Hotărâre nr. 823 din 10/08/2011

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 31/08/2011

                                                                                                 Intrare in vigoare: 31/08/2011

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 30 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

   1. La articolul 1 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „a) activităţi loto, inclusiv cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

    b) activităţi de pariuri mutuale, inclusiv cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;”.

   2. La articolul 1 alineatul (2), după litera g) se introduc trei noi litere, literele h)-j), cu următorul cuprins:

    „h) activităţi de bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

    i) activităţi de pariuri on-line;

    j) activităţi de jocuri de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanţa de urgenţă.”

   3. La articolul 1 alineatul (11), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „a) asocierea se realizează între 2 sau mai mulţi operatori economici care deţin, fiecare în parte, licenţă de organizare a jocurilor de noroc pentru una dintre activităţile prevăzute la alin. (2);

    b) asocierea priveşte exploatarea în comun, în aceeaşi incintă, a activităţilor prevăzute la alin. (2) pentru care cei 2 sau mai mulţi asociaţi deţin autorizaţii pentru exploatarea jocurilor de noroc;”.

   4. La articolul 1, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

    „(12) În înţelesul ordonanţei de urgenţă şi al prezentei hotărâri, prin comunicaţii se înţelege comunicaţii electronice, iar prin furnizor de internet se înţelege furnizor de servicii de comunicaţii electronice, astfel cum aceste noţiuni sunt definite de legislaţia în vigoare în domeniul comunicaţiilor electronice.”

   5. La articolul 2 alineatul (8), după litera f) se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins:

    „g) în cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1b);

    h) în cazul jocurilor de pariuri on-line: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1b);

    i) în cazul jocurilor de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanţa de urgenţă, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc on-line este prezentat în anexa nr. 1b).”

   6. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

    „(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi/sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligaţi să depună la direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice copia documentelor care atestă plata taxelor datorate pentru eliberarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi/sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc.”

   7. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(2) Operatorii economici care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 2 alin. (8) lit. a)-e), g)-i) din prezenta hotărâre, sunt obligaţi să afişeze o copie a acesteia într-un loc vizibil în cadrul fiecărei locaţii în care se exploatează activitatea respectivă. Originalul autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc deţinute de operatorul economic în cauză se păstrează la sediul social al acestuia şi va fi prezentat organelor de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin unităţile sale subordonate, inclusiv Garda Financiară, sau ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, la solicitarea acestora.”

   8. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(2) Se interzice utilizarea ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc a instrumentelor de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.), a altor hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere, cu excepţia cardurilor bancare de credit şi/sau debit, care pot fi folosite doar în vederea participării la joc.”

   9. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

    „(3) În cazul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul jocurilor loto şi al pariurilor mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, plăţile, transferurile ori retragerile de bani în/din contul de joc al jucătorului prevăzut la art. 737 se fac prin intermediul unui cont bancar, deschis la o bancă din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene.”

   10. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „Art. 10. – (1) În înţelesul art. 28 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, prin persoane împuternicite din cadrul Ministerului Finanţelor Publice se înţelege persoanele din cadrul direcţiei de specialitate cu atribuţii de autorizare, iar prin persoane împuternicite din cadrul unităţilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se înţelege inclusiv personalul Gărzii Financiare.”

   11. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

    „(3) Personalul cu atribuţii de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al Gărzii Financiare are dreptul să efectueze controale privind respectarea de către persoanele fizice sau juridice a prevederilor ordonanţei de urgenţă şi ale prezentei hotărâri, precum şi să aplice sancţiunile prevăzute de actele normative în domeniul jocurilor de noroc.

    (4) Procedura de efectuare a controlului de către personalul cu atribuţii de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice se va stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.”

   12. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(2) Sunt exceptate de la verificările pentru obţinerea aprobării de tip (omologare) mijloacele de joc care au certificate similare recunoscute la nivelul Uniunii Europene. În acest caz, operatorii economici depun la Biroul Român de Metrologie Legală un etalon al programului de joc, o aplicaţie pentru compararea etalonului de joc cu programul instalat în mijlocul de joc respectiv şi traducerea legalizată a setului de documente obţinut de la organismul autorizat la nivelul Uniunii Europene, care dovedeşte că mijlocul de joc respectă legislaţia specifică în domeniu existentă în România, în vederea efectuării verificărilor tehnice ulterioare.”

   13. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să informeze comisia cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care deţin autorizaţie de exploatare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de realizarea operaţiunii. Informarea va cuprinde adresa noii locaţii şi datele de identificare a mijloacelor de joc care fac obiectul mutării, potrivit lit. A pct. 9 din anexa nr. 3.”

   14. La articolul 15, alineatele (2)-(6) se abrogă.

   15. La articolul 18, alineatele (2), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „(2) Exploatarea jocurilor tip slot-machine este permisă numai în incinta unor imobile şi numai în condiţiile în care spaţiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului, precum şi cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.

    …………………………………………………………………………………….

    (4) În situaţia în care în cadrul incintei se exploatează numai mijloace de joc tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc trebuie să fie de 15. În cadrul acestei incinte se pot desfăşura, adiacent, şi activităţi economice de alimentaţie publică care concură la buna desfăşurare a activităţii de jocuri de noroc, scopul acestora fiind acela de a asigura participanţilor un grad ridicat de confort.

    …………………………………………………………………………………….

    (6) În incintele în care, pe lângă exploatarea jocurilor de noroc loto sau a jocurilor de pariuri, sunt amplasate şi mijloace de joc tip slot-machine, numărul acestora nu poate fi mai mic de două mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, iar amplasarea acestora în cadrul incintei se va realiza distinct, astfel încât cele două activităţi să nu se suprapună din punctul de vedere al organizării şi exploatării.”

   16. La articolul 19, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(5) Operatorii economici sunt obligaţi ca, în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a ordinului comun al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului finanţelor publice prin care se aprobă Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală, să se doteze cu mijloace de joc care să permită îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (2), în măsură să permită înregistrarea şi stocarea informaţiilor aferente pentru cel puţin un an, fără posibilitatea de funcţionare a mijlocului de joc neinterconectat cu sistemul de monitorizare, înregistrare şi evidenţiere a tuturor operaţiunilor de exploatare. În situaţia în care mijloacele de joc pentru care deţin autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc valabile la acea dată nu pot îndeplini cerinţele menţionate anterior, sunt obligaţi să adauge respectivelor mijloace de joc dispozitive de tip black-box.”

   17. La articolul 24, alineatele (5) şi (6) se abrogă.

   18. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(3) Înregistrările video pot fi controlate sau ridicate de organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin unităţile sale subordonate, inclusiv Garda Financiară, precum şi de organele de control ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea efectuării unor verificări.”

   19. La articolul 29, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(4) Mesele la care sunt exploatate jocuri de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau cărţilor de joc sunt prevăzute cu o serie (număr de identificare al acestora în cadrul locaţiei) atribuită de organizator şi unică la nivelul cazinoului, amplasată astfel încât să fie vizibilă clienţilor. Amplasarea tuturor meselor în cazinou se individualizează prin înscrierea seriei atribuite fiecărei mese în schiţa de amplasare, document care face parte integrantă din regulamentul de ordine interioară, schiţă în care se va menţiona şi numărul de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic pentru fiecare ruletă.”

   20. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „Art. 34. – Organizatorii prevăd prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului, fără a se limita la acestea, toate detaliile privind organizarea, numărul meselor şi al maşinilor, condiţiile de angajare, specializare, organizarea evidenţelor contabile, circuitul documentelor, semnăturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clienţilor, condiţiile de supraveghere şi de securitate, circuitul jetoanelor si al banilor numai însoţiţi de documente justificative.”

   21. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „Art. 45. – Prin jocul bingo desfăşurat în săli de joc se înţelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri şi premieri succesive de numere, în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participanţii la joc fiind desemnaţi câştigători în condiţiile în care fac cunoscut faptul că pe cartonul de joc pus la dispoziţie de organizator în schimbul taxei de participare este înscrisă combinaţia completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maximă şi premiile speciale din fondurile de rezervă.”

   22. La articolul 47, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „b) unul sau mai multe panouri cu afişaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora sunt afişate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, preţul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase şi premiile speciale. Panoul de date are suficienţi digiţi pentru înscrierea în totalitate a datelor afişate;”.

