Comunicat de presă ONJN

Comunicat de presă ONJN din 04.11.2021 în vederea unei corecte informări a publicului, referitor la articolele apărute în spațiul public la data de 03.11.2021.

În urma articolelor apărute în presă, articole ce se refereau la denunțul la DNA făcut de către reprezentanții unei companii de metrologie, am primit de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc următorul comunicat de presă pe care-l redăm integral:

Comunicat de presă ONJN din 04.11.2021

În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la articolele apărute în spațiul public la data de 03.11.2021, ținând cont de prevederile legale, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc face următoarele precizări:

Este fără echivoc împrejurarea că efectuarea de plângeri şi sesizări are scopul de a pune presiune psihica și morală pe cei care au îndrăznit să sesizeze aspecte negative ale activităţii entităţilor respective, înainte de soluționarea plângerilor prealabile depuse de către operatori împotriva deciziilor Comitetului de Supraveghere.
În considerarea rolului său de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care acționează ca un garant al implementării și respectării dispozițiilor legale în domeniul jocurilor de noroc, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc trebuie să asigure cu precădere respectarea următoarelor principii:
a) aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul jocurilor de noroc, având în vedere principiile legalităţii, imparţialităţii, rolului activ şi disponibilităţii;
b) protecţia minorilor sau a altor grupuri vulnerabile, din punct de vedere social şi economic, în vederea evitării dependenţei acestora de jocuri de noroc;
c) protecţia participanţilor astfel încât jocurile de noroc să fie organizate într-o manieră onestă, responsabilă şi transparentă;
d) asigurarea respectării prevederilor legale incidente în domeniu;
e) prevenirea unor posibile ingerinţe în rezultatele sportive în vederea protejării mişcării sportive.

Contrar celor susținute, sancțiunea suspendării activității a fost corect aplicată, acreditarea prevăzută de lege (art. 149 alin. (2) litera h) punctul i) din HG nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc) putând și trebuind să fie obținută de societățile care desfășoară activități specifice organismelor de evaluare a conformității.
Neîndeplinirea condiției prevăzute de lege, constând în deținerea acreditării în domeniul reglementat de dispozițiile OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare este rezultatul exclusiv al pasivității operatorilor respectivi.

Activitatea de acreditare se desfășoară potrivit Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
La fel ca și celelalte organisme de evaluare a conformității, societăți române care au solicitat acreditarea conform standardului ISO 17020 și/sau ISO 17025 în vederea licențierii de către O.N.J.N., din 2016, petentele puteau solicita acreditarea în condițiile prevăzute de dispozițiile art. 7 alin. (1) din Regulament:
„(1) În cazul în care un organism de evaluare a conformității solicită acreditarea, acesta se adresează organismului național de acreditare al statului membru în care este stabilit sau organismului național de acreditare la care respectivul stat membru a recurs, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2). Cu toate acestea, un organism de evaluare a conformității poate solicita acreditarea de către un organism național de acreditare diferit de cele menționate în primul paragraf într-una dintre situațiile următoare:
(a) când statul membru în care acesta este stabilit a decis să nu instituie un organism național de acreditare și nu a recurs la organismul național de acreditare al altui stat membru în conformitate cu articolul 4 alineatul (2);
(b) când organismele naționale de acreditare menționate în primul paragraf nu efectuează acreditarea în legătură cu activitățile de evaluare a conformității pentru care este solicitată acreditarea;
(c) când organismele naționale de acreditare menționate în primul paragraf nu au fost supuse cu succes la evaluarea la nivel de omologi, în temeiul articolului 10 în legătură cu activitățile de evaluare a conformității pentru care este solicitată acreditarea.”

Până la data aprobării schemei de acreditare în domeniul jocurilor de noroc a organismului național de acreditare (RENAR), organismele de evaluare a conformității au libertatea de a se adresa oricărui organism de acreditare din statele U.E., singurul impediment în obținerea acesteia fiind dezinteresul față de norma legală.

Pe de o parte, dispozițiile art. 7 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 stabilesc neechivoc condițiile în care se poate obține acreditarea, iar pe de altă parte, în evidențele instituției se regăsesc documente care atestă îndeplinirea condiției și obținerea acreditării prevăzute de lege de societăți române, licențiate de O.N.J.N., ca organisme de evaluare a conformității, singura diferență față de situația operatorului reprezentând interesul manifestat față de conformarea în raport de dispozițiile legale.

