teodora luca

Punerea în aplicare a interdicției minorilor de participare la jocurile de noroc

de Teodora Luca, Avocat – C.A Luca Mihai Cătălin

În contextul creșterii constante a grijii manifestate de reprezentanții Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc față de desfășurarea responsabilă a jocurilor de noroc, neechivoc exprimată drept o atenție specială acordată modului în care operatorii asigură aplicarea interdicției minorilor de participarea la jocul de noroc, ne-am propus să analizăm în cadrul prezentului articol mijloacele practice aflate la îndemâna operatorilor licențiați pentru implementarea eficientă a acesteia.
Interdicția minorilor de a participa la jocul de noroc este prevăzută neîndoielnic de dispozițiile art. 7 alin. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009, privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, condiția majoratului reprezentând unul dintre elementele definitorii pentru noțiuneade participant la jocul de noroc:
1) Prin participant la jocul de noroc se înțelege orice persoană fizică majoră, cu vârsta de cel puțin 18 ani împliniți, care dorește și are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor specifice. Participarea la joc presupune acceptarea necondiționată a regulamentului respectivului joc de noroc.
Pentru a accentua importanța punerii în practică a in terdicției aplicabile persoanelor minore, textul legal o reiterează în cuprinsul aceluiași articol 7, în alineatul 3):
(3) Accesul minorilor în locațiile specializate pentru desfășurarea jocurilor de noroc, precum și participarea acestora la orice tip de joc de noroc sunt interzise.
Sarcina punerii în practică revine organizatorilor licențiați, obligația fiiind reglementată de dispozițiile art. 8 alin 5 din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 (…): Organizatorii sunt obligați să interzică accesul minorilor în locațiile specializate pentru desfășurarea de jocuri de noroc, la mijloacele de joc ori la sistemele informatice care permit participarea la jocul de noroc. În scopul stabilirii dreptului de participare la jocul de noroc, organizatorii pot solicita participanților prezentarea unui act de identitate.
În lumina acestor dispoziții legale, organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să adopte propriile măsuri pentru aplicarea efectivă a interdicției minorilor de a participa la jocul de noroc, prin interzicerea accesului acestora în locațiile specializate.
În practică, setul de măsuri adoptate de organizatori, concentrate în jurul ideii de verificare a identității fiecărei persoane despre care există suspiciunea că ar fi minore, s-au dovedit deseori ineficiente, organizatorii licențiați fiind sancționați urmare a analizei subiective de către persoanele responsabile a criteriilor în baza se stabilește necesitatea de aplicare a măsurilor de verificare a vârstei persoanelor din locație.
Deși nu avem cunoștință despre existența unei statistici în acest sens, apreciem că gradul de conformare a organizatorilor licențiați a crescut totuși, iar accesul minorilor în locațiile specializate pentru desfășurarea jocurilor de noroc a fost limitat, odată cu aplicarea, pe lângă sancțiunile pecuniare a sancțiunilor complementare, respectiv a celei constând în suspendarea activității pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 6 luni.
Fără a desconsidera efortul pe care îl implică punerea efectivă în aplicare a interdicției de către organizatorii de jocuri de noroc tradiționale, considerăm că prin posibilitatea practică pe care aceștia o au potrivit legii, de a solicita actul de identitate pentru a permite accesul persoanelor în locație, se asigură mijloacele pentru respectarea obligațiilor prevăzute de lege.
O situație aparte este cea a operatorilor de jocuri de noroc on-line, dat fiind că măsurile adoptate de această categorie de operatori în scopul implementării interdicției trebuie să fie compatibile cu posibilitatea prevăzută de lege, de participare limitată la jocul de noroc desfășurat pe platformele specializate înainte ca procedura de verificare a identității să se încheie.
Prima dintre măsurile de prevenire a accesului minorilor la jocul de noroc adoptate de organizatorii de jocuri de noroc online este aceea de a nu permite înregistrarea conturilor de joc în cazul utilizatorilor minori și de a afișa în mod vizibil interdicția aplicabilă.
Este însă interesant de stabilit, în contextul analizat, care este regimul juridic aplicabil activității desfășurate în contul de joc, după ce, stabilind identitatea utilizatorului înregistrat, organizatorul află că acesta nu avea dreptul de a participa la jocul de noroc.
Organizatorul va fi în măsură să cunoască faptul că utilizatorul înregistrat a încălcat interdicția aplicabilă numai după transmiterea documentelor care atestă acuratețea datelor furnizate la înregistrarea contului de joc, etapă în care contul de joc este închis.
În funcție de regimul juridic aplicabil activității desfășurate pe persoana minoră, sumele existente în contul de joc, trebuie să fie transferate de organizator, după cum urmează:
vor fi rambursate deținătorului (persoana minoră), în considerarea faptului că acestea nu pot avea calitatea de participant la jocurile de noroc, potrivit dispozițiilor art. 7 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/ 2009, privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc sau dacă
vor fi reținute și virate la bugetul de stat, în considerarea intenției de fraudare a dispozițiilor legale, astfel cum rezultă din interpretarea dispozițiilor art. 133 alin. 2 raportate la dispozițiile art. 129 alin. 5 din Normele metodologice de punere în aplicare a OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Punerea în aplicare a interdicției minorilor de participare la jocurile de noroc

