Invitați de marcă

Practica jocurilor de noroc în 2019

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”,
de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET

Organizatorii de jocuri de noroc online au obligația de a plăti o taxă lunară specială, instituită prin OUG 114 din 2018, reprezentând 2% din totalul taxelor de participare încasate lunar.
Taxa, menționată mai sus, calculată lunar, se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost încasate taxele de participare.
Modalitatea de calcul este stabilită prin Ordinului 38 din 2019, al președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, astfel:
Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online au obligația de a plăti o taxă lunară care se calculează prin aplicarea procentului de 2% la totalul taxelor de participare încasate lunar;
Baza lunară impozabilă, definită prin acest ordin, asupra căreia se aplică procentul de 2%, este reprezentată de valoarea oricărui transfer din contul bancar sau similar al jucătorilor în conturile de joc ale acestora de pe platforma de joc;
Taxa menționată se calculează, se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare încasate lunar;
Se modifică Anexa nr. 8 la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018 pentru punerea de acord a acestei declarații cu noile prevederi legale.
Modalitatea de declarare și plată a taxei a fost stabilită prin Ordinul nr. 426, din 20 februarie 2019, privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016.
În mod practic, reprezentanții organizatorilor de jocuri de noroc online, așa cum prevede Ordinul 587 din 2016, modificat și completat prin Ordinul 426 din 2019, vor completa și depune Declarația 100, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost încasate taxele de participare, prin înscrierea sumelor prevăzute în Anexa 3, la nr. 66 din Nomenclator, respectiv, prin inserarea taxei datorate la obligația fiscală 536 din declarația menționată mai sus.
Tot în scopul punerii în executare a prevederilor OUG 114 din 2018, ONJN a emis și publicat Ordinul nr. 35 din 10 ianuarie 2019, pentru aprobarea modelului de Notificare – titlu executoriu și a Procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici – organizatori de jocuri de noroc licențiați – pentru contribuția anuală prevăzută de lege:
– organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați clasa I – 5.000 euro/an;
– persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță licențiate clasa II – 1.000 euro/an;
– organizatorii de jocuri de noroc la distanță monopol de stat clasa III – 5.000 euro/an;
– organizatorii de jocuri de noroc tradiționale licențiați – 1.000 euro/an.
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc aplică procedura de notificare a operatorilor economici licențiați, care datorează contribuția prevăzută de lege anual, cu 30 de zile înainte de expirarea termenului. Termenul, pentru plata sumelor stabilite, este 15 decembrie a fiecărui an iar pentru operatorii care au obținut licență după această dată termenul de plată îl constiuie data obținerii licenței.
Se constată o necorelare a termenelor de plată, cel din lege, prevăzut pentru 15 decembrie a fiecărui an și termenul care rezultă din faptul că ONJN aplică procedura de notificare a operatorilor economici licențiați, care datorează contribuția prevăzută de lege anual, cu 30 de zile înainte de expirarea termenului legal, obligând practic operatorii economici să platească sumele datorate înainte de scadența prevăzută de lege.
Acest fapt rezultă din Anexa 2, la Ordinul 35 din 2019, unde la art. 9 si 10 se prevede:
” Art. 9
În termen de 5 zile de la comunicarea Notificării – titlu executoriu, operatorii economici vor vira sumele datorate în contul deschis la Trezoreria Statului indicat în notificare, în conformitate cu prevederile art. 92 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
Art. 10
Neachitarea creanței bugetare în termen de 5 zile lucrătoare de la primire atrage după sine punerea în aplicare a titlului executoriu și dă dreptul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc să procedeze la executarea silită fără nicio altă somație.„

Revenim cu alte opinii, în următorul număr al revistei…