teodora luca

Teodora Luca
Cabinet de Avocat Luca Mihai Catalin

În lumina dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și a Normelor metodologice de punere in aplicare a O.U.G 77/2009

Unul dintre obiectivele principale ale modificărilor legislative inițiate in decembrie 2014 in domeniul jocurilor de noroc a constat in stabilirea condițiilor in care se realizează acțiunile de promovare a acestor activități, interesul legiuitorului in acest sens rezultând neindoielnic din inserarea primelor schimbări in chiar cuprinsul art. 12 din Ordonanță: Reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național se vor face cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3).
Se vor posta la loc vizibil pe materialele de promovare seria și numărul licenței de organizare deținute de organizatorul de jocuri de noroc. In ințelesul prezentului articol, nu sunt considerate acțiuni in scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoțional acțiunile desfășurate de organizatori in mod direct in locațiile și pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțin informații cu privire la un joc de noroc pentru un număr nelimitat de persoane este interzisă. Concomitent, au fost modificate dispozițiile art. 26 din Ordonanță, referitoare la sancționarea contravențiilor constând in promovarea activităților de jocuri de noroc neautorizate pe teritoriul României ori fără respectarea condițiilor legale, sancțiunea contravențională principală, constând in amenda in cuantum cuprins intre 50.000 – 100.000 de lei fiind completată de sancțiunea confiscării sumelor rezultate din săvârșirea contravenției. Scopul vădit al acestor modificări il constituie pe de o parte responsabilizarea organizatorilor
de jocuri de noroc, dar și a furnizorului de serviciu, in sarcina căruia a fost stabilită obligația de a verifica in prealabil legalitatea operațiunilor pe care urmeazăă să le intreprindă.
Au fost inlăturate astfel orice indoieli cu privire la posibilitatea organizatorului de jocuri de noroc (persoana juridică deținătoare a licenței de organizare și a autorizației de exploatare a activității) de a promova activitățile desfășurate fiind stabilite totodată condițiile pentru realizarea unor astfel de activități.
Principiile prevăzute de art. 10 alin. 3 din Ordonanță, care ar putea intra sub incidența art. 12 sunt, desigur, cele privitoare la interdicția minorilor de a participa la astfel de activități, precum și cele referitoare la desfășurarea responsabilă a jocurilor de noroc (asigurarea protecției jucătorilor vulnerabili impotriva dependenței de jocurile de noroc).
In lumina acestor dispoziții, toate materialele de promovare trebuie să conțină: seria și numărul licenței de organizare a activității, deținute de beneficiar, interdicția participării la jocul de noroc pentru persoanele minore, desfășurarea acțiunilor de promovare fiind permisă câtă vreme nu permite creșterea riscului de adicție.
Aceste condiții au fost completate odată cu apariția Normelor metodologice de punere in aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009, dispozițiile art. 6 alin. 1 stipulând in mod expres mențiunile obligatorii in cuprinsul materialelor de promovare, elementul de noutate fiind reprezentat de obligația de afișare a siglei.