   23. La articolul 56, alineatele (4) şi (5) se abrogă.

   24. La articolul 71, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „Art. 71. – (1) În înţelesul ordonanţei de urgenţă şi al prezentei hotărâri, în categoria jocurilor loto, inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, sunt incluse, fără a se limita la acestea, următoarele tipuri de jocuri:

    a) jocuri loto cu extrageri pur aleatorii de numere, fără a se limita la acestea: 5/40; 6/49; 3/90; 5/55; 5/45 + 1/20 (JOKER), noroc, loto bingo, Keno şi altele asemenea;

    b) jocuri loto cu pretrageri pur aleatorii de numere şi/sau simboluri, fără a se limita la acestea: loz în plic, loz randalinat, loz capsat, loz anvelopat, loz răzuibil şi altele asemenea;

    c) jocuri loto – loterii pasive, care se bazează pe extragerea pur aleatorie de bilete, numere şi/sau date de identificare ale biletelor, fără a se limita la acestea: Crosul Loteriei; Loteria Cadou; Loteria sărbătorilor de iarnă; Loto Zodiac şi altele asemenea;

    d) videoloteria – joc tip loto prin care se obţin aleatoriu câştiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influenţă/relevanţă în obţinerea câştigului. Jocul de videoloterie se realizează printr-o reţea unitară de terminale cu circuit închis care funcţionează numai conectate on-line la un sistem central la nivel naţional. Sistemul central asigură activarea, monitorizarea permanentă a terminalelor, centralizarea datelor şi validarea automată a câştigurilor acordate jucătorilor. Validarea şi acordarea câştigului nu implică terminalul utilizat de jucător.”

   25. La articolul 72, alineatele (4) şi (5) se abrogă.

   26. După articolul 73 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 7-a, cuprinzând articolele 731-7318, cu următorul cuprins:

    „SECŢIUNEA a 7-a 
Jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi jocurile loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă

    Art. 731. – (1) Activitatea de licenţiere a organizării şi de autorizare a exploatării jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice prin comisie. În acest sens, comisia acordă licenţe de organizare şi autorizaţii de exploatare pentru organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă.

    (2) În vederea obţinerii licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, se depun la Ministerul Finanţelor Publice documentele prevăzute în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3.

    (3) Solicitantul de licenţă şi autorizaţie al cărui acţionar/asociat majoritar sau cel care are dreptul numirii majorităţii organelor de conducere ale operatorului economic este o societate organizatoare de jocuri de noroc dintre cele enumerate la alin. (1), autorizată în state nemembre ale Uniunii Europene, are obligaţia să prezinte comisiei, la momentul primei autorizări, informaţii privind conturile deschise de jucătorii de cetăţenie română, înregistraţi pe platformele de joc utilizate în afara României.

    (4) În vederea acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, organizate de operatori economici care deţin echipamentele tehnice pe teritoriul României, şi a acordării autorizaţiei operatorilor economici reglementaţi la art. 191 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, denumiţi în continuare operatori de monitorizare şi raportare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, o echipă de specialişti, formată din reprezentanţi ai direcţiei de specialitate, ai Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi ai organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în număr de cel puţin 5 persoane, se deplasează la faţa locului şi întocmeşte o notă de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare.

    (5) Nota de constatare se semnează de către toţi membrii echipei, precum şi de reprezentantul operatorului economic verificat şi va fi înaintată comisiei.

    Art. 732. – (1) În vederea realizării controlului tehnic, monitorizării şi raportării pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, comisia autorizează operatori economici, în calitate de operatori de monitorizare şi raportare, pe o perioadă de 5 ani.

    (2) În cazul în care operatorul de monitorizare şi raportare este o instituţie sau o autoritate de stat, atribuţiile şi competenţele acesteia sunt stabilite prin actele normative care reglementează activitatea respectivei instituţii sau autorităţi de stat.

    (3) Activitatea operatorului de monitorizare şi raportare se desfăşoară cu respectarea următoarelor obiective fundamentale:

    a) protecţia minorilor şi prevenirea accesului acestora la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;

    b) asigurarea integrităţii şi a transparenţei operaţiunilor desfăşurate de către şi prin intermediul organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi a unui sistem de joc echitabil;

    c) prevenirea şi combaterea, prin mijloace specifice, a riscului de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism, precum şi identificarea şi raportarea activităţilor infracţionale desfăşurate prin intermediul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;

    d) asigurarea protecţiei, prin mijloace specifice, a organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, autorizaţi în România, şi a jucătorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase;

    e) asigurarea funcţionării corecte şi transparente a activităţilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă şi a unui mediu concurenţial competitiv în desfăşurarea acestora.

    (4) În situaţia în care un operator economic doreşte să devină operator de monitorizare şi raportare pentru activităţile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, acesta solicită comisiei obţinerea autorizaţiei şi depune la Ministerul Finanţelor Publice documentele prevăzute în anexa nr. 13.

    (5) Pentru obţinerea autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) să se constituie ca persoană juridică de drept român având ca obiect de activitate activităţile prevăzute de grupa CAEN 620 şi capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de minimum 2.000.000 lei sau ca persoană juridică într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European;

    b) reprezentanţii legali ai operatorului economic să aibă avizul organelor de poliţie;

    c) să deţină echipamentele tehnice prin intermediul cărora îşi va desfăşura activitatea specifică, în calitate de operator de monitorizare şi raportare, iar acestea să fie localizate pe teritoriul României şi să îndeplinească condiţiile tehnice necesare realizării atribuţiilor de monitorizare şi raportare;

    d) să aibă experienţă, direct sau indirect, prin personal propriu ori colaboratori, de minimum 3 ani în furnizarea de servicii similare celor prevăzute în prezenta hotărâre, pentru activităţile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, către autorităţi de reglementare sau agenţii guvernamentale din Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic European;

    e) să aibă experienţă, direct sau indirect, de minimum 5 ani în activităţile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, cu privire la furnizarea de servicii complete şi continue privind soluţii de reţea către organizatori de jocuri de noroc, în vederea asigurării celor mai bune practici în furnizarea şi menţinerea: (i) ansamblului de soluţii tehnice pentru reţelele de jocuri; (ii) unui management complet al reţelelor; şi (iii) unei strategii de reţea funcţională implementabilă atât la nivel naţional, cât şi internaţional;

    f) să declare, prin intermediul notificării, prelucrarea datelor cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit legislaţiei în vigoare;

    g) reprezentantul/reprezentanţii legal/legali al/ai persoanei juridice să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

    h) reprezentantul/reprezentanţii legal/legali al/ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva acestuia/acestora nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de ordonanţa de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie, pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

    i) să nu înregistreze datorii la plata obligaţiilor către bugetul general consolidat;

    j) acţionarii/asociaţii sau cei care au dreptul numirii majorităţii organelor de conducere ale operatorului economic să nu deţină licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru oricare dintre jocurile de noroc reglementate de ordonanţa de urgenţă;

    k) să întocmească şi să prezinte un plan de securitate a sistemului informatic;

    l) să prezinte un audit asupra planului de securitate prevăzut şi a soluţiilor informatice folosite în activitatea de monitorizare;

    m) să nu desfăşoare fără aprobarea prealabilă a comisiei alte activităţi comerciale în afara atribuţiilor prevăzute de prezenta hotărâre;

    n) personalul şi organele de conducere ale unui operator de monitorizare şi raportare să nu deţină, direct sau indirect, prin soţ/soţie ori rude până la gradul IV inclusiv, participaţii în societăţi comerciale care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc în România;

    o) să nu deţină în mod direct sau indirect participaţii în societăţi comerciale care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc pe perioada deţinerii autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare, precum şi să nu desfăşoare în România jocuri de noroc pe o perioadă de 2 ani de la data expirării sau revocării autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare;

    p) să nu angajeze sau să menţină în funcţie personal pentru care s-a obţinut aviz negativ din partea organelor de poliţie, pentru cazurile în care s-a prevăzut obligativitatea obţinerii acestui aviz prin prezenta hotărâre;

    q) să nu dezvăluie ori să transmită orice fel de informaţii referitoare la activitatea organizatorilor de jocuri de noroc monitorizaţi, în afara cazurilor prevăzute de lege; în acest sens, prezintă o declaraţie pe propria răspundere prin care se angajează să ia toate măsurile necesare.

    (6) Desfăşurarea activităţii de monitorizare şi raportare şi exercitarea atribuţiilor stabilite în ordonanţa de urgenţă şi în prezenta hotărâre sunt finanţate din contribuţiile organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, achitate de către aceştia din urmă direct operatorilor de monitorizare şi raportare, în baza unui contract de monitorizare încheiat între părţi, care este prezentat comisiei, în vederea avizării, înainte de începerea activităţii de monitorizare şi raportare a respectivului organizator de jocuri de noroc.

