei sesiunii de joc a jucătorului care s-a înregistrat el însuși ca participant într-un joc pe site-ul organizatorului.(…)
(viii)echipamentele de comunicații și punctul central unde va fi amplasat sistemul informatic central al organizatorului sunt pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene ori pe teritoriul unui alt stat membru al Acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană;

(2) Pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici trebuie să facă dovada că:

a) dețin licență de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data depunerii cererii pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc;

b) spațiul propus este înregistrat la oficiul registrului comerțului de către organizatorul în cauză conform prevederilor legale în vigoare pentru desfășurarea activităților comerciale în cadrul imobilelor și îndeplinește cerințele prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

c) spațiul propus nu este situat în incinta unui așezământ de învățământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, unor așezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; (…)

d) activitatea de tip cazinou urmează a se organiza în immobile care nu au destinația de locuință sau în locații care fac parte din hoteluri având o clasificație, conform normelor naționale în vigoare, de cel puțin 3 stele;

e) mijloacele de joc și locațiile/spațiile propuse îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și în normele de aplicare a acesteia;

f) mijloacele de joc tip slot-machine sunt conectate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societății organizatoare, cu obligativitatea centralizării într-un sistem informatic centralizator amplasat pe teritoriul României a informațiilor care să evidențieze: fiecare mijloc de joc conectat, locația în care este exploatat, totalul taxelor de participare colectate și totalul premiilor acordate, inclusiv jack-pot. (…)

g) sălile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societății organizatoare, indiferent de numărul de locații în care se desfășoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un system informatic centralizator amplasat pe teritoriul României a informațiilor care să evidențieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate și totalul premiilor acordate. (…)

i) dețin toate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea și transmiterea acestor tipuri de jocuri de noroc în mod obligatoriu pe teritoriul României, pentru jocurile de noroc la distanță definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), excepție de la această prevedere făcând operatorii economici autorizați în acest domeniu într-un stat membru al Uniunii Europene și care dețin echipamentele tehnice necesare funcționării într-un stat membru al Uniunii Europene, cu obligația conectării acestora la un sistem informatic centralizator în oglindă conectat la O.N.J.N. (…)

j) condițiile suplimentare ce trebuie îndeplinite de operatorul economic pentru obținerea licenței de organizare și autorizației de exploatare a jocurilor de noroc la distanță prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.”

După cum este lesne de observat, printre datele inițiale/considerentele în baza cărora ONJN acordă licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc la distanță nu se regăsesc și informațiile cu privire la furnizori sau afiliați.
Însă, practica recentă a Oficiului a arătat că organizatorii de jocuri de noroc la distanță trebuie să aducă la cunoștința autorității, în termenul prevăzut în textul de lege, încheierea oricărui contract de afiliere cu societăți licențiate clasa a II-a, situația care, din punctul nostru de vedere, exceed scopului urmărit de legiuitor la edictarea normei.
Totodată, dispozițiile art. 122 alin. 3 din Normele metodologice nu stabilesc condiții suplimentare pentru emiterea autorizației de exploatare a activității, ci enumeră documentele care trebuie să însoțească cererea de emitere a acesteia.
O astfel de concluzie se desprinde neechivoc din maniera în care este redactat textul, (Pentru obținerea licenței de organizare și a autorizației exploatare a jocurilor de noroc la distanță, operatorii economici vor depune documentele prevăzute la anexa nr. 6a) și anexa nr. 7, precum și următoarele documente în limba română: (…), dar și din împrejurarea că lista furnizorilor nu poate reprezenta o condiție de autorizare și, deci, nu poate face obiectul analizei autorității, operatorii economici având libertatea de a decide încheierea sau încetarea raporturilor juridice conform legii generale.
Excepțiile de la această regulă sunt expres prevăzute de lege și nu pot fi extinse la situații similare (cu titlu exemplificativ, art. 138 din Normele metodologice prevede că Operatorul economic care solicită autorizație de exploatare a activității de jocuri de noroc la distanță trebuie să dețină certificarea software-ului sau a platformei de joc de noroc, efectuată de o societate specializată, care deține licență clasa II-a emisă de ONJN.)
O interpretare prin reducere la absurd, ar conduce la concluzia (inacceptabilă) că autoritatea ar putea refuza acordarea autorizației de exploatare a activității motivat de faptul că societatea nu a încheiat contracte de afiliere sau alte contracte dintre cele enumerate de textul de lege sau că respingerea cererii ar putea fi motivată de încheierea unor contracte cu anumiți furnizori.
Suplimentar, precizăm faptul că obligația de notificare a autorității cu privire la încheierea contractului de promovare în sistem de afiliere cu organizatorul de jocuri de noroc revine afiliatului, conform dispozițiilor art. 150 alin. 3 litera c) din Normele metodologice, potrivit cărora:
Sunt interzise:
(…)
c) fapta afiliatului care nu comunică ONJN, în termen de 15 zile de la data încheierii, contractul de afiliere încheiat cu un organizator de jocuri de noroc la distanță.

În cazul în care obligația de notificare ar fi fost prevăzută de dispozițiile art. 12 alin.2 din OUG 77/2009, ar fi fost lipsit de substanță și de scop ca în sarcina afiliatului să fie prevăzută în mod expres o obligație similară, dar cu un termen diferit.
Însă, având în vedere faptul că nerespectarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) constituie contravenție, fiind sancționată cu amenda de la 20.000 la 40.000 lei, recomandarea noastră este ca, până la clarificarea modului de interpretare a prevederilor în cauză, organizatorii de jocuri de noroc la distanță să aducă la cunoștința Oficiului, pe lângă modificările aduse datelor inițiale în baza cărora a fost eliberată licența de organizare sau autorizația de exploatare a jocurilor de noroc on-line, și încheierea contractelor în sistem de afiliere.

Articolul precedent„Verificările de acces” vor pune în pericol incidența cazurilor de probleme cu jocurile de noroc
Articolul următorSfaturi pentru redeschiderea activității locațiilor de joc