Procesarea de plăți în domeniul jocurilor de noroc

De Cristina Iacob,
Avocat definitiv colaborator – Cabinet de Avocat Luca Mihai Cătălin

Astfel cum este deja cunoscut, desfășurarea activităților în domeniul jocurilor de noroc are loc sub condiția obținerii de către operatorul economic a licenței acordate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Legislația jocurilor de noroc în vigoare prevede distinct licențele ce pot fi acordate operatorilor economici astfel:

– Licența acordată operatorilor economici ce doresc o implicare efectivă în organizarea jocurilor de noroc (ex: jocuri de noroc la distanță, tradiționale);
– Licența acordată operatorilor economici ce doresc o implicare adiacentă în domeniul jocurilor de noroc prin prestarea de servicii conexe (ex: procesator de plăți, producție și/sau distribuție de software specializat, afiliați, etc.).

Prezentul articol are ca obiect analiza condiției sine qua non de obținere a licenței clasa a II-a de către operatorii economici care desfășoară activități conexe în domeniul jocurilor de noroc în România, respectiv procesatorii de plăți.

Într-o definiție generală, procesatorul de plăți este reprezentat de compania responsabilă de gestionarea procesului de tranzacție cu cardul de credit sau cardul de debit, acționând ca un intermediar între banca de consum și comerciant, permițând transmiterea informațiilor.

Cu referire la domeniul jocurilor de noroc, conform definiției prevăzute de art. 5 alin. din Ordonanța de Urgență nr. 77/2009: sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art. 10 alin. (1), instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar, mijloacele bănești, inclusiv cardurile bancare, cu condiția ca toate mijloacele de plată utilizate și mijloacele bănești, inclusiv cardurile bancare, utilizate de persoanele fizice majore participanți la jocul de noroc să conțină informații despre persoana fizică ce a operat cu instrumentul de plată. Pentru jocurile de noroc la distanță sau on-line definite la art. 10 alin. (1) lit. h) -m), mijloacele de plată utilizate și mijloacele bănești, inclusiv cardurile, trebuie să fie operate prin intermediul unui procesator de plăți licențiat de O.N.J.N. Organizatorul de jocuri de noroc la distanță licențiat în România va depozita va depozita fondurile jucătorilor doar în conturi bancare deschise la bănci de pe teritoriul național român.

De asemenea, potrivit art. 2 din Normele Metodologice de punere în aplicare a O.U.G. 77/2009 activitatea de procesare a plăților (respectiv acceptarea depunerilor și a retragerilor pentru platformele de jocuri de noroc online) poate fi desfășurată în temeiul Licenței Clasa a II-a emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc de:
(i) prestatorii de servicii de plată definiţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv prestatorii de servicii de plată definiţi de Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi de plată în domeniul jocurilor de noroc; şi/sau
(ii) organizatorii de jocuri de noroc tradiţionale, care efectuează în numele şi pe seama organizatorului de jocuri de noroc la distanţă operaţiuni de alimentare sau de retragere a fondurilor din contul de joc al participantului, în baza autorizării prealabile emise de organizatorul de jocuri de noroc la distanţă.
Deși activitatea de procesare a plăților, efectuată de organizatorii de jocuri de noroc tradiționale, implică deținerea licenței de organizare și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, este în mod evident distinctă de activitatea de jocuri de noroc.
Mai mult, conform definiției prevăzute de art. 2 din Normele Metodologice de punere în aplicare a O.U.G. 77/2009, anterior citate, activitatea de procesare a plăților de societățile care dețin licența Clasa a II-a emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în considerarea licenței pentru organizarea jocurilor de noroc tradiționale, permite operațiunile de alimentare sau retragere în/din conturile de joc înregistrate pe platformele de jocuri de noroc online, serviciile de plată nefiind echivalente activității de jocuri de noroc.

Astfel, documentația avută în vedere de ONJN pentru emiterea Licenței clasa a II-a de către operatorii economici ce doresc să desfășoare activitatea de procesare de plăți este cea prevăzută în mod expres de Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009, atât în cazul prestatorilor de servicii de plată autorizați în prealabil de organele competente, cât și în cazul organizatorilor de jocuri de noroc tradiționale, care efectuează în numele și pe seama organizatorului de jocuri de noroc la distanță operațiuni de procesare de plăți.

Totodată, și în cazul procesatorilor de plăți, plata taxei de licență reprezintă o condiție esențială atât pentru obținerea, cât și pentru menținerea valabilității licenței. Conform art. 148 din Normele Metodologice de punere în aplicare a OUG 77/2009:
(1)Licența clasa a II-a se acordă, la cerere, operatorilor economici care îndeplinesc condițiile pentru desfășurarea fiecărei activități în parte.
(2)Licența clasa a II-a are valabilitate 10 ani de la data acordării, cu condiția plății taxelor aferente, după cum urmează:
a)pentru primul an, până la data de 25 a lunii următoare celei în care documentația depusă de operatorul economic a fost aprobată;
b)pentru anii următori, cu cel puțin 10 zile înainte de împlinirea perioadei de un an.

În concluzie, activitatea procesatorilor de plăți în domeniul jocurilor de noroc, deși se află în strânsă legătură cu activitățile de jocuri de noroc online (și domeniului jocurilor de noroc în general), nu se poate confunda cu jocurile de noroc în sine și nici cu jocurile de noroc tradiționale.

Articolul precedentCreșterea Jocurilor de Noroc Online în Vegas
Articolul următorSinteza condițiilor de licențiere, autorizare și impozitare a activităților de jocuri de noroc în România