    (7) Excepţie de la prevederile alin. (5) fac persoanele juridice autorizate în acest scop, pentru activităţi similare într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European. În situaţia în care un operator economic este autorizat într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European să desfăşoare activităţile reglementate la art. 733 pentru o singură categorie de jocuri de noroc dintre cele definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, autorizaţia respectivă este recunoscută în România, dar numai pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, pentru care o deţine. În cazul în care operatorul respectiv are intenţia de a desfăşura activităţile reglementate la art. 733 şi pentru celelalte categorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, pentru care nu deţine autorizaţie într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, acesta trebuie să îndeplinească toate condiţiile de autorizare reglementate la alin. (5), cu excepţia celei prevăzute la lit. a).

    (8) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice ţine registrul operatorilor de monitorizare şi raportare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă.

    Art. 733. – Atribuţiile şi obligaţiile operatorului de monitorizare şi raportare sunt:

    a) identificarea website-urilor prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, care nu deţin licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare potrivit legislaţiei române;

    b) identificarea website-urilor care, în cadrul unor activităţi de marketing, reclamă, publicitate sau alte activităţi cu caracter promoţional, oferă legături către jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă sau activităţi şi servicii conexe acestora, care nu sunt autorizate potrivit legislaţiei române;

    c) comunicarea imediată a informaţiilor cu privire la activităţile neautorizate identificate conform lit. a) şi b) către comisie şi către furnizorii de internet, pentru a le permite acestora blocarea accesului către aceste website-uri;

    d) comunicarea informaţiilor privind aceste website-uri neautorizate şi către instituţiile şi organele statului cu competenţe în domeniu, pentru a nu permite plăţile către şi de la aceste site-uri neautorizate;

    e) sesizarea imediată a comisiei în cazul în care furnizorii de internet nu blochează accesul la website-urile ilegale pentru care le-a fost solicitată blocarea;

    f) realizarea unui audit complet al mijloacelor de joc şi al echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă şi eliberarea unei confirmări în acest sens, în termen de 60 de zile de la punerea la dispoziţie de către operatorul economic care solicită obţinerea licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare a acestor jocuri de noroc, a tuturor elementelor necesare efectuării acestui audit;

    g) eliberarea, în termen de 45 zile de la cererea organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, a unui document din care să rezulte că programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) şi generatorul de numere aleatorii utilizate de respectivul organizator de jocuri de noroc, certificate internaţional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu, îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 14. În cazul în care operatorul de monitorizare şi raportare nu emite un astfel de document în termenul menţionat, organizatorul de jocuri de noroc se poate adresa direct comisiei, pentru a solicita operatorului eliberarea documentului;

    h) monitorizarea permanentă, pe parcursul derulării activităţii organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, a tuturor mijloacelor de joc ale acestora, în vederea depistării oricăror alterări sau modificări ale elementelor aleatorii, ale datelor iniţiale din orice software deţinut de organizatorul de jocuri de noroc;

    i) monitorizarea permanentă a modului de implementare şi respectare de către organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă a prevederilor legale stabilite de ordonanţa de urgenţă şi de prezenta hotărâre cu privire la protecţia minorilor, protecţia jucătorilor care prezintă risc de dependenţă patologică de jocuri, a măsurilor de prevenire a fraudelor, a măsurilor de prevenire a spălării banilor şi a măsurilor de prevenire a finanţării actelor de terorism;

    j) asigurarea conectării permanente, în timp real, cu platformele de joc utilizate de organizatorii de jocuri de noroc cu care este încheiat un contract de monitorizare şi colaborarea permanentă cu aceştia pentru asigurarea unei conexiuni securizate la sistemul de monitorizare centralizat;

    k) deţinerea programului care să asigure interfaţa API (application programming interface) prin care să poată fi realizată legătura între sistemele organizatorilor de jocuri de noroc monitorizaţi şi cele ale comisiei;

    l) arhivarea tuturor tranzacţiilor financiare efectuate între organizatorul de jocuri de noroc monitorizat şi jucător în ambele sensuri, pe o perioadă de 5 ani;

    m) informarea comisiei cu privire la orice neregulă constatată cu privire la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;

    n) întocmirea unei evidenţe a neregulilor constatate la organizatorii jocurilor de noroc monitorizaţi, în care evidenţiază zilnic problemele identificate ori semnalate în activitatea de monitorizare şi raportare, şi predarea către comisie a unui raport lunar privind activitatea de monitorizare şi raportare desfăşurată până în data de 20 a lunii următoare;

    o) ducerea la îndeplinire a deciziilor comisiei şi informarea organizatorului de jocuri de noroc monitorizat despre modul de implementare a respectivei decizii;

    p) furnizarea operativă a informaţiilor solicitate de comisie sau de către celelalte instituţii ale statului cu competenţe în domeniul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;

    q) achitarea la termen a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat;

    r) luarea oricăror măsuri necesare în vederea prevenirii şi combaterii participării, în mod direct sau prin persoane interpuse, a întregului personal şi a organelor de conducere ale operatorului de monitorizare şi raportare la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;

    s) să depună eforturi rezonabile pentru asigurarea tuturor măsurilor organizatorice, logistice şi de management necesare astfel încât să nu îşi poată înceta activitatea şi prerogativele de monitorizare şi raportare decât prin decizia comisiei. În cazul în care organismul de monitorizare şi raportare îşi întrerupe ori îşi încetează activitatea din orice motiv, este obligat să pună la dispoziţia comisiei şi organizatorilor de jocuri cu care a încheiat contract de monitorizare toate informaţiile şi documentele necesare pentru a asigura continuarea activităţii organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;

    ş) includerea în contractele încheiate cu organizatorii de jocuri de noroc monitorizaţi a prevederilor privind sumele încasate pentru prestaţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezenta hotărâre, care nu vor depăşi 0,7% din încasările efectiv realizate anual la nivelul unui organizator de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă. De asemenea, contractele conţin obligaţia organizatorilor de jocuri de a suporta cheltuielile privind testarea iniţială a mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;

    t) notificarea comisiei, în termen de 5 zile, cu privire la orice schimbare în structura acţionariatului sau a reprezentanţilor legali relevanţi pentru autorizarea sa ca operator de monitorizare şi raportare potrivit art. 733 alin. (5), precum şi la orice modificare a datelor care au fost avute în vedere la acordarea autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare;

    ţ) păstrarea confidenţialităţii şi a secretului profesional asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui/oricărei fapt, dată sau informaţie aflat/aflată la dispoziţia sa care priveşte persoane, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale organizatorilor de jocuri de noroc monitorizaţi ori asupra informaţiilor referitoare la solduri, rulaje, operaţiuni derulate de aceştia sau de jucători, inclusiv asupra celor referitoare la datele personale ale jucătorilor, în măsura în care a luat cunoştinţă despre acestea în orice mod;

    u) notificarea comisiei, în termen de 5 zile, cu privire la orice proceduri judiciare sau extrajudiciare iniţiate împotriva sa ori a acţionarilor/asociaţilor sau a reprezentanţilor legali ai operatorului de monitorizare şi raportare potrivit art. 732 alin. (5) sau cu privire la iminenţa unor astfel de cereri;

    v) permiterea accesului organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanţa de urgenţă, în orice moment, în spaţiile deţinute, în vederea efectuării de verificări;

    w) asigurarea securităţii, integrităţii, continuităţii şi funcţionării neîntrerupte a echipamentelor şi sistemelor utilizate în activitatea de monitorizare şi raportare şi întreţinerea acestora în condiţii corespunzătoare, în scopul menţinerii normelor şi parametrilor de funcţionare prevăzuţi în verificările tehnice;

    x) desfăşurarea activităţii exclusiv în locaţii autorizate de către comisie. Relocarea echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea şi raportarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, de către operatorul de monitorizare şi raportare, se poate realiza numai cu acordul prealabil scris al comisiei;

    y) realizarea conectării permanente cu comisia de autorizare a jocurilor de noroc, în vederea asigurării accesului instituţiilor statului cu atribuţii directe sau indirecte în materie la datele de interes pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;

    z) efectuarea unui audit anual, condus de o societate specializată, asupra întregului sistem informatic folosit în activitatea de monitorizare şi raportare.

    Art. 734. – (1) Comisia dispune măsura revocării autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare în oricare dintre următoarele situaţii:

    a) neîndeplinirea obligaţiilor de plată faţă de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligaţiile respective sunt scadente în condiţiile legii;

    b) operatorul nu mai are ca obiect de activitate activităţile prevăzute de grupa CAEN 620;

    c) după retragerea avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, aceştia îşi menţin poziţia respectivă după parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicării retragerii avizului;

    d) împotriva persoanei juridice s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea.

    (2) Comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura revocării autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare pentru nerespectarea prevederilor art. 732 alin. (5) lit. j), m)-q).

    Art. 735. – (1) În cazul în care operatorul de monitorizare şi raportare intenţionează să înceteze activităţile de monitorizare şi raportare sau află că va fi în imposibilitate de a continua aceste activităţi, el va informa comisia, cu cel puţin 90 de zile înainte de încetare, despre intenţia sa, respectiv despre existenţa şi natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităţilor.