Astfel cum menționam anterior, dispozițiile art. 7 alin. 1 din Ordonanță stabilesc că prin participant la jocul de noroc se înțelege orice persoană fizică majoră, cu vârsta de cel puțin 18 ani împliniți, care dorește și are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor specific, iar conform dispozițiilor art. 7 alin. 3 din Ordonanță, participarea minorilor la jocurile de noroc este interzisă.
Rezultă fără tăgadă că, legiuitorul a instituit o restricție expresă de participare a minorilor și a persoanelor incapabile (care nu au dreptul legal) la actvitățile de jocuri de noroc.
În cazul în care, la data înregistrării contului sunt furnizate informații inexacte cu privire la vârsta deținătorului (fiind declarat major), iar ulterior înregistrării, contul este alimentat înainte de confirmarea acestora (respectându-se limitele prevăzute de art. 129 alin. 5 din Norme); numai la momentul transmiterii actelor de identitate, organizatorul va putea constata că, în realitate, utilizatorul nu îndeplinea condiția prevăzută de lege pentru participarea la jocul de noroc.
Având în vedere că cerința capacității persoanei fizice (majoratul acesteia sau abilitatea legală a acesteia de a dobândi drepturi și obligații) nu este îndeplinită, sancțiunea care se impune este aceea a nulității absolute a tuturor actelor îndeplinite de aceasta, în exercitarea unei calități care nu îi este recunoscută legal.
Ca urmare a aplicării sancțiunii nulității absolute, toate actele îndeplinite de minor sau de persoana incapabilă sunt considerate nule, părțile fiind repuse în situația anterioară îndeplinirii actului nelegal, inclusiv în ceea ce privește sumele depuse în vederea participării la jocul de noroc, care trebuie restituite de organizator.
O astfel de abordare lipsește operatorul de riscurile associate sancționării persoanei lipsite de capacitate deplină de exercițiu.
Această interpretare nu a fost împărtășită de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, care în trecut a recomandat organizatorilor de jocuri de noroc să aibă în vedere că participarea minorului la jocul de noroc reprezintă încălcare a dispozițiilor legale (art. 7 alin. 3 din OUG 77/2009) și, în consecință, în aplicarea dispozițiilor art. 133 alin. 1 punctul i) din Norme și să dispună, în consecință, închiderea contului de joc, cu consecința reținerii și virării sumelor existente în contul de joc către bugetul de stat.
În opinia noastră, aplicarea acestei sancțiuni nu corespunde scopului prevăzut în cuprinsul dispozițiilor art. 7 alin. 3 din Ordonanță, dat fiind că presupune o recunoaștere implicită a activității desfășurată de minor sau de incapabil până la momentul identificării de către organizator.
Cu alte cuvinte, o astfel de sancțiune va avea efect numai pentru viitor (de la data închiderii contului), fiind confirmată implicit participarea acestuia la jocul de noroc până la data aplicării măsurii (fiind virat către bugetul de stat rezultatul participării ilicite la jocul de noroc).
Cel mai probabil, recomandarea autorității a avut în vedere că, aplicarea unei sancțiuni (chiar indirecte), constând în confiscarea sumelor existente în conturile de joc înregistrate de persoanele minore, va asigura pe termen lung reducerea numărului de persoane care vor încerca să ocolească interdicția aplicabilă.
Nu vom putea analiza dacă aceste măsuri se vor dovedi eficiente la nivelul pieței de jocuri de noroc online, iar numărul persoanelor minore care încearcă să participe la jocul de noroc prin ocolirea interdicțiilor aplicabile se va reduce, decât în măsura în care autoritatea va decide publicarea statisticilor oficiale, pe baza datelor relevante colectate de la organizatori.

Punerea în aplicare a interdicției minorilor de participare la jocurile de noroc