Andreea Ciocanaru C.A Luca Mihai Catalin

Jocurile de noroc de tip tombolă – condiții de licențiere și autorizare

De Andreea Ciocănaru
Avocat în cadrul C.A Luca Mihai Cătălin

 1. Cadrul legislativ

Tombola reprezintă categorie de jocuri de noroc prevăzută expres, reglementată de Ordonanța de urgență 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (OUG 77/2009) și de Normele metodologice din 2016 de punere în aplicare a OUG 77/2009 (Normele metodologice). Potrivit art. 10 alin. (1) lit. n) din OUG 77/2009, tombola prezintă următoarele caracteristici:

 • Reprezintă o activitate de extragere de numere, de litere sau de alte simboluri, indiferent de caracteristicile dispozitivelor mecanice, electronice, digitale sau video, utilizate pentru generarea acestora sau pentru efectuarea extragerilor (cupe, urne, roți și alte asemenea mijloace);
 • Poate fi desfășurată ca joc de noroc tradițional sau ca joc de noroc la distanță (online);
 • Poate fi organizată sau nu în prezența fizică a jucătorilor;
 • Premiile în cadrul tombolei pot fi acordate doar în natură, fiind fixe, și nu depind de numărul și prețul biletelor vândute, al taloanelor, al jetoanelor și al altor mijloace care atestă participarea la tombolă;
 • Valoarea premiilor nu poate fi mai mică de 50% din valoarea totală a mizelor plătite pentru participarea la tombolă;
 • Numărul câștigătorilor este în prealabil stabilit, aceștia fiind desemnați prin extragere aleatorie;
 • Tombola se organizează în baza unui regulament afișat în prealabil (în locație sau pe pagina web) şi aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N.

Legiuitorul a dedicat și o secțiune specială, însă doar pentru tombola – joc tradițional, respectiv art. 108-110 din Normele metodologice. Astfel, în art. 108 este definită tombola – joc tradițional, definiția fiind asemănătoare cu cea prevăzută în art. 10 alin. (1) lit. n) din OUG 77/2009, precizându-se că extragerile din cadrul tombolei se realizează prin folosirea unui sistem informatic independent a unor dispozitive specifice mecanice sau electronice, iar în art. 109-110 se stabilesc o serie de condiții specifice pentru organizarea jocurilor tradiționale cu tombole.

În primul rând, operatorii economici care intenționează să organizeze o tombolă – joc tradițional, trebuie să dețină biletele de participare la tombolă tipărite doar de Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A.

De asemenea, trebuie să fie constituit un comitet format din 5 membri care să gestioneze și să valideze fiecare ediție de joc (tombolă), ediții ce vor fi evidențiate pe hârtia imprimantei calculatorului. Hârtia imprimantei calculatorului reprezintă un document contabil și va prevedea obligatoriu o serie de date, și anume: enumerarea cronologică a extragerilor organizate în cadrul ediției de joc, după caz, data și ora începerii fiecărei extrageri, ora încheierii, prețul biletelor de participare vândute pentru fiecare joc, intervalul de serie vândut pentru fiecare extragere, intervalul seriilor de bilete de participare anulate pentru fiecare extragere, premiul acordat pentru fiecare joc, valoarea individuală a fiecărui premiu acordat, numărul și seria biletelor de participare desemnate câștigătoare pentru fiecare joc, validarea fiecărui joc.

La sfârșitul fiecărei ediții de joc, sistemul informatic deținut de organizator va opera sinteza jocurilor, numărul de jocuri executate, sumele încasate, valoarea premiilor acordate și alte date sintetice. După această sinteză, hârtia de imprimantă va fi barată, urmând ca situația ediției de joc să fie verificată și semnată de fiecare membru al comitetului de validare. Fiecare dintre semnatari va înscrie personal numele, ora semnării, funcția, urmate de semnătură.

La finalul acestei proceduri, comitetul de validare a premiilor va întocmi procese verbale pentru fiecare ediție de joc. Procesele verbale sunt transmise și către ONJN, în cel mult 3 zile lucrătoare, împreună cu evidența biletelor de participare din gestiunea organizatorului cu evidențierea biletelor de participare vândute pentru jocul de noroc respectiv. Organizatorul trebuie lunar să întocmească o situație pentru jocul de tip tombolă (inclusă în situația veniturilor lunare).

