Loredana Marlen DUMITRU

Facilități fiscale în domeniul jocurilor de noroc

de Loredana Dumitru, Avocat Stagiar, C.A. LUCA Mihai Cătălin

Având în vedere necesitatea adoptării unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri, în consecința deciziilor luate de autoritățile naționale, de suspendare a unor activități, și a altor măsuri de reducere a extinderii pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, în sprijinul operatorilor economici care au avut de suferit ca urmare a pandemiei de Coronavirus, Guvernul României a emis în data de 27 mai 2020 Ordonanța de Urgen ță nr. 90 pentru modificarea Ordonan ței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, prin care au fost instituite măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020.
Astfel, debitorii (persoane juridice de drept public sau privat), aflați în dificultate financiară și pentru care exista riscul intrării în insolven ță, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii. Rezultă, prin urmare, că facilitățile se aplica atât pentru OBLIGAȚIILE PRINCIPALE, cât și pentru OBLIGAȚIILE ACCESORII.
Întrucât reglementarea se aplică operatorilor economici în ansamblul lor, apreciem că actul normativ prezintă interes și din perspectiva organizatorilor de jocuri de noroc, cu atât mai mult cu cât reglementările aferente acestora post-stare de urgență/pandemie sunt puține și necuprinzătoare.
Vom trata, prin urmare, prevederile Ordonanțtei de Urgență nr. 90 din perspectiva operatorilor de jocuri de noroc și ne vom concentra atenția asupra condițiilor în care se acordă facilitățile reglementate, asupra procedurii și nu în ultimul rând, asupra obligațiilor fiscale care intră sub incidența facilităților instituie (cu interes în ceea ce privește obligațiile de plată aferente taxei de licență și taxei de autorizare a jocurilor de noroc).
În ceea ce privește CONDIȚIILE pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare acestea sunt precizate în cuprinsul art. 2 din Ordonanței Guvernului nr. 6/2019.
Astfel, pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plata reglementata de Codul de procedura fiscală;
b) să prezinte un plan de restructurare, întocmit de un expert independent;
c) să nu se afle în procedura insolvenței;
d) să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a NOTIFICA organul fiscal competent cu privire la intenția sa până pe data de 30 septembrie 2020, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare.
În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal competent eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.
Obligațiile bugetare care fac obiect al restructurării se marchează în evidența pe plătitor și acestea SE STING doar după stingerea obligațiilor bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii solicitării de restructurare.
În ceea ce privește PLANUL DE RESTRUCTURARE, conform art. 4 din OUG 6/2019 acesta cuprinde în mod obligatoriu:
a) prezentarea cauzelor și amploarea dificultății financiare a debitorului, precum și măsurile luate de debitor pentru depășirea acestora;
b) situația patrimonială a debitorului;
c) informații referitoare la cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală;
d) măsurile de restructurare a debitorului și modalitățile prin care debitorul înțelege să depășească starea de dificultate financiară, cu termene clare de implementare, măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare, precum și prezentarea indicatorilor economicofinanciari relevanți care să demonstreze restaurarea viabilității debitorului.
Restructurarea obligațiilor bugetare poate fi constituită din una sau mai multe măsuri, din care una dintre măsuri trebuie să fie reprezentată de înlesnirile la plata obligațiilor bugetare. Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:
a) înlesniri la plata obligațiilor bugetare – plata eșalonată a obligațiilor bugetare principale, precum și amânarea la plată a accesoriilor și/sau a unei cote din obligațiile bugetare principale, în vederea anulării acestora la finalizarea planului de restructurare.
b) anularea unor obligații bugetare principale la finalizarea planului de restructurare.
Măsura de anulare a unor obligații bugetare principale poate avea loc pentru maximum 50% din totalul obligațiilor bugetare principale, și nu poate avea ca obiect obligații bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat.
În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, debitorul trebuie să achite 5% din cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată, până la data depunerii solicitarii de restructurare. În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum cuprins între 30% și 40% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, debitorul trebuie să achite 10% din cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată, până la data depunerii solicitării de restructurare.
În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare și măsura de anulare a unui cuantum cuprins între 40% și 50% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, debitorul trebuie să achite 15% din cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată, până la data depunerii solicitării de restructurare.
Pentru măsura înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare, planul de restructurare trebuie să prevadă următoarele:
a) perioada necesară pentru înlesnirea la plată, precum și cuantumul și termenele de plată a ratelor stabilite printr-un grafic de plată. Înlesnirea la plată nu trebuie să depășească 7 ani, existând posibilitatea prelungirii;
b) modalitatea de plată a obligațiilor bugetare (debitorul trebuie să achite, până la data depunerii solicitării de restructurare obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii solicitării de restructurare);
Planul de restructurare trebuie să fie aprobat de adunarea generala a acționarilor, asociaților sau de asociatul unic, după caz.
În ceea ce privește MODUL DE SOLUȚIONARE A CERERII aceasta este reglementată în cuprinsul art. 6 din OUG 6/2019.
Astfel, în cazul în care organul fiscal competent constata îndeplinirea condițiilor, emite decizie prin care aprobă restructurarea obligațiilor bugetare.
