Practica jocurilor de noroc

Proceduri contabile privind repartizarea și plata interimară a dividendelor

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”,
de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET

Pentru punerea în practică a prevederilor Legii nr.163 din 2018, prin care se instituie regimul opțional al repartizării interimare a dividendelor, către asociați sau acționari, MFP a adoptat Ordinul nr. 3067 din 10 septembrie 2018, pentru completarea Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014.
Prin acest ordin, de completare a reglementărilor contabile în vigoare, în Planul de conturi general a fost introdus contul 463 “Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar, cont de activ, cu ajutorul căruia se ține evidența dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exercițiului financiar și care urmează să se regularizeze după aprobarea situațiilor financiare anuale.
În debitul contului 463 se înregistrează suma dividendelor, repartizate în cursul exercițiului financiar, în corespondență cu creditul contului 456, iar plata acestora se realizează prin debitarea contului 456, în corespondență cu creditul contului 512 sau 531.
În creditul contului 463 se înregistrează suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar și regularizate pe seama dividendelor anuale în corespondență cu debitul contului 457, precum și cu sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii, în corespondență cu debitul conturilor 512 sau 531.
Soldul contului 463 reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exercițiului financiar, reprezentând datorii ale asociaților sau acționarilor, evidențiate nominal și care urmează să fie regularizate, după aprobarea situațiilor fianciare anuale, sau restituite.
Entitățile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situații financiare interimare formate din bilanț și contul de profit și pierdere cu aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale. Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.
Situațiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora și sunt însoțite de politicile contabile semnificative.
Situațiile financiare interimare reprezintă situații financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exercițiului financiar.
În vederea întocmirii situațiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
Rezultatele inventarierii și ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entității, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
Situațiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.
Situațiile financiare interimare se întocmesc în limba română și în moneda națională.
Situațiile financiare interimare sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:
– numele și prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;
– calitatea acesteia (director economic, contabil-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România);
– numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.
Situațiile financiare interimare se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acționarilor/asociaților.
Revenim cu alte opinii, în următorul număr al revistei…

Articolul precedentAndreea Ion, keynote speaker la Marketing in Gambling Forum
Articolul următorNEWTON – Soluții premium pentru creșterea încasărilor