Practica jocurilor de noroc în anul 2023

Proiecte de lege care propun închiderea jocurilor de noroc tradiționale din România

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, Vicepreședinte FedBet și Președinte ROMBET

continuarea articolului precedent

La reluarea sesiunilor parlamentare, din toamna acestui an, „organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”, urmează să decidă asupra celor 12 proiecte de lege, aflate spre dezbatere la cele două camere ale parlamentului, în diferite stadii, dar care vizează, dacă vor fi aprobate, dispariția jocurilor de noroc tradiționale din România.

Vom urmări mai departe, prevederile, stadiul precum și drumul pe care l-au parcurs până acum aceste inițiative legislative, de la momentul de depunere și până la încheierea sesiunii parlamentare din iunie 2023. În expunerile de motive, ale inițiatorilor, nu se face trimitere directă la închiderea acestor activități, ba mai mult susțin, fără argumente, că scopul urmărit ar fi reprezentat de dorința politicienilor de stabilire a unor noi restricții pentru diminuarea efectului jocurilor de noroc asupra tinerilor precum și din necesitatea de reducere a dependenței participanților față de jocurile de noroc, chiar dacă această activitate este definită ca o activitate de divertisment și distracție:

I. Proiectele de lege, aflate la Senat, ca primă cameră sesizată

1. Proiectul de lege, inițiat și depus de reprezentanți exclusiv ai grupului parlamentar AUR, aflat sub numărul de înregistrare L 412/2023, vizează activitatea cazinourilor și activitatea de tip slot-machine, organizate și exploatate tradițional. Proiectul de lege depus prevede faptul că aceste tipuri de activități se pot exploata doar în stațiuni de interes național sau local dar, prin excepție, slot-machine pot să fie exploatate și în alte locații condiționat de faptul că miza maximă să nu fie mai mare de 0,50 euro. Această inițiativă legislativă se află în lucru, la comisiile permanente ale Senatului, în procedură de urgență, fiind solicitate avize de la două comisii și apoi depunerea unui Raport comun de Comisia economică, industrii şi servicii alături de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări iar termenul de depunere al raportului este data de 06.09.2023. Guvernul României nu și-a exprimat poziția față de acest proiect de lege. Dacă această propunere legislativă nu ajunge la procedura de vot urmează să fie adoptată tacit la 38 de zile de la reluarea activității Senatului;

2. Proiectul de lege, inițiat și depus de reprezentanții grupului parlamentar USR, aflat sub numărul de înregistrare L 406/2023. Proiectul de lege vizează partenerii, acționarii semnificativi, membrii echipei manageriale și ai corpului de control al organizatorului licențiat, proprietarul sau chiriașul unui local în care se desfășoară jocuri de noroc, angajații operatorului de jocuri de noroc precizând faptul că aceștia nu pot participa la jocul de noroc organizat de persoana juridică cu care se află în relație de interdependență. De asemenea membrii Comitetului de Supraveghere al ONJN nu pot participa la jocuri de noroc operate în România de persoane juridice private. Această inițiativă legislativă se află în lucru, la comisiile permanente ale Senatului, în procedură normală, fiind solicitat punct de vedere de la guvern și solicitare Raport comun de Comisia economică, industrii şi servicii alături de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări iar termenul de depunere al raportului este data de 12.09.2023. Guvernul României nu și-a exprimat poziția față de acest proiect de lege. Dacă această propunere legislativă nu ajunge la procedura de vot urmează să fie adoptată tacit la 38 de zile de la reluarea activității Senatului;

3. Proiectul de lege, aflat în dezbatere la Senat, sub numărul L 312/2023, susținut în mass-media de Alfred-Robert Simonis – deputat PSD, președinte interimar al Camerei Deputaților – purtând semnătura a 135 parlamentari PSD, care are următoarele prevederi:

a) Interzicerea în incinta locațiilor de jocuri de noroc a persoanelor autoexcluse sau indezirabile;

b) Spațiul propus spre autorizare să fie situat la cel mult 50 m de limita teritorială a orașului/municipiului ori a comunei, inclusiv a municipiului București, astfel cum este prevăzută la art. 95 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

c) Solicitanții trebuie să dețină avizul de amplasament, eliberat de consiliul local al unității administrativ teritoriale competente. Conținutul avizului și procedura de obținere a acestuia se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a legii;

d) Spațiul propus spre autorizare nu este situat la mai puțin de 300 m de un așezământ de învățământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, un așezământ de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele asemenea sau în incinta acestora; se interzice desfășurarea de jocuri de noroc în spații care datorită amplasării ar conduce Ia obstrucționarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locații de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, stații ale mijloacelor de transport în comun etc.);

e) În localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori nu se poate acorda autorizație de exploatare a jocurilor de noroc;

f) Aceste prevederi nu se aplică spațiilor în care se desfășoară jocurile loto tradiționale și la distanță, noroc, noroc plus și super noroc, expres și lozuri;

g) Anterior începerii activității pe raza unei localități, operatorul economic licențiat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență va informa, în termen de 5 zile, prin adresă, autoritatea administrației publice locale competente despre începerea activității, comunicându-i data începerii activității și transmițându-i copii de pe licența și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care sunt exploatate jocurile de noroc, condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de joc, condițiile referitoare la regulamentele de joc și regulamentele interne în vederea acordării autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și obligațiile care le revin organizatorilor în vederea menținerii valabilității acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

h) De la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei legi, operatorii de jocuri de noroc licenţiaţi au obligația de a se conforma noilor prevederi;

i) În termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 111/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009.

