Teodora Luca, Senior Associate, Mihai Cătălin Law Office

Deschiderea pieței jocurilor de noroc pentru societățile inregistrate in statele membre ale Uniunii Europene, in Confederația Elvețiană sau in statele ale Acordului Economic European se dovedește o acțiune mai dificilă decât s-a estimat inițial, implicând nu doar modificarea legislației specifice, ci a unui intreg sistem de acte normative.
Una dintre primele probleme cu care s-au confruntat deopotrivă autoritatea de reglementare in domeniul jocurilor de noroc și operatorii, incă de la momentul acordării primelor drepturi provizorii de organizare și exploatare a jocurilor de noroc la distanță (la sfârsitul lunii iunie 2015), a fost modalitatea efectivă de indeplinire de către nerezident a obligațiilor de plată in avans a taxelor aferente dreptului.
Conform dispozițiilor art. II alin. 7 litera g) din Legea 124/2015, conform cărora dreptul provizoriu se acorda sub condiția prezentării dovezii de plată a taxelor datorate in avans, astfel cum sunt prevăzute in Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009, raportate la dispozițiile art. 14 alin. 2 din Ordonanță, acordare dreptului provizoriu era condiționată de plata in avans a taxelor de licență și autorizație.
Obligația de plată a taxelor datorate in avans se naște de la data când documentația a fost aprobată, termenul de plată expirând la data de 25 a lunii următoare celei in care cererea operatorului economic a fost aprobată.
Cel din urmă demers procedural pentru emiterea deciziei privind acordarea dreptului provizoriu de organizare și exploatare a activității, la fel ca șI in cazul cererii de emitere a licenței șI a autorizației il reprezintă, așadar prezentarea dovezilor care atestă efectuarea plății taxelor datorate către bugetul statului.
Cum legislația in vigoare la finalul lunii iunie 2015 nu stabilea care este organul fiscal competent cu administrarea contribuabilului nerezident care desfășoară jocuri de noroc on-line, iar efectuarea plății era condiționată de acest demers, primele taxe nu au putut fi achitate decât in contul deschis la Trezoreria Sectorului 3 București, pe codul fiscal al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
La inceputul lunii iulie 2015, prin Ordinul 775/2015 al Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, competența de inregistrare fiscală șI de executare silită a taxelor datorate de contribuabilii nerezidenți persoane juridice care nu au pe teritoriul României un sediu permanent și care organizează și exploatează activitatea de jocuri de noroc in România a revenit Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.
Deși in aparență chestiunea inregistrării fiscale a fost soluționată, in realitate, eliberarea certificatului de inregistrare fiscală, condiție preliminară obligatorie pentru efectuarea plății taxelor nu se putea realiza decât numai după prezentarea deciziei Comitetului de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc privind acordarea dreptului provizoriu de organizare și exploatare a activității. Or, așa cum am precizat anterior, dispozițiile art. II alin . 7 din Legea 124/2015 condiționau eliberarea acesteia de … inregistrarea fiscală și plata taxelor datorate in avans.
Ca atare, unica soluție pentru a evita eliminarea indirectă a operatorilor nerezidenți de pe piața din România și pentru a da eficiență dispozițiilor care impuneau efectuarea plăților către bugetul de stat consolidat a fost transferul bancar din contul operatorilor in contul deschis la Trezoreria Sectorului 3, pe codul de identificare fiscală a a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
Inregistrarea fiscală a contribuabilului nerezident se finaliza numai după prezentarea de către solicitant a deciziei Comitetului de Supraveghere, chiar dacă un exemplar original al acesteia se transmitea și de către O.N.J.N autărității fiscale (in scopul inregistrării obligației fiscale, decizia constituind până la finalul anului 2015 titlu de creanță, conform art. 110 alin.3 din Codulde Procedură Fiscală adoptat prin OG. 92/2003). Competența de inregistrare a contribuabilului nerezident a fost menținută in sarcina Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București și după adoptarea noii legislații fiscale și procesual fiscale, conform Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3775, adoptat la data de 29 decembrie 2015, cu aplicabiliate de la data de 1 ianuarie 2016.
Din nefericire, adoptând noua normă de procedură fiscală, organul fiscal a menținut nu numai competența organului fiscal, ci și procedura de inregistrare a organizatorilor de jocuri de noroc on-line, persoane juridice nerezidente, (care nu au sediu permanent in România), fără a corela dispoziția legală nouă cu procedura pe care o implică obținerea licenței de organizare șI a autorizației de exploatare a activității.
Persoanele juridice nerezidente, neinregistrate fiscal anterior (respective cele care nu au deținut drept provizoriu de organizare și exploatare a jocurilor de noroc la distanță) s-au regăsit in situația de a fi in imposibilitatea de a constitui in favoarea organului competent cu administrarea fiscală (organul fiscal teritorial la care sunt inregistrați) a garanției prevăzută de dispozițiile art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 pentru acoperirea riscului de neplată a obligațiilor față de bugetul de stat consolidate (condiție obligatorie pentru aprobarea cererii operatorului privind acordarea autorizației de exploatare) și, desigur, in imposibilitatea de a achita taxele datorate in avans.
Cercul vicios al licenței și autorizaților condiționate de inregistrarea fiscală, care la rândul său era condiționată de obținerea licenței și a autorizației nu a putut fi intrerupt decât prin modificarea procedurilor de inregistrare de către Administrația pentru contribuabili nerezidenți, urmare a demersurilor intreprinse de reprezentanții Oficiului Naționalpentru Jocuri de Noroc. Corelând dispozițiile legislației care reglementează activitatea de jocuri de noroc cu cele de procedură fiscală, Administrația pentru contribuabili nerezidenți a ințeles că se impune să renunțe la condiția privind prezentarea licenței și autorizației de exploatare a activității, (soluție a cărei eficiență a fost deja dovedită in practică), transmiterea acesteia realizându-se ulterior, la finalizarea procedurii de autorizare, in scopul luării in evidență a contribuabilului cu privire la taxele datorate.
De la finalul lunii iunie 2016, inregistrarea fiscală se realizează, pe baza declarației operatorului (formularul 015, prevăzut de Ordinul ANAF 3698/2015), a actelor care atestă identitatea imputernicitului fiscal (reprezentantul autorizat), a certificatului de inregistrare emis de autoritatea competentă din statul de origine al operatorului și certificatul care atestă inregistrarea fiscală a operatorului la autoritatea fiscală străină. Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare fiscală a persoanei jurdice străine este de maxim 30 de zile de la data depunerii documentației complete.
La distanță de aproximativ un an de la momentul emiterii primelor drepturi provizorii de organizare și exploatare a activității de jocuri de noroc on-line și de la deschiderea acestei piețe și pentru persoanele juridice nerezidente, pare că eforturile statului roman de a adapta cadrul legislativ la realitățile acestui domeniu economic sunt in continuare susținute, la finalul cărora este de așteptat ca numărul operatorilor licențiați să crească in mod constant.

Articolul precedentWarrel Dane în concert la Hard Rock Cafe
Articolul următorCasinos Austria a prezentat rezultate pozitive

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.