I. CUVÂNT ÎNAINTE
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului Romaniei, înființat prin OUG nr.20/27.03.2013, aprobată prin Legea nr. 227/19.07.2013, care funcționează în conformitate cu prevederile HG nr.298/29.05.2013, modificată și completată prin HG nr.644/28.08.2013.
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc s-a înființat în aprilie 2013, creîndu-se, astfel, premisele unei industrii puternice şi stabile, industria de gambling din România. O industrie care produce profituri considerabile, o industrie importantă la nivel social, o industrie reglementată eficient. Prin crearea Oficiului, Guvernul României a promovat un principiu european care permite gestionarea unică a domeniului jocurilor de noroc în ţara noastră, fiind pentru prima oară când autorizarea, controlul şi monitorizarea jocurilor de noroc sunt realizate de o singură instituţie.
Încă din primul an de funcționare, printr-o strategie activă de comunicare cu cei din piaţă, dar şi prin transpunerea în practică a principiilor fundamentale după care ne ghidăm activitatea: legalitatea, imparţialitatea şi disponibilitatea, ne-am atins cel mai important obiectiv, şi anume, crearea unul mediu onest şi transparent de desfăşurare a activităţilor de jocuri de noroc. Din punct de vedere legislativ, au fost aprobate măsuri recunoscute pe plan european, care au făcut din România una dintre cele mai bine reglementate piețe din regiune. Cadrul legislativ de funcționare a fost completat cu implementarea noilor măsuri privind jocurile online, reglementări clare și transparente, care le oferă operatorilor un mediu de afaceri sigur și certitudinea că pot dezvolta în România un business de viitor, dar și jucătorilor români un cadru legal de joc.
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a încasat în anul 2015 din taxele de licenţă şi cele de autorizare a jocurilor de noroc acordate pe tipuri de activităţi suma de 1,18 miliarde lei (269,3 milioane euro). Comparativ, în 2014 încasările la bugetul de stat din jocurile de noroc erau de 157 milioane euro.

În România există, la nivelul lunii septembrie 2016, 547 de operatori în segmentul jocurilor de noroc. În ceea ce priveşte segmentul jocurilor de noroc online, 23 de operatori au solicitat dreptul de operare în 2015, trei dintre ei şi-au pierdut acest drept, astfel că în prezent există 19 operatori de jocuri de noroc online. Unsprezece dintre acești operatori au obținut licența definitivă pentru clasa I, valabilă 10 ani. Iar pentru licența clasa a II-a, există 215 operatori autorizați. Dacă detaliem pe numărul de organizatori cu licență clasa I, avem 278 de operatori de slot machine, 28 de operatori pentru pariuri în cotă fixă, 9 pentru bingo, 9 pentru poker și 8 cazinouri.
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc va revizui în mod regulat politicile sale cu privire la autorizare, reglementare și orice raportare care este considerată necesară. Moralitatea, respectul faţă de jucători, respectul faţă de lege, ar trebui să fie dezideratele principale ale organizatorilor de jocuri de noroc. Suntem siguri că prin activitatea noastră şi cu sprijinul operatorilor de jocuri de noroc, diferenţele dintre gambligul românesc şi cel din străinătate se vor estompa cât de curând.
Obiectivul principal al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc este ca piaţa de gambling din România să devină un model la nivel european şi să devină una dintre cele mai bine reglementate pieţe, atât pentru organizatori, cât şi pentru jucători, o piaţă cu măsuri specifice împotriva dependenţei de jocurile de noroc şi în pas cu ultimele tendinţe şi inovaţii în materie de mijloace de joc.
Tendinţele la nivel european sunt de orientare a operatorilor către mediul online şi de deschidere a pieţelor naţionale. Sub aspectul reglementării pieţei jocurilor de noroc, putem specifica faptul că România se află printre primele ţări est-europene care şi-au definit legislaţia în domeniu, în vederea deschiderii pieţei pentru operatorii internaţionali de jocuri de noroc online.