    (2) În privinţa operatorilor de monitorizare şi raportare din sectorul privat, sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activităţilor de monitorizare şi raportare, în înţelesul prezentului articol, printre altele, dizolvarea sau lichidarea, voluntară ori judiciară, insolvenţa, precum şi orice altă cauză legală de încetare a activităţii.

    (3) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă nu poate funcţiona în lipsa monitorizării de către un operator de monitorizare şi raportare. În situaţia în care activitatea desfăşurată de un organizator de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă nu este monitorizată, indiferent de cauză, acesta este obligat să îşi suspende activitatea şi să informeze imediat comisia.

    Art. 736. – (1) Operatorul de monitorizare şi raportare îl înştiinţează pe fiecare organizator de jocuri cu care are încheiate contracte de monitorizare, cu cel puţin 90 de zile înainte, despre intenţia sa de încetare a activităţilor de monitorizare şi raportare sau dacă află că va fi în imposibilitatea de a continua aceste activităţi. Operatorul de monitorizare şi raportare transmite fiecărui organizator de jocuri de noroc monitorizat un plan de tranziţie care să cuprindă acţiunile şi suportul tehnic necesar pentru un transfer la un alt operator de monitorizare şi raportare. Planul de tranziţie stabileşte:

    a) furnizarea backup-ului actualizat de date, în formate digitale standard, fie Oracle DataPump, fie text, fie CSV;

    b) faptul că de la data predării datelor la un alt operator de monitorizare şi raportare operatorul care îşi încetează activitatea nu va mai avea niciun fel de obligaţii cu privire la acestea.

    (2) Transferul operează potrivit următoarelor condiţii:

    a) organizatorul de jocuri menţionează identitatea operatorului de monitorizare şi raportare care urmează să preia activităţile de monitorizare şi raportare de la operatorul care îşi încetează activitatea;

    b) operatorul de monitorizare şi raportare care îşi încetează activitatea şi se găseşte în situaţia în care organizatorul de jocuri nu a menţionat un alt operator de monitorizare şi raportare, potrivit lit. a), iar activităţile sale de monitorizare şi raportare nu sunt preluate va denunţa unilateral contractul de monitorizare, în interiorul termenului de 90 de zile de la data înştiinţării organizatorului de jocuri, şi va lua măsurile organizatorice, logistice şi de management necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale, în condiţiile legii, şi pentru ţinerea acestora la dispoziţia comisiei.

    Art. 737. – (1) Pentru a participa la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi la jocurile loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, un jucător trebuie să fie înregistrat la un astfel de organizator de jocuri de noroc.

    (2) În vederea înregistrării, un jucător furnizează cel puţin următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, cetăţenia, locul şi data naşterii, adresa de domiciliu, codul numeric personal (CNP), adresa de e-mail valabilă, numărul şi seria documentului legal de identificare şi detaliile unui cont bancar personal prin intermediul căruia se vor efectua transferurile în/dinspre contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respectiv.

    (3) Înregistrarea jucătorilor se poate face:

    a) prin accesarea directă a website-ului organizatorului de jocuri de noroc, caz în care jucătorul pune la dispoziţia organizatorului, în mod obligatoriu, şi o copie a documentului legal de identitate, respectiv pentru cetăţenii care nu aparţin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: paşaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimaţia provizorie, iar pentru cetăţenii români ori cetăţenii aparţinând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de poliţie, care poartă o fotografie şi semnătura titularului;

    b) la oricare dintre spaţiile aparţinând organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, caz în care jucătorul va prezenta organizatorului de jocuri de noroc în mod obligatoriu unul dintre documentele legale de identificare menţionate la lit. a), în original.

    (4) La primirea informaţiilor furnizate de jucător, organizatorul de jocuri de noroc va efectua verificări în registrele proprii privind persoanele autoexcluse şi în lista persoanelor indezirabile, pentru a se asigura că jucătorul respectiv nu este înscris în acestea şi va înregistra definitiv jucătorul, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri şi transmis operatorului de monitorizare şi raportare la deschiderea unui cont de joc.

    (5) În cazul în care jucătorul nu figurează în registrul persoanelor autoexcluse şi/sau în lista persoanelor indezirabile şi acesta acceptă termenii şi condiţiile Regulamentului de joc, i se va deschide un cont de joc.

    (6) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a), în cazul în care jucătorul, după completarea datelor solicitate potrivit alin. (2), nu poate transmite o copie a documentului legal de identificare, organizatorul de jocuri de noroc îi va deschide un cont temporar de joc şi îi va comunica jucătorului faptul că trebuie să transmită o copie scanată a acestuia în maximum 30 de zile de la data înregistrării temporare.

    (7) În contul temporar deschis pe numele jucătorului acesta poate depune o sumă maximă reprezentând echivalentul a 500 euro. Nu sunt permise niciun fel de plăţi din contul de joc temporar în contul bancar al jucătorului.

    (8) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, transformă contul de joc temporar într-un cont de joc permanent numai după primirea copiei scanate a documentului legal de identificare a jucătorului.

    (9) Dacă jucătorul a furnizat informaţii false în legătură cu înregistrarea sau dacă nu înaintează, în termen de 30 de zile, documentaţia necesară pentru verificarea corectitudinii informaţiilor, organizatorul de jocuri de noroc închide contul temporar de joc, conform art. 7312.

    (10) Un cont temporar de joc nu poate fi deschis pentru un jucător care apare în registrul persoanelor autoexcluse sau în lista persoanelor indezirabile.

    (11) Organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, păstrează datele cu caracter personal ale unui jucător înregistrat conform alin. (1) timp de 5 ani după ce contul de joc a fost închis, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, iar apoi şterg datele respective prin proceduri automatizate, ireversibil.

    Art. 738. – (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, creează un singur cont de joc pentru un jucător înregistrat.

    (2) Organizatorul de jocuri de noroc acordă jucătorului acces la informaţiile privind situaţia contului de joc, istoria de joc (inclusiv mizele, câştigurile şi pierderile), depozitele şi retragerile şi alte tranzacţii în legătură cu acesta. Informaţiile sunt disponibile pentru jucător pe contul de joc pentru cel puţin 90 de zile.

    (3) La solicitarea jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc furnizează extrase de cont pentru toate tranzacţiile din contul de joc pentru ultimele 12 luni.

    (4) Sumele transferate de către jucător către contul de joc se creditează imediat după primirea fondurilor de către organizatorul de jocuri de noroc.

    (5) Organizatorul de jocuri de noroc nu acceptă o miză de la un jucător decât dacă există fonduri adecvate în contul de joc pentru a acoperi valoarea mizei.

    (6) Câştigurile obţinute de un jucător se creditează imediat în contul de joc al acestuia.

    (7) Un organizator de jocuri de noroc nu permite transferuri de bani, impulsuri, jetoane de joc etc. între conturile de joc ale jucătorilor. O sumă poate fi plătită de organizatorul de jocuri de noroc jucătorului numai în acelaşi cont bancar din care au provenit fondurile transferate de către jucător.

    (8) Un organizator de jocuri de noroc nu furnizează credit în contul bancar sau în contul de joc al unui jucător.

    (9) Organizatorul de jocuri de noroc poate, în cazul în care există suspiciuni, înainte de a transfera câştigurile în contul bancar al jucătorului, să efectueze, într-un termen de 10 zile, verificările pe care le consideră necesare, după care să efectueze transferul sau să înştiinţeze organele competente.

    (10) Fondurile din contul de joc al jucătorului reprezintă fonduri încredinţate care trebuie depozitate într-un cont ce nu poate fi blocat într-o bancă, care vor fi păstrate separat de fondurile proprii ale deţinătorului de licenţă şi autorizaţie pentru jocurile de noroc reglementate de prezenta secţiune şi la care numai acesta poate avea acces. Fondurile din contul de joc al jucătorului pot fi plătite numai jucătorului şi, de aceea, nu pot fi utilizate pentru a acoperi pretenţiile împotriva organizatorului de jocuri de noroc. Fondurile trebuie să fie asigurate în caz de insolvenţă a organizatorului de jocuri de noroc sau a băncii în care sunt plasate fondurile jucătorului.

    (11) Fondurile din contul organizatorului care nu pot fi blocate trebuie să fie permanent cel puţin egale cu suma totală din conturile de joc ale jucătorilor.

    (12) Organizatorul de jocuri de noroc se asigură că în caz de întrerupere a jocului din motive tehnice jucătorul care a efectuat o miză înainte de întrerupere are posibilitatea de a continua jocul întrerupt. Dacă acest lucru nu este posibil, miza este restituită jucătorului.