În cazul în care planul de restructurare conține măsura de înlesnire la plată, eventual combinată cu măsura de anulare, în parte, a unor obligații bugetare principale și/sau cu celelalte măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare, organul fiscal procedează astfel:
a) emite decizie de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale.
b) emite decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor datorate de debitor aferente obligațiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării la plată.
c) emite decizie de amânare la plată a obligațiilor bugetare principale propuse a fi anulate.
În situația în care organul fiscal competent constată ca debitorul nu îndeplinește condițiile prevăzute analizate mai sus, solicită debitorului efectuarea corecțiilor necesare.
Obligațiile bugetare care fac obiect al restructurării nu sunt considerate obligații restante.
Debitorul depune la organul fiscal competent SOLICITAREA DE RESTRUCTURARE A OBLIGAȚIILOR RESTANTE, împreună cu planul de restructurare și testul creditorului privat prudent.
În analiza solicitării depuse potrivit organul fiscal competent verifică:
a) dacă debitorul se află în dificultate generată de lipsa de disponibilități bănești și are capacitatea financiară de plată pentru a beneficia de eșalonarea la plată potrivit Codului de procedură fiscală;
b) dacă planul de restructurare conține elementele prevăzute în cuprinsul planului de restructurare precizate mai sus;
c) dacă măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare respectă condițiile prevăzute de lege și analizate mai sus;
d) existența măsurilor de restructurare care asigură restabilirea viabilității puse la dispoziție de expertul independent.
Solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare se soluționează de organul fiscal competent în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acesteiați se poate depune până la data de 15 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii.
Pe perioada de derulare a planului de restructurare debitorul are obligația de a îndeplini măsurile prevăzute în planul de restructurare, în termenele stabilite în acesta.
În acest sens, expertul independent realizează o monitorizare permanentă a debitorului, întocmind periodic un raport privind stadiul implementării, pe care îl transmite debitorului și organului fiscal.
În ceea ce privește ACCESORIILE, pentru obligațiile bugetare ce formează obiect al restructurării, nu se datorează și nu se calculează obligații de plată accesorii de la data aprobării planului de restructurare.
O prevedere importantă pentru organizatorii de jocuri de noroc se regăsește în cuprinsul art. 16 din OUG 6/2019 conform căruia: Pentru debitorii care au solicitat restructurarea obligațiilor bugetare și care trebuie sa achite obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central într-un anumit termen pentru a se menține autorizația, acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competentă nu revocă/nu suspendă actul pe motiv de neplată a obligațiilor bugetare la termenul prevăzut în legisla ția specifică.
În ceea ce privește FINALIZAREA PLANULUI DE RESTRUCTURARE, în situația în care măsurile de restructurare a debitorului, precum și măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare au fost realizate, planul de restructurare se consideră finalizat, iar dobânzile, penalitățile și toate accesoriile datorate de debitor, amânate la plată, precum și obligațiile bugetare principale amânate la plată se anulează prin decizie, care se comunică debitorului odată cu decizia de finalizare a planului de restructurare.
Prevederile analizate prezinta interes pentru organizatorii de jocuri de noroc cu precadere în ceea ce privește obligațiile de plata aferente taxei de licența și taxei de autorizare. Având în vedere că acestea reprezintă obligații bugetare în sensul Ordonanței prezentate anterior este important mai departe să determinăm destinația juridică a acestor obligații și să stabilim, pentru o aplicare corecta a facilităților instituite, dacă între aceste două obligații există un raport de accesorialitate sau nu.
Argumentele care ar susține ideea că între aceste două obligații există un raport de accesorialitate pornește de la legătura indisolubilă care există între licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, în sensul în care autorizația nu are o existență independentă de cea a licenței de organizare a jocurilor de noroc, acesta fiind obținută de catre organizatorul de jocuri de noroc ca urmare a obținerii licenței de organizare a jocurilor de noroc.
Argumentele care vin în sprijinul caracterului principal al ambelor obligații se regăsesc tocmai în scopul pentru care documentele sunt emise. Astfel, licența este emisă pentru organizarea jocurilor de noroc, în timp ce autorizația se acordă pentru exploatarea jocurilor de noroc, legislația jocurilor de noroc cuprinzând proceduri distincte atât pentru licențiere, cât și pentru autorizare.
Cu toate că argumentele care vin în sprijinul caracterului principal al fiecăreia dintre obligațiile de plată, apreciem că autorizația de exploatare a jocurilor de noroc este accesorie licenței de organizare a jocurilor de noroc tocmai prin prisma faptului că în absența licenței de organizare a jocurilor de noroc, autorizația de exploatare nu produce niciun efect. Astfel, nu poți să exploatezi o activitate pe care nu ai dreptul să o desfășori.
În concluzie, apreciem că în temeiul dispozițiilor analizate, organizatorul de jocuri de noroc poate solicita atât înlesniri cu privire la plata obligațiilor aferente taxei de licențiere constând în plata eșalonată a taxei de licență, precum și în amânarea la plată a taxelor de autorizare și/sau a unei cote taxă de licență, în vederea anulării acestora la finalizarea planului de restructurare cât și anularea obligațiilor aferente taxei de licențiere la finalizarea planului de restructurare (bineînțeles, cu respectarea tuturor celorlalte condiții prezentate anterior).

Facilități fiscale în domeniul jocurilor de noroc