Practica jocurilor de noroc

Practica jocurilor de noroc în 2021

Noi facilități fiscale în anul 2021

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET

La sfârșitul lunii martie 2021 guvernul a decis, prin OUG nr.19, să prelungească termenul, până la care debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare să notifice organul fiscal competent cu privire la intenţia sa, până la data de 30 septembrie 2021, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare. În acest scop debitorul trebuie să se adreseze unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare precum şi a testului creditorului privat prudent, așa cum prevede Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019.
Restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe, nu doar cele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2021, până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
Solicitarea de restructurare, împreună cu planul de restructurare şi testul creditorului privat prudent, întocmite așa cum prevede legea, se pot depune până la data de 31 ianuarie 2022, sub sancţiunea decăderii.
Restructurarea obligațiilor bugetare sunt aplicabile şi următorilor debitori:
a) debitorii care pierd eşalonarea la plată, întrucât disponibilităţile băneşti ale acestora, previzionate pe perioada de derulare a eşalonării, nu permit susţinerea acesteia;
b) debitorii care au garantate obligaţiile bugetare.
Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să nu îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
b) să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
c) să nu se afle în procedura insolvenţei;
d) să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent și care reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent şi diligent, care ar obţine un grad mai mare de recuperare a creanţelor în varianta restructurării comparată atât cu varianta executării silite, cât şi cu varianta deschiderii procedurii falimentului.

Practica jocurilor de nroc

De asemenea, tot prin OUG 19 din 2021, a fost prelungit termenul în care se poate institui posibilitatea acordării eşalonărilor la plată, de către organul fiscal central, prin depunerea cererii în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare.
Pentru a pune în aplicare măsura înlesnirilor, privind eșalonarea la plată simplificată, în activitatea jocurilor de noroc, trebuie avut în vedere faptul că:
1. această măsură se aplică tuturor contribuabililor, inclusiv celor care au în derulare o înlesnire la plată potrivit Codului de procedură fiscală, cu condiția de a nu fi înregistrat obligații fiscale restante, la data declarării stării de urgență, sau dacă acestea au fost achitate până la eliberarea certificatului fiscal;
2. măsura se aprobă pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență sau termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nu au fost stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
3. eșalonarea la plată se aprobă pentru o perioadă de cel mult 12 luni.
Această formă de înlesnire la plată se acordă pentru toate obligațiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală, inclusiv amenzile de orice fel, administrate de organul fiscal precum și creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
Eșalonarea la plată simplificată nu se acordă pentru:
1. obligațiile fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări acordate și care și-a pierdut valabilitatea;
2. obligațiile fiscale care au scadența și/sau termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;
3. obligațiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidența compensărilor, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
4. obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după data comunicării unei decizii de eșalonare la plată, debitorul poate solicita includerea în eșalonare a obligațiilor fiscale ce au făcut obiectul suspendării, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente. În acest scop, organul fiscal comunică debitorului o înștiințare de plată privind obligațiile fiscale individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum și deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii aferente;
5. eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 5.000 lei.

zagrean anchidim

Condițiile ce trebuie îndeplinite de solicitant, pentru eșalonarea la plată simplificată, sunt:
1. depunerea unei cereri, care să se facă până la data de 30 septembrie 2021, inclusiv, iar solicitantul poate anexa și graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
2. solicitantul să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență și neachitate ulterior;
3. solicitantul să nu se afle în procedura falimentului;
4. solicitantul să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
5. solicitantul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale;
6. solicitantului trebuie să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară.
Pot beneficia de eșalonarea simplificată și debitorii aflați în insolvență pentru obligațiile curente născute după declararea stării de urgență, dar și cei care au eșalonare la plată conform Codului de procedură fiscală.
Nivelul de dobânzi este redus la jumătate, respectiv 0,01% pe zi de întârziere adică la 3,65 % pe an, începând cu data de 1 ianuarie 2021, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată. Dobânzile se datorează şi se calculează pentru fiecare rată din graficul de eşalonare la plată, începând cu data emiterii deciziei de eşalonare la plată şi până la termenul de plată din grafic sau până la data achitării ratei.
Procedura de acordare a eşalonării la plată, de către organul fiscal central, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Practica punerii în aplicare a acestor prevederi, de către organizatorii de jocuri de noroc, se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
1. Verificarea faptului că sunt depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, în conformitate cu Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, inclusiv pentru obligațiile fiscale aferente lunii august 2021, cu scadență la 25 septembrie 2021;
2. Verificarea plăților efectuate și luarea măsurilor necesare pentru a îndeplini condiția de a nu înregistra obligaţii fiscale restante, la data declarării stării de urgenţă, sau obligaţii fiscale restante nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
3. Depunerea unei cereri de eşalonare la plată simplificată, la organul fiscal, după data de 1 ianuarie 2021, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2021 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. La cerere se va anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
4. Organul fiscal trebuie să elibereze, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, din oficiu, certificatul de atestare fiscală și care trebuie să cuprindă obligaţiile fiscale existente în sold la data eliberării acestuia, comunicându-l solicitantului;
5. Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin decizie de eşalonare la plată ori decizie de respingere;
6. Solicitanții, care doresc să beneficieze de această măsură fiscală, vor trebui să folosească procedura adoptată conform ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea obținerii unei decizii de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.

Revenim, în următoarele numere ale revistei, cu alte opinii privind activitatea jocurilor de noroc…