    (13) Organizatorul de jocuri de noroc este obligat să blocheze în contul de joc al jucătorului, în orice moment, suma necesară plăţii impozitului datorat de jucător către bugetul de stat pentru câştigurile realizate de jucător până în acel moment.

    Art. 739. – (1) Informaţii care trebuie conţinute de website-ul organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi pentru jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă:

    a) denumirea organizatorului de jocuri de noroc, adresa sediului social, numărul şi data licenţei de organizare şi autorizaţiei de exploatare şi perioada de valabilitate a acestora, precum şi un link către website-ul Ministerului Finanţelor Publice (domeniul jocurilor de noroc);

    b) declaraţia privind interzicerea participării la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani;

    c) informaţii privind jocul responsabil şi posibilele efecte dăunătoare ale jocurilor. Informaţiile trebuie elaborate în cooperare cu un centru de tratament;

    d) accesul la o autotestare privind dependenţa de jocuri de noroc;

    e) informaţii despre şi o adresă de contact a unei linii de ajutor unde să fie disponibile recomandări privind problemele dependenţei de jocuri de noroc şi centrele de tratament din România sau din ţări membre ale Uniunii Europene;

    f) regulamentul de joc pentru fiecare joc de noroc oferit;

    g) serviciul de asistenţă oferit jucătorului;

    h) informaţii privind posibilitatea înregistrării reclamaţiilor jucătorilor;

    i) informaţii privind protecţia şi securitatea tranzacţiilor şi modalităţile de plată;

    j) termenii şi condiţiile privitoare la drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi;

    k) informaţii cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi modalitatea de exercitare a drepturilor persoanelor vizate.

    (2) Regulamentele de joc trebuie să conţină: instrucţiunile privind modul de participare la joc, regulile de desfăşurare a jocului şi metodele de gestionare a cazurilor de defecţiuni ale sistemelor şi ale reţelelor de transmisie, metodele şi termenele de plată a premiilor, precum şi modalitatea de colectare şi gestionare a sumelor în şi din contul de joc, datele de identificare ale producătorului softului jocului şi organismul care a certificat programul de joc, costul participării la joc. Informaţiile sunt amplasate într-un spaţiu care iese în evidenţă de pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc şi trebuie să fie accesibile de pe toate paginile website-ului.

    (3) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie să existe un ceas care să permită jucătorului să fie conştient de timpul petrecut pe pagina de jocuri. Ceasul va indica data şi ora curentă şi trebuie să fie vizibil în permanenţă pentru jucător.

    (4) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie să existe un contor care actualizează automat şi afişează soldul contului jucătorului.

    (5) Toate informaţiile care trebuie prezentate pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc, conform prezentului articol, trebuie să fie disponibile în limba română.

    (6) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să transmită un mesaj de atenţionare care să fie vizibil pentru jucător, în cazul în care acesta este activ într-un interval neîntrerupt de minimum 12 ore.

    Art. 7310. – (1) Orice jucător are posibilitatea să înregistreze o reclamaţie la organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, precizând identitatea jucătorului şi elementele pe care le reclamă.

    (2) Organizatorul de jocuri de noroc soluţionează reclamaţia într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 14 zile de la data înregistrării reclamaţiei.

    (3) În cazul în care organizatorul de jocuri de noroc nu soluţionează în termenul prevăzut sau respinge reclamaţia jucătorului, acesta din urmă are posibilitatea de a se adresa direct comisiei, potrivit legii.

    (4) Organizatorul de jocuri de noroc păstrează reclamaţiile şi documentele aferente pentru o perioadă de minimum 2 ani de la data înregistrării fiecărei reclamaţii şi le va înainta atât comisiei, cât şi altor organe competente, la solicitarea acestora, cu respectarea legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

    Art. 7311. – (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pune la dispoziţia jucătorului o aplicaţie care să îi permită acestuia să stabilească limite de depozit zilnice, săptămânale şi lunare. O solicitare din partea jucătorului pentru stabilirea unei limite de depozit este implementată imediat, la cerere, dar nu mai târziu de 24 de ore.

    (2) O solicitare din partea jucătorului de creştere a limitei de depozit fixate anterior nu poate intra în vigoare decât după minimum 48 de ore.

    (3) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziţia jucătorului o aplicaţie care să îi permită acestuia să decidă ca sumele obţinute din câştiguri care depăşesc o anumită valoare să fie returnate automat jucătorului în aceeaşi modalitate în care s-a făcut alimentarea contului de joc.

    (4) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziţia jucătorului o aplicaţie care să îi permită acestuia să solicite o excludere temporară sau permanentă din joc. O solicitare de excludere din partea jucătorului trebuie implementată imediat.

    (5) O excludere temporară nu se poate aplica pentru mai puţin de o lună, dar jucătorul are posibilitatea să aleagă o perioadă de pauză scurtă de 24 de ore. O excludere temporară şi pauza pentru o perioadă scurtă presupun dezactivarea contului jucătorului pentru acea perioadă.

    (6) Excluderea finală a unui jucător implică închiderea contului jucătorului de către organizatorul de jocuri de noroc. Jucătorul îşi poate deschide un nou cont de joc, conform art. 737, numai după expirarea unui termen de minimum 6 luni de la data închiderii contului de joc.

    (7) Dacă un jucător s-a autoexclus de la participarea în cadrul unui joc al organizatorului de jocuri de noroc, acesta din urmă trebuie să îl informeze pe jucător cu privire la opţiunea de consiliere şi tratament al dependenţei patologice de jocuri de noroc într-un centru de tratament.

    (8) Organizatorul de jocuri de noroc păstrează un registru al jucătorilor care doresc excluderea permanentă sau temporară.

    (9) Un jucător care este listat în registrul prevăzut la alin. (8) poate solicita radierea sa din acest registru numai după expirarea unui termen de 6 luni de la înscrierea sa în registrul respectiv.

    (10) Se interzice organizatorilor de jocuri de noroc trimiterea de material publicitar jucătorilor care s-au autoexclus temporar sau permanent de la participarea la jocuri de noroc.

    Art. 7312. – (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, poate proceda la suspendarea sau închiderea contului de joc al unui jucător, cu înştiinţarea imediată a acestuia, în două situaţii distincte: (i) încălcarea de către jucător a dispoziţiilor legale; sau (ii) încălcarea regulamentului de joc al organizatorului de jocuri de noroc.

    (2) Dacă în urma verificărilor efectuate de organizatorul de jocuri de noroc acesta constată ca întemeiate motivele care au stat la baza suspendării contului de joc, închide contul de joc respectiv şi rambursează jucătorului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului, numai sumele transferate de acesta către contul de joc, câştigurile obţinute cu încălcarea prevederilor legale urmând a fi reţinute de către organizatorul de jocuri de noroc.

    (3) Sumele obţinute cu încălcarea legii sunt confiscate conform dispoziţiilor legale în materia confiscării, iar sumele obţinute cu încălcarea regulamentului de joc al organizatorului sunt reţinute de organizator în baza Regulamentului de joc, care cuprinde obligatoriu o astfel de situaţie.

    (4) În cazul luării deciziei de confiscare a fondurilor, organizatorul de jocuri de noroc comunică jucătorului o decizie justificată însoţită de documentaţia aferentă. O copie a deciziei se va trimite comisiei.

    (5) La închiderea unui cont de joc, pentru orice alte motive neimputabile jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc rambursează jucătorului soldul contului de joc, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului. Nu se percep niciun fel de taxe pentru închiderea contului de joc.

    (6) În situaţia în care sumele cuvenite jucătorului nu pot fi transferate în contul său bancar, întrucât acesta nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc îl înştiinţează pe jucător, în termen de 5 zile lucrătoare, că poate solicita restituirea sumelor cuvenite din contul său de joc, în termen de un an de zile.

    (7) Dacă jucătorul nu îşi manifestă opţiunea de restituire a sumelor cuvenite în termenul prevăzut la alin. (6) ori nu indică organizatorului de jocuri de noroc un alt cont bancar valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont către bugetul de stat, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

    (8) Dacă nu a fost înregistrată nicio tranzacţie în contul de joc al unui jucător pe o perioadă de 3 ani, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont de joc în contul bancar al jucătorului, în termenul prevăzut la alin. (5). În cazul în care contul bancar al jucătorului nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont către bugetul de stat, după informarea prealabilă a jucătorului conform alin. (6), cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.

    Art. 7313. – (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă îndeplineşte cerinţele tehnice pentru conectarea cu sistemele de monitorizare deţinute de operatorul de monitorizare şi raportare cu care are încheiat contract de monitorizare.

