Corina Andreea Ciobanu

Programul de funcționare cu publicul al operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc tradiționale în contextul „relaxării” restricțiilor aplicabile pe perioada stării de alertă

De Corina Ciobanu, Avocat Definitiv
Cabinet de Avocat Luca Mihai Cătălin

În acest număr al revistei ne propunem să realizăm o analiză a dispozițiilor legale privitoare la programul de funcționare cu publicul, începând cu data de 15.05.2021, al locațiilor operatorilor licențiați și autorizați să desfășoare activități de jocuri de noroc tradiționale pe teritoriul României, având în vedere că, am constatat dificultăți în aplicarea măsurilor de relaxare adoptate de Guvernul Românei prin Hotărârea nr. 550/14.05.2021 pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (denumită în continuare „HG nr. 550/2021”), prin care s-au adus modificări Anexei nr. 3 „MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc” (denumită în continuare „Anexa nr. 3”) la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (denumită în continuare „HG nr. 531/2021”).
Deși modificările aduse, începând cu data de 15.05.2021, dispozițiilor Anexei nr. 3 din HG nr. 531/2021 constând în eliminarea în totalitate a restricției de desfășurare a activității cu publicul exclusiv în intervalul orar 05:00 – 21:00, sunt o gură de aer proaspăt pentru operatorii din domeniul jocurilor de noroc, în practică au existat și încă există situații (din fericire, limitate) în care operatorii sunt sancționați contravențional de către organele competente ale statului pe motiv că nu respectă intervalul orar de funcționare 05:00 – 24:00.
Temeiul de drept invocat pentru constatarea contravențiilor este reprezentat de art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la HG nr. 531/2021, astfel cum a fost modificată și completată prin HG nr. 550/2021, prin care se stabilește că: „măsurile prevăzute la pct. 1, 2, 2¹ și 2² se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.”
Având în vedere că prin pct. 1, 2, 2¹ și 2² din art. 6 la care face trimitere pct. 3 al art. 6 din Anexa nr. 3 la HG nr. 531/2021, se prevede că activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor este permisă în intervalul orar 5:00-24:00, agenții constatatori tind spre a extinde domeniul de aplicare al acestei restricții de funcționare, realizând o interpretare nefundamentată a prevederilor legale, considerând că orice operator economic care dispune de locații ce au un acoperiș, plafon sau tavan și sunt delimitate de cel puțin 2 pereți trebuie să își desfășoare activitatea cu publicul doar în intervalul orar 05:00 – 24:00.
Însă, interpretarea pe care unii agenții constatatori înțeleg să o dea dispozițiilor pct. 3 ale art. 6 din Anexa nr. 3 din HG nr. 531/2021 nu are suport legal și vine în contradicție atât cu intenția legiuitorului de la momentul edictării normei, cât și cu alte prevederi ale hotărârii.
În primul rând, dispozițiile art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 din HG nr. 531/2021, au existat și în forma inițială a hotărârii și au în vedere definirea noțiunii de „spațiu închis” cu scopul de a clarifica dilema apărută anul trecut în practică a „teraselor acoperite”, respectiv dacă acestea sunt spații interioare sau exterioare ale restaurantelor și cafenelelor, nicidecum cu scopul de a extinde restricția privind programul de funcționare către toți operatorii economici.
Acest argument este întărit și de pct. 6 al art. 6 din Anexa nr. 3 din HG nr. 531/2021, unde se prevede, atât în forma actuală, cât și în cea anterioară datei de 15.05.2021 că „prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 3, (…)”, care sunt încadrate în categoria spațiilor închise.
În al doilea rând, începând cu data de 15.05.2021, prin HG nr. 550/2021, Guvernul României a dispus eliminarea unor restricții dintre cele prevăzute prin Anexa nr. 3 la HG nr. 531/2021 și a stabilit noi măsuri aplicabile pe perioada stării de alertă, iar printre restricțiile înlăturate de la aplicare s-a enumerat și eliminarea interdicției de desfășurare a activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii, inclusiv a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 21:00 – 05:00.

gaming

Astfel, prin art. 1, punctul 11 din HG nr. 550/2021 S-AU ABROGAT prevederile art. 7 punctul 1 din Anexa nr. 3 la HG nr. 531/2021, conform cărora „În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-21,00”, fără însă a se stabili noi măsuri care să le înlocuiască pe cele abrogate.
Prin urmare, în prezent, potrivit art. 10 punctul 4 din Anexa nr. 3 la HG nr. 531/2021, astfel cum a fost modificat prin art. 1 punctul 16 din HG nr. 550/2021 „activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori;” nemaiexistând reglementată nicio limitare cu privire la orarul de funcționare a locațiilor în care se desfășoară activitate specifică jocurilor de noroc.
În al treilea rând, restricția privind desfășurarea activității cu publicul în intervalul orar 05:00 – 24:00, reglementată prin dispozițiile art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la HG nr. 531/2021, astfel cum au fost modificate prin art. 1 punctul 8 din HG nr. 550/2021, se aplică DOAR operatorilor economici de tipul restaurantelor și cafenelelor, nicidecum tuturor operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii, activitatea cu publicul a acestora din urmă fiind limitată anterior datei de 15.05.2021 în baza prevederilor art. 7 din Anexa nr. 3 la HG nr. 531/2021 abrogate în prezent prin HG nr. 550/2021, iar nu a prevederilor art. 6 punctul 1 ale Anexa nr. 3 la HG nr. 531/2021.
Considerăm că dacă intenția legiuitorului ar fi fost doar de a extinde până la ora 24:00 intervalul orar în interiorul căruia operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii, alții decât restaurantele și cafenelele, să desfășoare activitatea cu publicul, iar nu de a elimina în totalitate restricția de funcționare, NU ar fi abrogat prevederile art. 7 alin. 1 din Anexa nr. 3 la HG 531/2021, pentru ca această restricție să se aplice prin analogie prin art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3, ci ar fi modificat intervalul orar stabilit la art. 7 alin. 1, respectiv de la 05:00 – 21:00, la 05:00 – 24:00.
De asemenea, intenția legiuitorului de a elimina restricțiile privind programul de funcționare al operatorilor economici care desfășoară activități economice de comerț/prestări servicii cu publicul, inclusiv a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc, reiese și din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 29 din 14.05.2021 privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei COVID-19 care prevede prin art. 4, preluat în integralitate de HG nr. 550/2021, că: „Începând cu data de 15.05.2021 se propune eliminarea interdicției de circulație a persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în toate localitățile, precum și a restricțiilor privind programul operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.”