 1. Licența și autorizația pentru organizarea jocurilor de noroc de tip tombolă

Fiind o categorie expresă de jocuri de noroc, operatorii economici trebuie să dețină licență de organizare și autorizație de exploatare emise de ONJN pentru a desfășura tombola. Trebuie precizat că, potrivit legislației, tombola este considerată joc de noroc doar dacă desfășurarea acesteia generează venituri/profit pentru organizator din colectarea taxelor de participare ale jucătorilor. Această concluzie se desprinde din dispozițiile art. 11 alin. (1) lit. a) din OUG 77/2009, care stabilesc că nu sunt considerate jocuri de noroc de tip tombolă şi prin urmare sunt permise fără autorizare, tombolele organizate în şcoli, în grădiniţe sau în alte colectivităţi, precum şi cele organizate de asociaţii sau fundaţii nonprofit şi care au un caracter distractiv şi nonprofit pentru organizatori. Caracterul tombolei este considerat nonprofit atunci când suma totală a taxei de participare este egală cu suma totală a premiilor câștigate, același principiu aplicându-se și atunci când este vorba de bunuri sau altele asemenea.

Cu această ocazie, menționăm că în cazul jocurilor de noroc la distanță (online), licența de organizare nu este specifică produsului, spre deosebire de autorizație care este specifică și trebuie obținută pentru fiecare activitate de jocuri de noroc în parte ce se intenționează a fi desfășurată, respectiv jocurile de noroc prevăzute în art. 10 alin. (1) lit. a)-n) din OUG 77/2009. Prin urmare, pentru organizarea și exploatarea tombolei – joc la distanță, dacă un operator deține licența clasa I pentru organizarea jocurilor de noroc la distanță (online), va fi necesar să obțină doar autorizație pentru exploatarea tombolei – joc la distanță, în caz contrar, trebuind să obțină atât licență, cât și autorizație specifică. În schimb, în ceea ce privește tombola – joc tradițional, operatorii economici, indiferent dacă dețin sau nu licență (clasa I) de organizare și autorizație de exploatare pentru altă categorie de jocuri de noroc, trebuie să obțină atât licență pentru organizarea tombolei, cât și autorizație specifică pentru exploatarea tombolei – joc tradițional.

2.1. Licența de organizare a jocurilor de tip tombolă

Pentru obținerea licenței de organizare a tombolei, joc de noroc tradițional sau joc de noroc la distanță, legislația nu prevede dispoziții speciale, astfel că se vor aplica regulile generale pentru obținerea unei licențe de organizare a jocurilor de noroc clasa I. În linii mari, obținerea licenței este reglementată de art. 15 din OUG 77/2009 și de prevederile din Anexa nr. 6 la Normele metodologice.

Astfel, pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc tradiționale sau la distanță, un operator economic trebuie să facă dovada: i) existenței ca obiect principal de activitate organizarea de jocuri de noroc; ii) existenței avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali, precum și asociaților/acționarilor persoanei juridice; iii) constituirii capitalului social subscris şi vărsat şi a garanțiilor în cuantumul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, iv) lipsei de fapte înscrise în cazierul penal sau fiscal.

Un rol important în procesul de licențiere îl are reprezentantul legal, care prin intermediul unei declarații pe proprie răspundere, va atesta faptul că operatorul, precum și administratorul și beneficiarii reali, nu au fost condamnați penal și nu se află într-o stare de incompatibilitate pentru organizarea jocurilor de noroc, faptul că nu au fost luate măsuri de administrative (anulare, revocare, suspendare licență sau autorizație) împotriva operatorului, că acționarii/administratorii nu au îndeplinit aceste funcții la o societate care a intrat în faliment, că administratorul are experiență în domeniul jocurilor de noroc și cunoaște legislația jocurilor de noroc.

Operatorul economic trebuie să facă și dovada existenței sistemului informatic centralizator și dovada dreptului de proprietate sau folosință asupra drepturilor de proprietate intelectuală utilizate.

În plus, numai pentru jocurile de noroc la distanță, operatorii economici să facă și dovada îndeplinirii cumulativ a: i) existenței unui cont bancar pentru depozitarea fondurilor jucătorilor deschis la o bancă din România; ii) certificării întregului sistem informatic utilizat; iii) amplasării pe teritoriul național a serverului de siguranță și în oglindă. Astfel cum am precizat, operatorii care dețin deja licență clasa I pentru organizarea jocurilor de noroc la distanță nu vor mai parcurge această procedură.