    (2) Operatorul de monitorizare şi raportare nu are acces la datele personale ale jucătorilor înregistraţi ai organizatorilor de jocuri de noroc pe care îi monitorizează, accesul său fiind limitat la informaţiile despre tranzacţiile financiare derulate între organizatori şi jucători, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri de noroc şi transmis operatorului de monitorizare şi raportare la deschiderea unui cont de joc.

    (3) Niciun fel de modificări nu pot fi aduse mijloacelor de joc fără aprobarea prealabilă scrisă a comisiei; excepţie fac organizatorii care nu deţin echipamentele tehnice pe teritoriul României, pentru care este necesară prezentarea unui document eliberat de autoritatea competentă în domeniul jocurilor de noroc din ţara unde se află echipamentele cu privire la modificările aduse mijloacelor de joc.

    (4) Organizatorul de jocuri de noroc păstrează o listă cu modificările aduse mijloacelor de joc, care va fi uşor accesibilă operatorului de monitorizare şi raportare, precum şi comisiei.

    (5) Atunci când un mijloc de joc este aprobat pentru utilizare, comisia poate, în orice moment, solicita organizatorului de jocuri de noroc efectuarea testării, verificării şi certificării suplimentare ale mijlocului de joc respectiv. Costurile pentru aceasta sunt suportate de către organizatorul de jocuri de noroc.

    (6) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, păstrează toate datele privind jocurile de noroc reglementate de prezenta secţiune pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, în format electronic, astfel încât să poată fi oricând puse la dispoziţia organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanţa de urgenţă.

    Art. 7314. – (1) Platforma de joc înseamnă mediul informatic care aparţine sistemului de procesare al organizatorului de jocuri de noroc reglementate de prezenta secţiune, conectat la sistemul operatorului de monitorizare şi raportare şi accesibil jucătorului prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, prin care organizatorul gestionează activitatea de jocuri de noroc.

    (2) Condiţii minime ce trebuie îndeplinite de platforma de joc:

    a) interacţiunea, în timp real, cu sistemul operatorului de monitorizare şi raportare şi cu jucătorul;

    b) gestionarea formulelor de joc şi a sesiunilor de joc;

    c) obţinerea dreptului de participare la joc;

    d) acordarea premiilor şi a plăţilor aferente;

    e) asistenţa şi informarea jucătorilor;

    f) oferirea învăţării gratuite a jocurilor.

    (3) Platforma de joc garantează corectitudinea, integritatea, fiabilitatea, siguranţa, transparenţa şi confidenţialitatea activităţilor şi a funcţiilor exercitate, precum şi corectitudinea şi promptitudinea plăţii premiilor.

    (4) Platforma de joc garantează memorarea şi trasabilitatea datelor privind sesiunile de joc desfăşurate pe o perioadă de 5 ani şi adoptă soluţii care facilitează accesul la informaţii pentru exercitarea acţiunii de monitorizare, supraveghere şi control de către operatorul de monitorizare şi raportare autorizat de Ministerul Finanţelor Publice şi organele de control abilitate în acest sens.

    (5) Platforma de joc garantează continuitatea serviciului, prin adoptarea sistemelor de înaltă fiabilitate, şi este dezvoltată şi întreţinută conform metodelor şi tehnologiilor aliniate celor mai bune standarde în domeniu.

    (6) Platforma de joc este dotată cu caracteristici de siguranţă capabile să garanteze protecţia împotriva accesărilor neautorizate şi a inalterabilităţii datelor schimbate.

    (7) Componentele software pe care jucătorul trebuie să le instaleze, la solicitarea organizatorului de joc, în propriul sistem nu conţin viruşi şi asigură conectarea exclusivă la site-ul organizatorului de jocuri de noroc autorizat.

    (8) Platforma de joc şi reţelele de transmisie a datelor garantează cerinţele stabilite prin prezentul act normativ.

    Art. 7315. – (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, ia toate măsurile necesare pentru reducerea riscului de înţelegeri secrete («aranjarea partidei») şi refuză acceptarea de poturi din pariuri în cazul în care există suspiciuni de înţelegeri secrete.

    (2) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, nu furnizează servicii de jocuri de noroc pentru persoane cu vârsta sub 18 ani.

    (3) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se asigură că angajaţii săi, furnizorii sau orice alte persoane implicate în activitatea de jocuri de noroc nu au acces la participarea la jocurile respectivului organizator.

    Art. 7316. – (1) Operatorul economic care solicită licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

    a) este constituit ca persoana juridică de drept român în condiţiile legii, având ca obiect principal de activitate activitatea «jocuri de noroc şi pariuri», cod CAEN 9200, şi capitalul social subscris şi vărsat în cuantumul prevăzut de ordonanţa de urgenţă;

    b) deţine direct sau printr-un acţionar/asociat o licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru jocuri de noroc caracteristice activităţilor cazinourilor cu cel puţin 20 de mese autorizate ori pentru jocuri de noroc tip slot-machine pentru minimum 500 de posturi sau pentru jocuri de noroc de tip pariuri în cotă fixă având minimum 100 de agenţii ori pentru activităţi de bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune;

    c) deţine mijloacele de joc şi echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc;

    d) dispune de personal specializat cu pregătire şi experienţă în domeniul tehnologiei informaţiei;

    e) declară, prin intermediul notificării, prelucrarea datelor cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit legislaţiei în vigoare;

    f) are încheiat un contract de monitorizare cu un operator de monitorizare şi raportare autorizat în condiţiile legii, conform modelului aprobat de comisie, avizat de acesta înainte de începerea activităţii de monitorizare a organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;

    g) deţine toate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea şi transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, în mod obligatoriu, pe teritoriul României, excepţie de la această prevedere făcând organizatorii de astfel de jocuri de noroc autorizaţi într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi care deţin echipamentele tehnice necesare funcţionării pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, cu obligaţia conectării acestora la organismele prevăzute la art. 191 din ordonanţa de urgenţă.

    (2) Operatorul economic care solicită licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

    a) pentru jocurile de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanţa de urgenţă, se pot transmite live jocurile de la mesele de ruletă, prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, numai din locaţii autorizate în România pentru jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor cu cel puţin 20 de mese autorizate, dintre care cel puţin două mese de ruletă vor fi conectate on-line 24 de ore din 24. Este interzisă transmiterea din studiouri special amenajate cu mese de casino live;

    b) jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se pot transmite live, prin intermediul acestor sisteme, numai din locaţii autorizate în România pentru jocuri de noroc de tip bingo desfăşurate în săli de joc sau jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune. Este interzisă transmiterea din studiouri special amenajate;

    c) pentru jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 60% şi de maximum 80% şi va fi constituit pe fiecare joc obişnuit, cu excepţia jocurilor la care se acordă premii speciale, când se respectă doar procentul minim, iar pentru pariuri on-line procentul de câştiguri din totalul încasărilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizaţiei.

    Art. 7317. – Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pune la dispoziţia jucătorului, în orice moment:

    a) lista sesiunilor de joc, precum şi rundele la care acesta a participat, cu indicarea numărului biletului de participare şi a codului unic atribuit de organizator pentru identificarea rundelor unice, a preţului de participare, chiar şi în cazul rundelor individuale, a rezultatului obţinut de jucător şi a creditării eventualului premiu în contul de joc sau al băncii;

    b) preţul de participare, valoarea sumei colectate destinate fondului de premii, repartizarea corespunzătoare şi regulile de stabilire şi de acordare a premiilor.

    Art. 7318. – Este interzisă amplasarea sau facilitarea amplasării în spaţii publice, comerciale, de terminale de acces la internet, care prin modul de prezentare sau sistemul constructiv şi funcţional imită în orice mod aparatele de joc de tip slot-machine sau sunt asemănătoare cu acestea, în scopul permiterii accesului jucătorilor la site-urile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă.”

   27. La articolul 74 alineatul (1), literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „a) să întreţină şi să asigure funcţionarea mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc autorizate, în condiţii corespunzătoare, în scopul menţinerii normelor şi parametrilor de funcţionare prevăzuţi în verificările tehnice şi în regulamentele de desfăşurare a jocurilor aprobate de comisie;

    b) să asigure securitatea utilajelor, a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc autorizate, a mijloacelor de joc şi a accesoriilor aferente acestora autorizate, cum ar fi: ceasuri, contoare, indicatoare, afişaje electronice, instalaţie de alimentare cu energie electrică, inclusiv a sigiliilor aplicate;

    ……………………………………………………………………………………..

    d) să prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, verificările tehnice ale mijloacelor de joc şi ale echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc autorizate sau alte documente solicitate de către organele de control prevăzute de lege;”.