Reglementarea actuală a jocurilor de noroc în România
Reglementarea jocurilor de noroc înțara noastră se realizează prin intermediul OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, care a fost modificată prin intermediul OUG 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare și modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare şi modificarea unor acte normative. Modificările legislative din ultima perioadă au avut în vedere instituirea și aplicarea unitară a legislaţiei specifice, în contextul schimbărilor din domeniul jocurilor de noroc, care urmează modelul instituţional implementat cu succes de alte state din Uniunea Europeană.
Structura Oficiului vizează cele trei mari componente ale activităților de gambling: autorizarea, controlul şi monitorizarea jocurilor de noroc. Criteriile generale privind activitatea de monitorizare a jocurilor de noroc sunt trasate și supravegheate de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N., o structură deliberativă și decizională în domeniul jocurilor de noroc din România. De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a Oficiului, precum și pentru îmbunătățirea activității Comitetului de Supraveghere, a fost instituit un Consiliu Consultativ al oamenilor de afaceri din domeniul jocurilor de noroc, care are posibilitatea să informeze autoritatea cu privire la aspectele din domeniul de referință.
Nu în ultimul rând, crearea și regulile de funcționare ale Oficiului au avut la bază experiența statelor europene cu tradiţie în acest domeniu, Franţa, Anglia, Italia, Malta, cu care avem acorduri de colaborare pentru schimb de informaţii şi bune practici. Am reușit, astfel, armonizarea legislaţiei naţionale cu normele Uniunii Europene. Am construit, în doar câțiva ani, o industrie responsabilă și matură în acest domeniu în țara noastră bazată pe o funcționare eficientă în toate sectoarele: încasările bugetare, prevenirea şi combaterea ilegalităţilor în domeniu şi instituirea măsurilor care se impun în vederea protecţiei minorilor şi grupurilor vulnerabile în faţa dependenţei de jocuri de noroc.

II. ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA O.N.J.N.
Cristinela Odeta NESTOR – Președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
Comitetul de Supraveghere – 8 membri

MANAGEMENT
Direcția Generală de Supraveghere și Control
Direcția Generală Autorizare Jocuri de Noroc
Direcția Generală Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc
Direcția Generală Management

III. OBIECTIVE
Coordonatele principale spre care se focalizează eforturile Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc se fundamenteazã pe următoarele obiective:
1. acordarea dreptului de organizare și funcționare a jocurilor de noroc în România;
2. monitorizarea și controlul activităților din domeniul jocurilor de noroc din România;
3. creşterea veniturilor bugetului de stat, în special prin prevenirea şi combaterea jocurilor de noroc neautorizate şi prin crearea cadrului necesar autorizării operatorilor de jocuri de noroc on-line;
4. asigurarea unui climat de legalitate a mediului de afaceri;
5. îmbunătăţirea coordonării, colaborării şi a schimbului de informaţii între instituţiile cu competenţe în domeniul evaziunii fiscale, cu accent pe criminalitatea economică din sfera jocurilor de noroc;
6. eficientizarea controlului funcţionării activităţilor în vederea diminuării riscului de manifestare a abaterilor de la strategiile, politicile, programele şi planurile Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc;
7. protecţia minorilor sau a altor grupuri vulnerabile din punct de vedere social şi economic, în vederea evitării dezvoltării dependenţei acestora de jocuri de noroc.
O condiție esențială în îndeplinirea obiectivelor politicii publice în domeniul jocurilor de noroc este necesitatea aplicării eficiente a legislației naționale, care depinde, la rândul său, de existența unei structuri organizaționale solide și a unor competențe complete ale autorității naționale în domeniul jocurilor de noroc, de o cooperare administrativă adecvată cu alte autorități de reglementare și de existența unor instrumente de punere în aplicare corespunzătoare.