Având în vedere că pentru acordarea licenței clasa I se prevede obligația pentru operatorul economic de a avea un capitalul social subscris în limita prevăzută de OUG 77/2009, din analiza dispozițiilor legale, în special prevederile pct. 2 din Anexa la OUG 77/2009,  observăm că nu este prevăzută o astfel de limită și pentru jocurile de noroc de tip tombolă, de unde se poate trage concluzia că pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc de tip tombolă, fie tradiționale, fie online, nu există obligația deținerii unui capital social minim.

În ceea ce privește costurile obținerii licenței, pentru tombolă – joc tradițional, taxa licență este 5.000 euro (pct. 1, subpct. I, lit. O din Anexa la OUG 77/2009). Pentru tombolă – joc la distanță, dacă operatorul nu deține licență pentru jocurile de noroc la distanță, va trebui să achite taxa de licență, a cărei valoare se calculează în funcție de cifra de afaceri a organizatorului și poate varia de la 6.000 euro până la 120.000 euro (pct.1 lit. J din Anexa la OUG 77/2009). Dacă operatorul deține o astfel de licență, întrucât licența nu este specifică produsului, nu va mai exista obligația achitării taxei de licență și pentru organizarea tombolei – joc la distanță.

Ciocanaru Andreea

2.2. Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc de tip tombolă

Plecând de la legislația aplicabilă, se observă că obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc de tip tombolă – joc tradițional este reglementată expres în Anexa nr. 7 Cap. 1 Subcap. 1 pct. I subpct. (7) lit. G), însă jocurile de noroc de tip tombolă – joc la distanță nu se bucură de o astfel de reglementare expresă în ceea ce privește obținerea autorizației de exploatare. Prin urmare, pentru autorizarea tombolei – joc de noroc la distanță se vor aplica prevederile pentru autorizarea jocurilor de noroc la distanță în general. Cu toate acestea, în principiu, autorizarea ambelor tipuri de tombolă presupune deținerea, întocmirea și depunerea unor documente asemănătoare, diferențele fiind determinate mai mult de deosebirile specifice dintre jocurile de noroc tradiționale și cele la distanță.

În primul rând, pentru autorizarea tombolei – joc de noroc tradițional, trebuie constituit și depus spre aprobarea Comitetului de supraveghere al ONJN regulamentul de joc aplicabil tombolei. Acesta va cuprinde obligatoriu:

 • dispoziții privind modalitatea de desfășurare a activității;
 • cota procentuală acordată pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor;
 • natura și valoarea totală a câștigurilor acordate (care nu poate fi mai mică de 50% din valoarea totală a mizelor plătite pentru participarea la tombolă);
 • numărul minim de participanți la fiecare ediție de joc;
 • perioada prevăzută pentru achiziționarea biletelor de participare la joc;
 • data extragerii și locația în care aceasta se realizează.

Regulamentul de joc este obligatoriu și în cazul autorizării tombolei – joc de noroc la distanță, având în vedere, pe de o parte, dispozițiile art. 10 alin. (1) lit. n din OUG 77/2009, potrivit cărora câștigătorii – un număr prestabilit de participanți – vor fi stabiliți prin extragere aleatorie în conformitate cu un regulament afișat în prealabil și aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N., și pe de altă parte prevederile generale privind autorizarea jocurilor de noroc la distanță, care stabilesc că în vederea autorizării, trebuie depus regulamentul de funcționare a fiecărui joc în parte (pct. 3 din Anexa 7 cap. 2 subcapitolul 2 pct. II (1).

Totodată, toate mențiunile obligatorii pe care trebuie să le cuprindă regulamentul de joc pentru tombolă – joc tradițional, precizate mai sus, deși nu sunt prevăzute expres și pentru tombolă – joc la distanță, va fi necesar să se regăsească, în fapt, și în regulamentul de joc aplicabil tombolei – joc la distanță, pentru că doar astfel se poate garanta îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute expres în art. 10 alin. (1) lit. n) din OUG 77/2009. Ca o mențiune, în timp ce regulamentul de joc pentru tombolă – joc tradițional trebuie să prevadă locația în care tombola se va organiza, regulamentul de joc pentru tombolă – joc la distanță trebuie să prevadă platforma online prin intermediul căreia se va organiza tombola.

În vederea obținerii autorizației pentru tombola – joc de noroc tradițional, trebuie depusă și o descriere amănunțită a activității, inclusiv schița spațiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază și auxiliare. În plus, operatorul economic trebuie să facă dovada dreptului de proprietate sau de folosință a spațiului de joc și dovada că spațiul în care se va desfășura tombola este înregistrat ca punct de lucru la Oficiul Registrului Comerțului competent.

