În acest număr al revistei Casino Life and Business Magazine, vom continua cu prezentarea activităţilor de jocuri de noroc, reglementate de H.G. 870/2009 prin a vă aduce la cunostinţă dispoziţiile legale cu privire la pariurile în cotă fixă.

PARIURILE ÎN COTĂ FIXĂ

Activitatea de pariuri în cotă fixă se desfăşoară doar în anumite locaţ ii bine determinate, şi anume în agenţiile de pariuri. Cel care organizează o astfel de activitate de pariuri este obligat de lege să utilizeze anumite programe informatice şi anumite formulare care să fie unice la nivelul organizatorului. Pentru a putea obţine autorizarea, organizatorul de pariuri trebuie să întocmească documentele tehnicoeconomice de eficienţă pe o perioadă de un an, documente care trebuie să conţină urmatoarele informaţii: 1. totalul încasărilor brute estimate, (încasările brute fiind suma totală încasată înainte de deducerea premiilor şi a altor cheltuieli); 2. totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli; 3. profitul brut.

În fiecare lună, organizatorii de pariuri în cotă fixă au obligaţia ca până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară să întocmească o situaţie privind încasările din organizarea de tip pariuri în cotă fixă. Aceasta se întocmeşte în 3 exemplare, de către casierul general, într-un registru de evidenţă alcătuit din 100 de file, care trebuie şnuruit, numerotat şi vizat de către organul fiscal teritorial în a cărui rază se situează spaţiul în care se desfăşoară jocurile. Astfel că legea impune agenţilor economici ca procentul de câştiguri din totalul încasărilor brute să fie de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizaţiei.

În regulamentele de joc şi regulamentele de ordine interioară trebuie precizate datele principale privind organizarea activităţii, şi anume: • sistemul de certificare şi de omologare a câştigurilor, • sistemul de validare a câştigurilor, • sistemul de control şi de securitate şi alte elemente definitorii ale activităţii respective. În cazul în care organizatorul de pariuri în cotă fixă ulterior doreşte să modifice aceste date o poate face numai cu aprobarea comisiei. Organizatorii de pariuri în coă fixă au următoarea obligaţie: • să nu practice iluminarea excesivă a intrării sau a locaţiei în care exploatează pariurile în cotă fixă, sub orice formă sau prin utilizarea oricăror mijloace, cu excepţia situaţiei în care întreaga clădire din care face parte locaţia în care se desfăşoară activitatea face obiectul ilumină rii, alta decât iluminatul stradal.

De asemenea, aceştia pot mediatiza activitatea de pariuri în cotă fixă în următoarele condiţii: 1. să înscrie denumirea societăţii organizatoare, denumirea activităţ ii sau alte înscrisuri pe care organizatorii le consideră a fi relevante, la intrarea în locaţie ori situată pe aceasta, pe un panou sau pe o suprafaţă vitrată dispusă în spaţiul aferent locaţiei în limita a 6 mp; 2. panoul prevăzut la pct. 1 poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum şi a oricăror alte mijloace de iluminat dinamic. Legea permite organizatorului expunerea la loc vizibil în cadrul suprafeţelor vitrate a afişelor sau a materialelor publicitare în vederea susţinerii campaniilor de informare a clienţilor; cu condiţia ca suprafaţa fiecărui material în parte să nu depăşească 1 mp, iar suprafaţa totală 3 mp.

Exploatarea jocurilor de pariuri în cotă fixă se poate realiza de către operatorii economici care îndeplinesc cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare şi deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc. Exploatarea acestor jocuri se poate realiza numai pe baza autorizaţ iei de exploatare a jocurilor de noroc, document emis de Ministerul Finanţelor Publice, prin comisie, în condiţiile prevăzute în lege. Autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă pentru o perioadă fixă de 12 luni. Data de începere a valabilităţii autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat şi avizat favorabil documentaţia depusă de operatorul economic şi s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.