   28. La articolul 74, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

    „(5) Organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, au următoarele obligaţii:

    a) notificarea comisiei, în termen de 5 zile, cu privire la orice schimbare în structura acţionariatului sau a reprezentanţilor legali relevanţi pentru obţinerea licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare a acestor jocuri de noroc;

    b) sesizarea imediată a organelor cu atribuţii de control şi a comisiei când au suspiciuni cu privire la încălcarea de către un jucător a prevederilor ordonanţei de urgenţă şi ale prezentei hotărâri sau cu privire la tranzacţiile efectuate prin intermediul unui cont de joc;

    c) permiterea accesului operatorului de monitorizare şi raportare şi a organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanţa de urgenţă, în orice moment, în spaţiile deţinute, în vederea efectuării de verificări, în condiţiile legii, şi furnizarea informaţiilor solicitate de către aceştia;

    d) calcularea, reţinerea şi virarea la bugetul de stat a impozitului aferent tranzacţiilor efectuate pe fiecare cont de jucător în parte, cu respectarea legislaţiei fiscale în domeniul jocurilor de noroc;

    e) întocmirea unui registru al persoanelor autoexcluse şi a listei persoanelor indezirabile, cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţă şi ale prezentei hotărâri;

    f) în cazul în care există afiliaţi ai organizatorului de jocuri de noroc înregistraţi într-un stat nemembru al Uniunii Europene, care solicită licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă şi care au furnizat sau furnizează astfel de jocuri de noroc, la data cererii de obţinere a licenţei de organizare sau de autorizare a exploatării, către jucători din România, organizatorul efectuează toate demersurile necesare în vederea transferării conturilor referitoare la jucătorii respectivi către baza de date proprie în cel mai scurt termen;

    g) luarea tuturor măsurilor necesare în vederea reducerii riscului de înţelegeri secrete între jucători sau între aceştia şi personalul propriu («aranjarea partidei») şi refuzarea acceptării de poturi din pariuri în cazul în care există suspiciuni privind înţelegeri secrete;

    h) transferarea, în termen de o lună de la data începerii activităţii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, pe teritoriul României, pe platforma de joc utilizată în România, doar dacă sunt accesate din România, a conturilor de joc înregistrate de cetăţenii români pe platformele de joc din afara teritoriului naţional aparţinând societăţilor organizatoare de astfel de jocuri de noroc autorizate în state nemembre ale Uniunii Europene, care deţin echipamentele tehnice necesare funcţionării într-un stat nemembru al Uniunii Europene.”

   29. La articolul 76 alineatul (1), literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (10) şi (11), art. 7 alin. (1)-(3), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1) şi (2), art. 18 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (6), art. 23 alin. (1)-(3) şi (7), art. 24, art. 30 alin. (2), art. 31-33, art. 35, 38, 50, 62-65, art. 69, art. 733 lit. a)-p), r), t)-z), art. 735 alin. (1), alin. (3), art. 736, art. 737-art. 739, art. 7310 alin. (2)-(4), art. 7311, art. 7312, art. 7313 alin. (3)-(6), art. 7314, art. 7315, art. 7317 ale art. 74 alin. (1) lit. b)-h), j), k), r), alin. (2) lit. b) şi alin. (5);

    ……………………………………………………………………………………..

    e) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (3), art. 21 alin. (3) şi (5), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 36, 37, 39, art. 40-41, art. 47, art. 51 – 53, art. 56, art. 58-59, art. 68, 70, art. 74 alin. (1) lit. a), i), l), m)-q), s) şi t), precum şi a regulamentului turneului de poker aprobat de comisie, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă.”

   30. La articolul 76 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

    „g) nerespectarea prevederilor art. 7318.”

   31. La articolul 76 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „a) între 25.000-50.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi g);”.

   32. La articolul 76, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „(4) Comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura suspendării autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc până la 3 luni, pentru fiecare mijloc de joc în parte sau pentru toate mijloacele de joc situate într-o locaţie, în funcţie de gravitatea faptelor constatate şi a consecinţelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. d)-f), iar pentru nerespectarea regulamentului turneului de poker comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, revocarea dreptului de organizare a turneelor de poker. O nouă solicitare a organizatorului pentru dreptul de organizare a turneelor de poker poate fi făcută după 6 luni de la data revocării.

    (5) În aplicarea prevederilor alin. (3) şi (4), precum şi atunci când organele cu atribuţii de control sesizează comisia conform art. 17 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, acestea înaintează propunerea de sancţionare şi perioada propusă, însoţite de întreaga documentaţie care stă la baza propunerii.”

   33. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „Art. 79. – Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

   34. Anexa nr. 2 „Documentele necesare pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc” se modifică şi se completează după cum urmează:

   a) Punctele 5, 8 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „5. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta declaraţia fiecăruia) din care să rezulte următoarele:

    – operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

    – reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementată de lege;

    – reprezentantul legal are experienţă în domeniul organizării şi exploatării de jocuri de noroc;

    – reprezentantul legal cunoaşte legislaţia specifică în vigoare;

    – numai pentru jocurile definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, reprezentantul legal/operatorul economic dispune de personal specializat, cu pregătire şi experienţă în domeniu de minimum 3 ani în domeniul tehnologiei informaţiei.

    ……………………………………………………………………………………..

    8. numai pentru activitatea de cazinou şi pentru jocurile definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

    9. numai pentru activitatea de pariuri în cotă fixă şi pentru activităţi de pariuri on-line – declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are, direct sau prin interpuşi, legătură cu activităţile ale căror evenimente fac obiectul pariurilor pentru care se solicită licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare;”.

   b) După punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:

    „10. în cazul în care există afiliaţi ai unui organizator de jocuri de noroc înregistraţi într-un stat nemembru al Uniunii Europene, care solicită licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă şi care au furnizat sau furnizează astfel de jocuri, la data cererii de obţinere a licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare, către jucători din România, organizatorul depune o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că va face toate demersurile necesare transferării bazei de date referitoare la jucătorii respectivi către baza de date proprie a organizatorului de jocuri ce urmează a fi autorizat pe teritoriul României în cel mai scurt termen.”

   35. Anexa nr. 3 „Documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc” se modifică şi se completează după cum urmează:

   a) La litera A „Pentru autorizaţiile de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine:”, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „3. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru a spaţiului de joc;”.

   b) La litera B „Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc în cazinouri:”, punctele 1 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, precum şi programul de funcţionare. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

    ……………………………………………………………………………………

    4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru;”.

   c) La litera C „Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo în sală:”, punctele 1 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea, redactată şi dactilografiată în limba română, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, precum şi programul de funcţionare. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

    …………………………………………………………………………………….

    4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru;”.

   d) La litera E „Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune:”, punctul 8 se abrogă.

   e) După litera E se introduc trei noi litere, literele F-H, cu următorul cuprins:

    „F. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă:

    1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locaţiei în care se află acestea. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

    2. documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7316 alin. (1) lit. d) din hotărâre;

    3. regulamentul de funcţionare al fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, în mod obligatoriu, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor şi cu respectarea prevederilor legale;

    4. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiarcontabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, informaţiilor şi datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare şi raportare, precum şi locaţia în care este amplasat serverul, planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;

    5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

    6. punerea la dispoziţia comisiei a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare şi raportare în vederea avizării;

    7. confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare şi raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 733 lit. f) din hotărâre asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

    8. documentul eliberat de operatorul de monitorizare şi raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) şi generatorul de numere aleatorii sunt certificate internaţional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu;

    9. dovada privind constituirea fondului de garanţie;

    10. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare;

    11. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spaţiul/spaţiile în care urmează a fi instalate şi utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc, corespunde/corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I., în situaţia în care deţin echipamentele tehnice pe teritoriul României;

    12. pentru realizarea de transmisii live, dovada faptului că locaţia de unde se realizează transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, deţine autorizaţie valabilă de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo în sală sau autorizaţie valabilă de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune;

    13. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic;

    14. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

    G. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de pariuri on-line:

    1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea, redactată şi dactilografiată în limba română, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, conţine: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locaţiei în care se află acestea. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea este redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

    2. documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7316 alin. (1) lit. d) din hotărâre;

    3. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;

    4. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care sunt precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, informaţiilor şi datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare şi raportare, precum şi locaţia în care este amplasat serverul, planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;

    5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

    6. punerea la dispoziţia comisiei a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare şi raportare, în vederea avizării;

    7. confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare şi raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 733 lit. f) din hotărâre asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

    8. documentul eliberat de operatorul de monitorizare şi raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) şi generatorul de numere aleatorii sunt certificate internaţional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu;

    9. dovada privind constituirea fondului de garanţie;

    10. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare;

    11. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spaţiul/spaţiile în care urmează a fi instalate şi utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I., în situaţia în care deţin echipamentele tehnice pe teritoriul României;

    12. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic;

    13. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

    H. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit. a), e)-h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare:

    1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea, redactată şi dactilografiată în limba română, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, conţine: datele de identificare a solicitantului, descrierea mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locaţiei în care se află acestea. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea este redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

    2. documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7316 alin. (1) lit. d) din hotărâre;

    3. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, în mod obligatoriu, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;

    4. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care sunt precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, informaţiilor şi datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare şi raportare, precum şi locaţia în care este amplasat serverul, planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;

    5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

    6. punerea la dispoziţia comisiei a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare şi raportare, în vederea avizării;

    7. confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare şi raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 733 lit. f) din hotărâre asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

    8. documentul eliberat de operatorul de monitorizare şi raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) şi generatorul de numere aleatorii sunt certificate internaţional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu;

    9. dovada privind constituirea fondului de garanţie;

    10. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare;

    11. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spaţiul/spaţiile în care urmează a fi instalate şi utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I., în situaţia în care deţin echipamentele tehnice pe teritoriul României;

    12. pentru realizarea de transmisii live, dovada faptului că locaţia de unde se realizează transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, deţine autorizaţie valabilă de exploatare a jocurilor de noroc în cazinouri;

    13. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic;

    14. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.”