Cerința de a deține acreditarea conform standardului ISO 17020 și/sau ISO 17025 în vederea licențierii Clasa a II-a a organismelor de evaluare a conformității care desfășoară activitate în domeniul jocurilor de noroc este prevăzută în mod expres de art. 149 alin. (2) litera h) pct. i) din HG nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a OUG nr. 77/2009, în vigoare din 24 februarie 2016: „(2) În funcţie de specificul activităţii, operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe în domeniul jocurilor de noroc în România, alţii decât furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, astfel cum sunt ei definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, vor îndeplini următoarele cerinţe specifice astfel:
h) organismele de evaluare a conformităţii:
(i) operatorul economic va face dovada că deţine cel puţin una dintre următoarele certificări ISO: ISO 17025, ISO 17020;”

Domeniul de reglementare al O.U.G. 77/2009, respectiv al Normelor metodologice este expres și limitativ prevăzut, constând în reglementarea domeniului jocurilor de noroc:
Art. 1 din OUG 77/2009: „Organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat şi se desfăşoară în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.”

Art. 1 din HG nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a OUG nr. 77/2009: „Organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc pe teritoriul României se realizează de persoanele care deţin licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, emise de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru fiecare activitate în parte. Desfăşurarea activităţilor conexe în domeniul organizării şi exploatării jocurilor de noroc este permisă operatorilor economici care deţin licenţa clasa a II-a, eliberată de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.”

Este evident că obligația de a deține acreditarea în domeniul reglementat de dispozițiile O.U.G. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare nu este o obligație nou introdusă în sarcina organismelor de evaluare a conformității, aceasta fiind prevăzută din anul 2016 în sarcina societăților care desfășoară această activitate.
A pretinde că actul normativ care reglementează domeniul jocurilor de noroc permitea utilizarea acreditării obținută în orice alt domeniu, înseamnă a nu cunoaște principiile legale și a nega însuși scopul acreditării.
Nu în ultimul rând, o astfel de interpretare omite din analiză restricțiile organismelor de evaluare a conformității de a utiliza acreditarea în alte domenii, decât cele prevăzute în mod expres în certificatul de acreditare, legiuitorul neputând reglementa o situație care ar conduce la pierderea acreditării de către organismele de evaluare, astfel cum ar fi utilizarea sa în alt domeniu, decât cel pentru care a fost acordată.

Prin urmare, dispozițiile art. 149 alin. (2) litera h) punctul i) din HG nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a OUG nr. 77/2009, reluate în cuprinsul art. 4 punctul 4.1, subpunctul 2 din Ordinul nr. 404/2020 și ulterior în cuprinsul Ordinului nr. 86/2021, nu pot fi interpretate, decât în sensul că, acreditarea trebuie să fie deținută în domeniul jocurilor de noroc.
Astfel cum rezultă din analiza Certificatelor de Acreditare și a Anexei nr. 1 la acestea, operatorii economici suspendați nu sunt competenți să efectueze etalonări în domeniul jocurilor de noroc, aceste activități nefiind prevăzute în cuprinsul certificatelor prezentate O.N.J.N.
Este evident că obligația de a deține acreditarea în domeniul reglementat de dispozițiile O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc era prevăzută din anul 2016 în sarcina societăților care desfășoară această activitate.

În îndeplinirea rolului Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, o componentă esențială o reprezintă controlul tehnic al mijloacelor de joc, respectiv al echipamentelor, dispozitivelor utilizate pentru desfășurarea jocurilor de noroc, astfel încât să se asigure pe de o parte, faptul că, rezultatele jocului de noroc nu sunt viciate, jucătorii având șanse egale, iar integritatea fizică a participanților nu este afectată, iar pe de altă parte, că rezultatele activității desfășurate de entitățile private sunt corect și complet înregistrate și raportate, în vederea taxării activităților, asigurând astfel un mediu de afaceri corect din punct de vedere competițional și îndeplinirea obiectivelor legale și fiscale ale statutului.
Deciziile de suspendare a activității până la intrarea în legalitate au vizat 3 operatori economici din cele 8 entități care au drept de operare pentru desfășurarea activității de control tehnic al mijloacelor de joc.

Prin urmare, toleranța autorității față de încălcarea în mod continuu de către operatori a dispozițiilor legale ar fi inacceptabilă și ar pune sub semnul întrebării însuși rolul și scopul autorității.

În susținerea afirmațiilor de mai sus atașăm certificatele de acreditare împreună cu anexele la acestea, deținute de către operatorii economici care au făcut obiectul suspendării. Aceste infomații publice pot fi consultate pe site-ul RENAR, respectiv:
https://www.renar.ro/index.php/oec/get_oec_details/41793;
https://www.renar.ro/index.php/oec/get_oec_details/42638;
https://www.renar.ro/index.php/oec/get_oec_details/42003.

Mai jos puteți consulta Comunicatul de Presă transmis de către ONJN.
COMUNICAT PRESA

Citește și știrile de AICI.

Articolul precedentConducerea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc denunțată la DNA
Articolul următorBETANO laureat al galei Bookmaker Awards 2021