Practica jocurilor de noroc

Repartizarea și plata interimară a dividendelor

Serie de articole din „Practica jocurilor de noroc” de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte Rombet

Noi prevederi legislative, de modificare a legii contabilității precum și a legii societăților comerciale, adoptate prin Legea 163 din 2018, publicată în MO 595 din 12.07.218, stabilesc norme suplimentare, opționale, de repartizare trimestrială a profitului, către acționari sau asociați.
Practic, prin noua reglementare, se instiuie regimul opțional al repartizării interimare a dividendelor, către asociați sau acționari, cu respectarea următoarelor obligații:
Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutive nu se prevede altfel;
Se distribuie pe baza situațiilor financiare interimare și apoi anual, după regularizarea plăților interimare;
Dividendele se pot plăti, în mod opțional trimestrial, în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților iar regularizarea diferențelor, rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului, urmând să se facă prin situațiile financiare anuale;
Plata diferențelor, rezultate din regularizare, se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale, aferente exercițiului financiar încheiat, în caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare legală, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor nu s-a stabilit o dobândă mai mare;
În cazul în care asociații sau acționarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situațiile financiare anuale, acestea se achită societății în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale, în caz contrar datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare legală, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor nu s-a stabilit o dobândă mai mare;
Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii;
Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit;
Constituie infracțiune dacă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exercițiului financiar, pe baza situației financiare interimare, șI anual, pe baza situațiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea.

Obligații contabile:
Sumele, aferente repartizărilor interimare de dividende, se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare, drept creanțe față de acționari sau asociați;
Repartizarea trimestrială a profitului, către acționari sau asociați, se poate efectua, opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz;
Regularizarea sumelor repartizate, în cursul exercițiului financiar, trebuie să aibă loc după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate și plătite în plus se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. Obligația de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societății are obligația de a urmări recuperarea acestor sume și de a dispune măsurile ce se impun în acest scop;

Obligații fiscale:
Veniturile sub formă de dividende se impun cu o cotă de 5%, din suma acestora, impozitul fiind final;
Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor;
Termenul de virare a impozitului este până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata.

Revenim cu alte opinii, în următorul număr al revistei…