   36. La anexa nr. 11 „Situaţia privind încasările lunare la sala de joc tip bingo/jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune”, punctul 1 al formularului se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „1. ÎNCASĂRI EFECTIVE”

   37. Anexa nr. 12 „Situaţia lunară privind încasările din organizarea de tip pariuri în cotă fixă” se modifică şi se completează după cum urmează:

   a) Titlul formularului se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „SITUAŢIA LUNARĂ 
privind încasările din organizarea de pariuri în cotă fixă pentru luna…”

   b) După punctul 2 al formularului se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

    „21. Venituri înregistrate”

   c) Instrucţiunile de completare a formularului „Situaţia lunară privind încasările din organizarea de tip pariuri în cotă fixă” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „Instrucţiunile de completare a formularului 
«Situaţia lunară privind încasările din organizarea de pariuri în cotă fixă pentru luna…»

    Se întocmeşte în 3 exemplare, de către casierul general, într-un registru de evidenţă alcătuit din 100 de file, care trebuie şnuruit, numerotat şi vizat de către organul fiscal competent în administrarea, din punct de vedere fiscal, a operatorului economic.

    Modul de completare a formularului:

    – rd. 1.1 – valoarea biletelor de participare vândute pentru jocurile organizate în luna respectivă, cumulat până la finele lunii precedente celei de raportare;

    – rd. 1.2 – valoarea biletelor de participare vândute pentru jocurile organizate în luna de raportare; se cumulează totalurile zilnice ale vânzărilor;

    – rd. 1.3 – se cumulează valorile de la rd. 1.1 şi rd. 1.2;

    – rd. 2.1. – valoarea premiilor plătite aferente biletelor de participare vândute până la luna de raportare; se cumulează totalurile zilnice ale premiilor;

    – rd. 2.2 – valoarea premiilor plătite aferente biletelor de participare vândute în luna de raportare; se cumulează totalurile zilnice ale premiilor;

    – rd. 2.3 – se cumulează valorile de la rd. 2.1 şi rd. 2.2;

    – rd. 21 – din valoarea de la rd. 1.2 se scade cea de la rd. 2.2, rezultatul reprezentând veniturile înregistrate de operatorul economic;

    – rd. 3 – taxa de autorizare calculată la valoarea lunii de raportare;

    – rd. 4 – taxa de autorizare efectiv plătită;

    – rd. 5 – taxa datorată calculată ca diferenţa dintre valorile de la rd. 3 şi rd. 4.”

   38. După anexa nr. 12 se introduc două noi anexe, anexele nr. 13 şi 14, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin-Traian Igaş
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
Valerian Vreme

    Bucureşti, 10 august 2011.

    Nr. 823.

   ANEXA Nr. 1
  (Anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 870/2009)

    DOCUMENTELE 
necesare pentru obţinerea autorizaţiei de monitorizare şi raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

   1. cererea prin care se solicită Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc acordarea autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă. Cererea, redactată şi dactilografiată în limba română, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, conţine:

   – datele de identificare a solicitantului;

   – descrierea activităţii de monitorizare şi raportare, cu indicarea soluţiilor tehnice, a sistemului informatic folosit, precum şi prezentarea personalului angajat;

   – descrierea echipamentelor tehnice;

   – descrierea spaţiului în care vor fi instalate şi operate echipamentele tehnice;

   2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului unde îşi are sediul operatorul economic, din care să rezulte:

   – elementele de identificare a operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare);

   – capitalul social subscris şi vărsat;

   – structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;

   – numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;

   – că obiectul de activitate cuprinde activităţile din grupa CAEN 620;

   – sediile secundare înregistrate şi adresa acestora;

   3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului unde îşi are sediul operatorul economic;

   4. documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 732 alin. (5) din hotărâre;

   5. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

   6. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra echipamentelor tehnice prin intermediul cărora îşi va desfăşura activitatea specifică în calitate de operator de monitorizare şi raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;

   7. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv locaţia în care este amplasat serverul. Se precizează modalitatea de interconectare cu organizatorii de jocuri de noroc on-line, modalitatea de colectare a datelor în sistemul informatic, modalitatea şi garantarea securizării informaţiilor centralizate solicitate de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, precum şi modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul Ministerului Finanţelor Publice;

   8. manualul de funcţionare a sistemului implementat de către operatorul de monitorizare şi raportare în vederea realizării atribuţiilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă şi prezenta hotărâre;

   9. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care sunt precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiarcontabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor şi datelor, precum şi locaţia în care este amplasat serverul;

   10. dovada privind constituirea fondului de garanţie;

   11. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare;

   12. declaraţie pe propria răspundere din partea operatorului de monitorizare şi raportare că spaţiul/spaţiile în care sunt instalate şi utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea şi raportarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă corespunde/corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.;

   13. avizul organelor de poliţie acordat tuturor reprezentanţilor legali ai operatorului economic. În situaţia în care reprezentant legal este un operator economic, se prezintă avizul organelor de poliţie acordat tuturor reprezentanţilor legali ai acestuia;

   14. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali se va prezenta declaraţia fiecăruia) din care să rezulte următoarele:

   – operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

   – reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementată de lege;

   – reprezentantul legal cunoaşte legislaţia specifică în vigoare;

   15. certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentanţii legali ai operatorului economic nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de ordonanţa de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

   16. certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii de plată restante faţă de bugetul general consolidat la data solicitării autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare;

   17. planul de securitate a sistemului informatic, aprobat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului, cuprinzând totalitatea măsurilor tehnice şi organizatorice prevăzute pentru asigurarea următoarelor cerinţe: confidenţialitatea şi integritatea comunicaţiilor, confidenţialitatea şi nonrepudierea tranzacţiilor, confidenţialitatea şi integritatea datelor, protecţia datelor cu caracter personal, împiedicarea, detectarea şi monitorizarea accesului neautorizat în sistem, restaurarea informaţiilor gestionate de sistem în cazul unor calamităţi naturale şi evenimente imprevizibile, gestionarea şi administrarea sistemului informatic, orice alte activităţi sau măsuri tehnice întreprinse pentru exploatarea în siguranţă a sistemului;

   18. certificările, din punctul de vedere al securităţii, asupra soluţiei informatice sau produselor conţinute în aceasta, emise de organizaţii naţionale ori internaţionale recunoscute;

   19. auditul asupra planului de securitate prevăzut şi a soluţiilor informatice folosite în activitatea de monitorizare, realizat de către o firmă de specialitate, împreună cu o declaraţie în care este exprimată independenţa auditorului faţă de sistemul informatic auditat prin intermediul căreia se certifică faptul că membrii echipei de audit şi societăţile comerciale la care sunt angajaţi nu au fost implicaţi în misiuni de consultanţă legate de sistemul auditat. Declaraţia va fi semnată de toţi membrii echipei de audit şi semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al fiecărui angajator al membrilor echipei de audit.

   ANEXA Nr. 2
  (Anexa nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 870/2009)

    CONDIŢII 
pentru laboratoarele internaţionale/naţionale de certificare

   1. să aibă o activitate neîntreruptă în ultimii 3 ani în domeniul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin (1) lit. g)-i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă;

   2. să aibă experienţă în activitatea de certificare a software-ului utilizat de organizatori de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, recunoscute în domeniu;

   3. să nu se fi constatat deficienţe în exploatarea programelor certificate de acestea;

   4. să fie recunoscute/autorizate pentru efectuarea de certificări ale programelor de joc de autorităţile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.