Principiile de care ține cont Oficiul în activitatea sa sunt:
legalitatea, principiu care implică îndeplinirea cu bună‐credinţă a atribuțiilor conferite de actele normative de înființare, organizare și funcționare ale Oficiului ca și autoritate competentă în domeniul jocurilor de noroc;
proporționalitatea, principiu care vizează adecvarea mijloacelor de acțiune necesare implementării strategiei în domeniul jocurilor de noroc la obiectivele stabilite și resursele alocate;
• principiul participării şi transparenţei: organizaţiile non-guvernamentale, sectorul privat, prin Consiliul consultativ pe lângă Oficiu, autorităţile locale şi instituţiile internaţionale contribuie la implementarea strategiei; societatea civilă este consultată și informată cu privire la acțiunile planificate;
• principiul responsabilităţii: planificarea direcțiilor de acțiune este un proces orientat spre obţinerea de rezultate. Răspunderea există la toate nivelurile instituțiilor implicate în implementarea strategiei cât și, în mod deosebit, la nivelul tuturor structurilor Oficiului;
• principiul cooperării şi coerenţei: Oficiul, în calitate de emitent și actor principal de implementare a strategiei, va coopera cu alte instituţii publice, organisme similare din străinătate sau cu alte organizaţii ale societăţii civile interesate sau afectate de o anumită iniţiativă prin prisma reprezentativității acestora la nivel mediului de afaceri specific, asigurând în acest fel o concepţie coerentă asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite şi a măsurilor ce urmează a fi luate.

IV. DATE FINANCIARE
În anul 2015 au fost percepute taxe în valoare de 1,7 miliarde lei (aproape 380 de milioane de euro), aceste sume fiind exclusiv din taxele de jocuri de noroc (tradiţionale şi online). La aceste sume se adaugă cele provenite din salariile celor peste 40.000 de angajaţi din domeniu, respectiv bugetul la asigurările sociale, care înseamnă 286 de milioane de lei (63 milioane de euro). De asemenea, se observă creșteri și după înmulțirea activităților de control a societăţilor, faţă de anii precedenţi, când aceste activităţi nu erau efectuate de către Oficiu. De exemplu, faţă de 2012, avem o creştere de 27,4 % în 2014, şi de 56% în 2015.

Venituri la bugetul de stat – Datele financiare de la Ministerul de Finanțe sunt următoarele:
– 1,7 miliarde lei (380.000.000 Euro) din taxe jocuri de noroc tradiționale și online
– 286 milioane lei (63.000.000 Euro) din taxele salariilor celor 40.000 angajați din domeniu
– 5% din taxa de licențiere și autorizare plus taxele de acces – alocate de la bugetul de stat către finanțarea activităților culturale, educative, sportive.

V. ÎNCHEIERE
În România, industria jocurilor de noroc are nevoie de campanii mai bune de promovare a unui joc corect și responsabil. Lumea gamblingului nu este percepută în mod corect, este văzută ca depinzând doar de noroc, neluându-se în calcul că jocul de noroc presupune şi inteligenţă, strategie, memorie şi o bună intuiţie. Operatorii economici din piaţă își pot face cunoscute toate aceste lucruri prin promovarea lor în campaniile de imagine. România are un potenţial uriaş de a dezvolta una dintre cele mai solide pieţe europene de jocuri de noroc. Pentru că utilitatea promovării noilor reglementări pe plan extern este evidentă, s-au efectuat toate demersurile în vederea unei vizibilități cât mai bune și, de aceea, reprezentanți ai instituției noastre au fost prezenți la o serie de evenimente cu tradiție pentru jocurile de noroc și care se bucură de o importanță deosebită în rândul reprezentanților industriei. Pe parcursul acestor evenimente, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a primit semnale pozitive, în sensul că atât mari operatori, furnizori, laboratoare de testare, într-un cuvânt reprezentanți din toate ramurile industriei, au salutat inițiativa statului român de adaptare la realitățile pieței și și-au exprimat dorința de a se licenția în România.

Articolul precedentA.O.P.J.N.R. este mereu în avangarda soluţionării problemelor industriei!
Articolul următorPovestea lui NSoft

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.