Mai mult, dacă analizăm în detaliu atât prevederile HG nr. 531/2021 anterioare datei de 15.05.2021, cât și pe cele în vigoare după data de 15.05.2021, vom observa că hotărârea, înainte de a fi modificată și completată prin HG 550/2021, prevedea prin art. 7 alin. 1 că toți operatorii economici care desfășurau activități de comerț și prestări servicii ce nu erau interzise în mod expres, puteau activa doar în intervalul orar 05:00 – 21:00, iar prin excepție de la această regulă generală, potrivit alin. 2 și alin. 7 din art. 7, în intervalul orar 21:00 – 05:00, puteau activa doar unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizau autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, precum și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizau autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone.
Ulterior datei de 15.05.2021, dacă am considera că programul de funcționare al operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii se supune dispozițiilor art. 6 pct. 3 din actul normativ, ar rezulta că TOȚI operatorii economici au obligația de a își desfășura activitatea cu publicul în intervalul orar 05:00 – 24:00 și că operatorii economici exceptați de la restricția de funcționare în trecut, respectiv unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, etc. NU și-ar mai putea desfășura activitatea în regim normal de muncă, fiind obligați să își închidă locațiile și să își înceteze activitatea în intervalul orar 24:00 – 05:00.
Prin excepție, acești operatori enumerați anterior ar putea funcționa în intervalul orar 24:00 – 5:00 doar dacă ar deveni incidente dispozițiile alin. 3 și alin. 4 de la art. 7 din Anexa 3 la HG nr. 531/2021, respectiv doar dacă în localitățile de pe teritoriul României incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 14 zile ar fi mai mare de 4/1000 de locuitori.
Așadar, cu alte cuvinte, toate categoriile de operatori economici exceptate anterior datei de 15.05.2021 de la limitarea programului de funcționare, deci care puteau funcționa 24 de ore din 24, în prezent ar fi obligate să desfășoare activitate cu publicul în intervalul orar 05:00 – 24:00, iar în situația în care pe teritoriul României situația epidemiologică s-ar înrăutăți și ar intra în vigoare restricțiile mai drastice de la alin. 3 și alin. 4 de la art. 7 din Anexa 3 la hotărâre, ar putea funcționa și desfășura activitate cu publicul și în intervalul 24:00 – 05:00, deci 24 de ore din 24.
Ori, o asemenea interpretare a textelor legale nu poate fi decât una profund eronată, ce contravine voinței legiuitorului, intenția și scopul pentru care a fost emisă HG nr. 550/2021 de modificare și completare a HG nr. 531/2021 nefiind aceea de a stabili, începând cu data de 15.05.2021, reguli mai stricte decât cele în vigoare până la acel moment, ci de a reglementa unele „relaxări” de la restricțiile existente.
De altfel, în preambulul Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 29/14.05.2021, document ce a reprezentat temeiul în baza căruia s-a emis HG nr. 550/2021, se prevede că propunerea adoptării unor măsuri de relaxare a venit „în contextul necesității de îmbunătățire a condițiilor socio-economice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale” și nicidecum din dorința de a se stabili reguli și restricții mai împovărătoare.
Drept urmare, analizând în mod corelat ambele forme ale HG nr. 531/2021, atât forma inițială, cât și cea modificată, se poate concluziona că legiuitorul a dorit și a înlăturat categoria operatorilor economici care desfășoară activități de comerț și prestări servicii, inclusiv categoria operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc tradiționale, de la aplicarea restricției privind programul de funcționare cu publicul, aceștia putându-și desfășura activitatea cu publicul 24 de ore din 24, desigur cu respectarea tuturor celorlalte măsuri de protecție și prevenție.
Pe cale de consecință, aplicarea de sancțiuni contravenționale operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc pe motiv că desfășoară activitate specifică cu publicul în intervalul orar 24:00 – 05:00 ridică probleme de legalitate și temeinicie, procesul-verbal de constatare și sancționare fiind astfel susceptibil de anulare prin formularea unei plângeri contravenționale în fața instanțelor de judecată.

Articolul precedentAgenda conferinței internaționale Online Casino Business 2021
Articolul următorLinkul necesar pentru participarea gratuită la Online Casino Business 2021