Această inițiativă legislativă se află pe ordinea de zi a Senatului, în procedură normală, cu Raportul comun depus de Comisia economică, industrii şi servicii alături de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări cu mențiunea că guvernul nu susține adoptarea acestui proiect de lege. Amendamentele aprobate și care însoțesc Raportul prevăd:

– Faptul că licența de organizare a jocurilor de noroc se acordă în funcție de numărul de locuitori, dovedit prin adeverință eliberată de autoritatea administrației publice locale, astfel încât să existe cel mult un punct de lucru la 20.000 de locuitori;

– Documentele organizatorilor trebuie să ateste existența, ca obiect unic de activitate, organizarea de jocuri de noroc;

– La solicitarea autorizațiilor de exploatare organizatorul trebuie să facă dovada că spațiul propus nu este situat în incinta sau pe o rază de 300 de m a unităților și instituțiilor de învățământ, inclusiv campusurile aferente acestora, a unor locuri de joacă pentru copii definite ca orice spațiu închis sau în aer liber destinat utilizării de către copii, a parcurilor, a unor așezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfășurarea de jocuri de noroc în spații care datorită amplasării ar conduce la obstrucționarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locații de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, stații ale mijloacelor de transport în comun etc.);

– Pentru jocurile tip slot-machine, numărul maximum de mijloace de joc care pot fi exploatate de același operator economic într-o locație este de 20 de slot-machine, care pot fi exploatate în cadrul aceleiași locații sau în locații diferite. Numărul de slot-machine, pentru fiecare locație, este de: (i) sala de jocuri – maximum 20 slot-machine pentru municipiul București, maximum 15 slot-machine în alte locații din municipii și orașe, altele decât municipiul București și maximum 10 în locațiile din comune. În spațiile în care se desfășoară acest gen de activitate ca activitate principală se pot desfășura doar activități economice de tip bar, restaurant și inclusiv cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Pentru această categorie se va acorda autorizație clasa A, conform pct. I subpct. II din anexă; (ii) maximum trei aparate electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, pentru spațiile în care se desfășoară alte activități cu caracter economic, amplasarea, organizarea și exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct în cadrul locației numai de către un singur organizator. Pentru această categorie se va acorda Autorizație Clasa B, conform punctului I subpunctul II din anexa la prezenta ordonanță de urgență; (iii) maximum cinci slot-machine, pentru locațiile autorizate pentru activitatea de pariuri. Pentru această categorie se va acorda Autorizație Clasa A, conform punctului I subpunctul II de la anexa ce face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență; (iv) maximum 20 de mijloace de joc interconectate în sistemul de joc jack-pot, în situația în care mijloacele de joc sunt exploatate în cel puțin două locații; (v) maximum două terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate și la care exploatarea se realizează de la mai multe terminale (posturi) de joc; (vi) maximum două slot-machine, pentru locațiile autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc definite la art. 10, alin, (1) litera p). Pentru această categorie se va acorda Autorizație Clasa A, conform punctului I subpunctul II din prezenta ordonanță de urgență.

Dacă această propunere legislativă nu ajunge la procedura de vot urmează să fie adoptată tacit la 3 zile de la reluarea activității Senatului;

4. Proiectul de lege, inițiat și depus de reprezentanți exclusiv ai grupului parlamentar USR, aflat sub numărul de înregistrare L 401/2023, vizează: publicitatea pentru jocurile de noroc, reglementate potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, este însoțită de prezența alternativă a unuia dintre următoarele mesaje: Familie, viață socială, bunăstare: ești gata să riști totul? sau: Jocurile de noroc implică riscuri: îndatorare, dependență, singurătate. Formele de publicitate exterioară sunt permise dacă dimensiunile materialelor publicitare nu depășesc, în mod individual, pentru un material publicitar aferent unui singur operator de jocuri de noroc licențiat, o suprafață totală de 30 de metri pătrați. Se interzice promovarea de premii în bani sau bunuri materiale prin formele de publicitate exterioară. În sensul prezentei legi, prin forme de publicitate exterioară se înțeleg elementele de tipul panourilor publicitare sau structurilor publicitare care sunt amplasate în zone publice, inclusiv pe diverse construcții sau clădiri. Această inițiativă legislativă se află în lucru, la comisiile permanente ale Senatului, în procedură normală, fiind solicitat punct de vedere de la guvern și solicitare Raport comun de Comisia economică, industrii şi servicii alături de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări iar termenul de depunere al raportului este data de 12.09.2023. Guvernul României nu și-a exprimat poziția față de acest proiect de lege. Dacă această propunere legislativă nu ajunge la procedura de vot urmează să fie adoptată tacit la 38 de zile de la reluarea activității Senatului;

5. Proiect de lege depus la Senat sub numărul L 407/2023 susținut de parlamentari USR, pentru modificarea Anexei la OG 99 din 2000, în care se prevede includerea jocurilor de noroc pe lista activităților pentru care este necesară obținerea autorizațiilor de funcționare de la autoritățile publice locale. Această inițiativă legislativă se află în lucru, la comisiile permanente ale Senatului, în procedură normală, fiind solicitat punct de vedere de la guvern și solicitare Raport comun de Comisia economică, industrii şi servicii alături de Comisia pentru antreprenoriat și turism iar termenul de depunere al raportului este data de 12.09.2023. Guvernul României nu și-a exprimat poziția față de acest proiect de lege. Dacă această propunere legislativă nu ajunge la procedura de vot urmează să fie adoptată tacit la 38 de zile de la reluarea activității Senatului;

(continuarea în numărul viitor)

Articolul precedentWisdom of Athena – O nouă zeiță își unește forțele cu Pragmatic Play
Articolul următorImportanța stimei de sine