Cu privire la mijloace de joc utilizate pentru organizarea tombolei, operatorii trebuie să aibă în vedere ca mijloacele de joc să fie verificate tehnic de un organism de evaluare licențiat clasa a II-a și să facă dovada provenienței legale a mijloacelor de joc de bază și auxiliare.

În mod specific pentru tombola – joc tradițional, operatorul trebuie să elaboreze un ansamblu de norme privind organizarea și desfășurarea tombolei, care vor fi cuprinse într-un regulamentul de ordine interioară. Acest regulament este structurat în două părți: partea generală, în cuprinsul căreia vor fi menționate prevederile obligatorii conform legislației muncii, și partea specială, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, a valorilor și altele.

Cu privire la autorizarea tombolei – joc la distanță, operatorii trebuie să dețină în mod legal dreptul de utilizare cu privire la programului informatic. Cu privire la mijlocele de joc, se impune dovedirea dreptului de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc şi asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc. Aceste echipamente tehnice trebuie să fie auditate și deopotrivă, programul de joc, cota procentuală teoretică de premiere (RTP) şi generatorul de numere aleatorii (RNG) să fie certificate de un organism licențiat clasa a II-a de către ONJN.

În mod specific pentru autorizarea tombolei – joc de noroc la distanță, operatorul trebuie, să reglementeze condițiile privind utilizarea platformei de joc (termenele și condiții).

În cazul ambelor tipuri de tombolă, în vederea obținerii autorizației, trebuie să fie constituit un fond de garanție pentru acoperirea riscului de neplată a obligațiilor față de bugetul general consolidat și să se ateste, printr-o declarație pe proprie răspundere, că spațiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc, în cazul tombolei – joc tradițional, respectiv în cazul tombolei – joc la distanță, în situația în care dețin echipamentele tehnice pe teritoriul României, că spațiul/spațiile în care urmează a fi instalate și utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc, corespunde/corespund din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I.

Nu este de neglijat faptul că operatorul trebuie să dețină dreptul de proprietate asupra bunurilor acordate ca premii și acestea să fie acordate câștigătorilor libere de orice sarcini.

Având în vedere obligația de constituire a unui fond de garanție pentru ambele tipuri de tombolă și având în vedere faptul că nu există o prevedere expresă referitoare la nivelul fondului de garanție pentru jocurile tip tombolă, apreciem că pentru stabilirea nivelului garanției pentru acoperirea riscului de neplată se va aplica nivelul fondului de garanție prevăzut de lege pentru jocurile de bingo, respectiv 5.000 euro, întrucât regimul aplicabil jocurilor de noroc de tip tombolă prezintă cele mai multe similarități cu regimul aplicabil jocurilor de bingo.

În ceea ce privește costurile obținerii autorizației, pentru tombolă – joc tradițional, taxa pentru obținerea autorizației este în valoare de 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului (cap. 1, subcap. II, lit. P din Anexa la OUG 77/2009). Pentru tombolă – joc la distanță, taxa de autorizație este în valoare de 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puțin de 100.000 euro (cap. II lit. G din Anexa la OUG 77/2009), cu aceeași precizare ca în cazul taxei de licență, și anume că taxa de autorizație va fi plătită doar de către operatorii care nu dețin autorizație de exploatare a jocurilor de noroc la distanță la momentul la care se dorește autorizarea jocurilor de noroc de tip tombolei.

 1. Concluzii

În concluzie, un operator economic poate desfășura tombola – joc de noroc numai în baza deținerii unei licențe și autorizații de organizare și exploatare a jocurilor de noroc clasa I, valabil emise de ONJN, câtă vreme se intenționează să fie obținut un profit din colectarea taxelor de participare. Regulamentul tombolei ocupă un loc important, pe de o parte în procesul de licențiere și autorizare, întocmirea acestuia fiind obligatoriu să fie realizată cu respectarea tuturor condițiilor legale, și pe de altă parte, în relația cu participanții la tombolă, întrucât mecanismul tombolei trebuie explicat în regulament într-o manieră clară și previzibilă pentru ca jucătorii să înțeleagă care sunt condițiile de participare. Pentru organizarea unui tombole, nu trebuie pierdut din vedere și faptul că mijloacele de joc care stau la baza tombolei să fie certificate/auditate de un organism de evaluare a conformității, licențiat clasa a II-a, prin care să se asigure desemnarea câștigătorilor în mod aleatoriu.

Articolul precedentSergiu Covrig a câștigat prima lui brățară WSOP
Articolul următorCum a influențat pandemia afacerea caselor de pariuri online