teodora luca

S-au reglementat totodată condițiile privind amplasarea materialele de promovare a jocurilor de noroc, stabilindu-se neechivoc că acestea nu pot fi amplasate in incinta sau pe imprejmuirile instituțiilor de invățământ, a așezămintelor socio-culturale sau religioase.
Nerespectarea obligațiile de menționare a informațiilor obligatorii, la fel ca și nerespectarea interdicțiilor de afișare a materialelor promoționale constituie contravenție, fiind sancționată cu amenda in cuantum cuprins intre 10.000 -25.000 Lei, conform art. 151 alin. 1 și 2 din Norme, Comitetul de Supraveghere al ONJN putând dispune, la propunerea organelor de control și in funcție de consecințele produse, aplicarea sancțiunii complementare a suspendării autorizației de exploatare pentru o perioadă de maxim 6 luni.
O atenție specială trebuie acordată dispozițiilor art. 3 alin. 3 din Ordonanța de Urgență, potrivit cărora Organizarea de către operatorii economici de acțiuni de promovare a bunurilor și serviciilor comercializate, dacă denumirea acțiunii de promovare induce clienților ideea participării la un joc de noroc sau dacă modalitatea efectivă de desfășurare a acesteia contravine prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, este interzisă. In situația in care acțiunea promoțională a unui operator economic indeplinește cumulativ elementele definitorii ale jocului de noroc, prevăzute la art. 3 alin. (1), se instituie obligativitatea obținerii avizului O.N.J.N., cu excepția loteriilor publicitare organizate in baza Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Până la data aprobării Normelor metodologice, avizarea prevăzută de aceste dispoziții a fost ințeleasă drept aplicabilă tuturor operatorilor economici, alții decât organizatorii de jocuri de noroc. O astfel de abordare nu este lipsită de argumente, având in vedere că, in cuprinsul ordonanței este consacrată sintagma organizator de jocuri de noroc (definită conform dispozițiilor art. 6) pentru persoanele juridice care desfășoară activitățI de jocuri de noroc precum șI faptul că tocmai această categorie de agenți economici este deja supusă unui lung proces de avizare in cursul procedurilor de licențiere și de autorizare.
Cum scopul normei pare să il reprezinte avizarea activităților de promovare care ar putea fi interpretate drept joc de noroc, subiectul avizării nu putea fi decât un agent economic, altul decât organizatorul de jocuri de noroc. In opinia noastră, ipoteza prevăzută in cuprinsul tezei a II a articolului 3 alin. 3 (acțiunea promoțională a unui operator economic indeplinește cumulativ elementele definitorii ale jocului de noroc, prevăzute la art. 3 alin. 1) nu putea fi niciodată realizabilă. Practic, era (și este incă) imposibil ca o acțiune promoțională să indeplinească cumulative condițiile pentru a fi asimilată unui joc de noroc: se atribuie câștiguri materiale, de regulă bănești, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potențial câștig și a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câștigurile fiind atribuite in baza regulamentului de joc aprobat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, denumit in continuare O.N.J.N., prin selecția aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora. Chiar dacă am putea accepta că in cadrul acțiunii promoționale se percept taxe suplimentare (deși o astfel de abordare contravene ideii de campanile de promovare), cu siguranță este exclus ca in cadrul acesteia, câștigurile să fie acordate in baza regulamentului de joc aprobat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, fără ca natura activității să nu fie fundamental schimbată.
Normele metodologice au restrâns categoria acțiunilor care impugn avizarea prealabilă a ONJN, stabilind că obținerea avizului este obligatoriu pentru organizatorii de jocuri de noroc dacă presupun utilizarea modalităților de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, dar numai in situația in care campania se desfășoară in afara locațiilor sau a website-urilor organizatorilor.
In mod evident, avizul nu este necesar decât in situațiile in care modalitatea de atribuire a premiilor este specifică unui joc de noroc pentru care organizatorul nu deține autorizație și numai pentru situațiile in care campania de promovare nu ar putea fi inclusă in categoria loteriilor publicitare, definite de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind privind comercializarea produselor șI serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Ar fi de remarcat, insă că acest act normativ nu se adresează și organizatorilor de jocuri de noroc și nu reglementează activitatea promoțională desfășurată de aceștia, caz in care excepția prevăzută in cuprinsul art. 3 alin. 3 din OUG 77/2009 nu ar putea decât caracter exemplificativ.
O mențiune aparte este necesară pentru acțiunile de promovare a bonusurilor (beneficiul ce poate fi obținut suplimentar de jucător, fără perceperea de taxe sau costuri suplimentare, in condițiile prevăzute in regulamentul de joc al organizatorului, intr-o perioadă determinată sau pentru anumite evenimente) acordate in de organizatorul de jocuri de noroc, care sunt premise numai in locațiile proprii sau pe website-urile organizatorului ori ale afiliaților.
Diferența esențială intre bonusuri și orice alte forme de premiere acordate pe durata campaniilor de promovare constă, in opinia noastră, in legătura indisolubilă intre beneficial acordat și jocul de noroc in sine. Dacă bonusul se acordă prin simpla participare la joc (chiar implicând indeplinirea unei condiții, cum ar fi spre exemplu, inregistrarea unui bilet de pariere cu un număr minim de evenimente), acordarea premiului in cadrul campaniei promoționale presupune indeplinirea a cel puțin unei formalități suplimentare față de participarea la joc (cum ar fi, spre exemplu, simpla inscriere a biletului de pariere in campanie).
In opinia noastră, interdicția promovării bonusurilor acordate este in acord cu eforturile autorității de responsabilizare a participanților și a jucătorilor deopotrivă cu privire la desfășurarea jocurilor de noroc, nerespectarea acesteia reprezentând contravenție, sancționată cu amenda in cuantum cuprins intre 10.000 -25.000 Lei, conform art. 151 alin. 1 și 2 din Norme, Comitetul de Supraveghere al ONJN putând dispune, la propunerea organelor de control și in funcție de consecințele produse, aplicarea sancțiunii complementare a suspendării autorizației de exploatare pentru o perioadă de maxim 6 luni.
In opinia noastră, nu poate fi exclusă posibilitatea ca sancțiunea să fie aplicată și organizatorilor de jocuri de noroc care dețin drept provizoriu de organizare și exploatare a activității, chiar dacă aceste prevederi nu erau in vigoare la data acordării acestuia, pentru campaniile derulate după intrarea in vigoare a Normelor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.