Teodora Luca, Avocat Asociat, Cabinet de Avocat Mihai LUCA

Deși legiuitorul nu a ințeles să definească in mod expres noțiunea de organizare responsabilă a jocurilor de noroc, din cuprinsul legislației in vigoare rezultă intenția acestuia de a armoniza interesele economice ale organizatorilor de jocuri de noroc cu necesitatea de a impune acestora o conduită responsabilă, cu rolul de a preveni riscurile asociate activității.

Sunt elocvente in acest sens dispozițiile art. 10 alin. 3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/ 2009, potrivit cărora Activitatea economică reprezentată de jocurile de noroc (…) se va desfășura in condițiile elaborării și implementării, prin intermediul normelor de aplicare a prezentei legi și a altor reglementări specifice, a unui cadru de reglementare și supraveghere a furnizării și consumului de jocuri de noroc tradiționale și la distanță, cu condiția respectării principiilor privitoare la:
(i) protecția minorilor și prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc;
(ii) asigurarea integrității și a transparenței operațiunilor desfășurate de către și prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum și a unui sistem de joc echitabil, supravegheat și verificat permanent din punctul de vedere al securității șI corectitudinii activităților desfășurate;
(iii) prevenirea și combaterea activităților infracționale care pot fi desfășurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc; (…)
(iiii) dezvoltarea și implementarea unui program de protecție a jucătorilor impotriva dependenței de jocuri de noroc.
Un rol esențial in aplicarea practică a acestor principii revine, potrivit legii, fundației care urmează a fi constituită conform dispozițiilor art. 10 alin. 4) din Ordonanță, al cărei obiectiv principal il constituie asigurarea respectării măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social, adoptate de Comitetul European pentru Standardizare.

Cum fundației nu ii este recunoscută prerogative de a aplica măsuri de corecție pentru atingerea obiectivului stabilit de lege, asigurarea respectării măsurilor privind organizarea responsabilă a jocurilor de noroc, va putea fi atins de aceasta numai prin atragerea voluntară a organizatorilor in programele și proiectele dezvoltate și promovate de fundație, având drept scop implementarea principiilor enunțate de dispozițiile art. 10 alin. 3), anterior citate.
Supravegherea și control efectiv al modului in care sunt aplicate in activitatea organizatorilor principiile anterior enunțate revine Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, care, prin reprezentanții săi (membrii ai Consiliului Consultativ), vor putea dobândi calitatea de membri fondatori ai fundației și, in această calitate vor putea participa la stabilirea programelor și strategiei fundației; nu poate fi ignorant, firește, că in calitate de autoritate competentă să exercite controlul activităților de jocuri de noroc, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc va putea impune operatorilor să aplice principiile pentru organizarea responsabilă a jocurilor de noroc, iar, in caz contrar, să aplice sancțiune prevăzute de lege.

Primul deziderat al legiuitorului și, poate de aceea, reglementat neechivoc in cuprinsul legislației, il reprezintă protecția minorilor și interzicerea accesului acestora la aceste tipuri de activități.
Dacă in ceea ce privește interzicerea accesului minorului in locațiile și la mijloacele care permit participarea la jocul de noroc, legea este foarte clară, stabilind in mod neechivoc că minorul nu poate dobândi calitatea de participant la jocul de noroc (conform art. 7 alin. 1 din Ordonanță) și, in plus că accesul acestuia in locația specializată, la mijloacele de joc sau la activitate sunt interzise (conform art. 7 alin. 3), identificarea altor măsuri obligatorii pentru organizatori, menite să asigure protecția acestei categorii vulnerabile nu pare să fie un demers la fel de simplu.
Câtă vreme minorii nu pot accesa in nicio formă locația ori oferta organizatorului de jocuri de noroc, acesta este cel puțin aparent, in imposibilitatea de a aplica orice alte măsuri cu rol preventiv.
Totuși, dispozițiile art. 12 din Ordonanță, definind limitările impuse pentru mesajele de promovare ale organizatorilor de jocuri de noroc, stabilesc că astfel sunt permise dacă se asigură respectarea tuturor principiilor prevăzute in cuprinsul art. 10 alin. 3 din Ordonanță, inclusiv, deci a celui privind protecția minorilor șI interzicerea participării acestora la jocul de noroc, această din urmă mențiune fiind semnalizată vizual.

Principiul supravegherii operațiunilor realizate de organizatorul de jocuri de noroc in scopul de a asigura permanent un mediu corect șI sigur pentru desfășurarea activității este transpus in practică prin stabilirea in sarcina organizatorilor a obligației de interconectare a mijloacelor de joc in sistemul informatic centralizator care să asigure transmiterea către autoritatea competentă, in timp real a informațiilor privind activitatea desfășurată.
In același scop se circumscriu obligațiile de raportare către autoritatea competentă a rezultatelor financiare ale organizatorului, transmiterea către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a dovezilor privind inregistrarea declarațiilor fiscale la organelle competente sau a dovezilor care atestă efectuarea plății taxelor, astfel incât autoritatea să poată supraveghea activitatea operatorilor licențiați și să asigure mediul concurențial corect pentru desfășurarea activității.

Măsurile aplicabile la nivelul organizatorului de jocuri de noroc având drept scop prevenirea șI combaterea activităților infracționale care pot fi desfășurate prin intermediul acestor activități sunt cele referitoare la identificarea clientelei, inregistrarea și verificarea tranzacțiilor financiare realizate, raportarea tranzacțiilor având valoarea de peste 15.000 Euro.
Deși măsuri similare se regăsesc și in cuprinsul altor acte normative (cum este, spre exemplu, legislația in materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism), cel mai probabil scopul urmărit de legiuitor a fost să permită autorităților comptente să obțină și să coreleze informațiile din surse diferite.

Dezvoltarea și implementarea unui program de protecție a jucătorilor impotriva dependenței de jocuri de noroc nu poate fi asigurată de organizator in mod individual, fiind unul dintre principalele argumente petru constituirea fundației prevăzută de dispozițiile art. 10 alin. 3 din Ordonanță.

Totuși, o serie de măsuri, cum ar fi spre exemplu, consilierea persoanelor vulnerabile pentru a se adresa centrelor specializate pentru tratamentul dependenței, limitarea accesului la jocul de noroc a persoanei dependente sau crearea posibilității pentru jucător de a stabili limite privind participarea la jocul de noroc pot fi aplicate individual de organizator, indiferent de tipul de activitate desfășurat, chiar dacă legea nu prevede explicit această obligație decât in cazul jocurilor de noroc on-line.

Articolul precedentUnibet Open, 27 noiembrie – 4 decembrie, București
Articolul următorMarketing in Gambling FORUM

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.