Instrucţiunile privind prevenirea şi combaterea spălării banilor

PROIECT NORMA TEHNICA DE VERIFICARE MIJLOACE DE JOC TIP SLOT-MACHINES

Proiectul privind Normele de verificare tehnica pentru slot-machines este in dezbatere publica si se va discuta in urmatoarea sedinta a Consiliului Consultativ, din data de 15.03.2019.

PROIECT NORMA TEHNICA DE VERIFICARE MIJLOACE DE JOC TIP SLOT-MACHINES
Cerinţe constructive şi de funcţionare

Având în vedere:
– OUG nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare;
– Art. 19 alin. (4) din OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare;

Se impune emiterea de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a unei norme tehnice care să conțină cerințele tehnice minime de verificare a mijloacelor de joc tip slot machines utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală și de organismele de evaluare a conformității în desfășurarea activității acestora.

Scopurile acestui document sunt:

Stabilirea unui set de cerinţe tehnice minime pentru mijloacele de joc tip slot machines care să acopere cel puţin securitatea, buna funcţionare, integritatea software-lui şi hardware-lui, asigurarea unei corecte informări a jucătorilor, urmărirea încasărilor şi plăţilor efectuate, asigurarea procentelor de câştig declarate şi a funcţionării conform tabelului de câştiguri şi a regulamentelor de joc aprobate, asigurarea funcţionării aleatorii a generatorului de evenimente aleatorii (RNG)

Stabilirea unui set de criterii care să permită Biroului Român de Metrologie Legală sau organismelor de evaluare a conformităţii să evalueze conformitatea mijloacelor de joc tip slot machines într-un mod unitar, trasabil şi care să permită efectuarea unui audit asupra modului cum s- a efectuat evaluarea.

Obiectivele urmărite prin elaborarea acestei norme tehnice sunt:

Asigurarea integrităţii mijloacelor de joc şi a corectitudinii funcţionării pentru toate părţile implicate în funcţionarea acestora – jucători, organizatori, autorităţi

Asigurarea protecţiei jucătorilor împotriva oricăror posibile vătămări fizice.

Asigurarea condiţiilor pentru efectuarea unui audit al funcţionării mijlocului de joc astfel încât să fie posibilă punerea în evidenţă a funcţionării defectuoase, a încercărilor de fraudă, şi veniturilor obţinute din exploatare.

Împiedicarea utilizării frauduloase a maşinilor electronice cu câştiguri.

1. CERINȚE PRIVIND ORGANISMELE DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII
Pentru a evalua conformitatea mijloacelor de joc și a fi licențiat, un organism de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

Este înființat în temeiul legislației naționale și are personalitate juridică;

Este acreditat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008, pentru standardele de referință specifice procedurilor de evaluare a conformității pentru care este licențiat;

Este un organism terț, independent de organizația sau de mijlocul de joc pe care îi evaluează;

Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu trebuie să fie proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreţinere a mijloacelor de joc pe care le evaluează şi nici reprezentant al vreuneia dintre acele părţi.

Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu sunt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea ori întreţinerea mijloacelor de joc pe care le evaluează şi nu reprezintă părţile angajate în activităţile respective.

Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sunt licențiațiaţi.

Organismul de evaluare a conformităţii asigură că activitățile filialelor sale sau ale subcontractorilor săi nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților sale de evaluare a conformității;

Organismul de evaluare a conformității și personalul său îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le- ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități;

Organismul de evaluare a conformității este capabil să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității pentru care a fost licențiat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de mijloace de joc pentru care este licențiat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție:
(a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității;
(b) descrierile necesare ale procedurilor cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză;
(c) dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între sarcinile îndeplinite ca organism licențiat și orice alte activități;

Organismul de evaluare a conformității trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității în mod corespunzător și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.

Personalul responsabil de îndeplinirea activităților de evaluare a conformității trebuie să posede următoarele:
(a) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost licențiat;
(b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și ale autorității corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;
(c) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor tehnice privind mijloacele de joc pentru care este licențiat și a dispozițiilor relevante din legislația națională, și dacă este cazul europeană, privind jocurile de noroc;
(d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.

Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului de conducere și a personalului de evaluare al acestora trebuie să fie garantată. Remunerația conducerii generale și a personalului de evaluare al organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.

Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu este asumată de stat în conformitate cu legislația națională sau dacă chiar statul este direct responsabil pentru evaluarea conformității.

Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor pentru care a fost licențiat, mai puțin în raport cu autoritatea care a efectuat licențierea, ONJN. Drepturile de autor sunt protejate.

2. CERINŢE PRIVIND SIGURANŢA FUNCŢIONĂRII .
Orice mijloc de joc tip slot machines (prescurtat MEC sau EGM) supusă încercărilor pentru acordarea Aprobării de Tip în vederea autorizării funcţionării pe teritoriul naţional trebuie să corespundă cerinţelor legislaţiei armonizate aplicabile, să aibă marcajele legale şi să fie însoţită de declaraţia/declaraţiile de conformitate corespunzătoare.

Orice MEC supusă încercărilor pentru acordarea Aprobării de Tip în vederea autorizării funcţionării pe teritoriul naţional trebuie să fie prevăzute cu cel puţin următoarele elemente:

O carcasă sau mai multe după caz numite generic „Cabinetul mijlocului de joc), care trebuie să asigure separarea spaţiului în care sunt subansamblurile constructive ale MEC şi jucători şi/sau personalul care nu trebuie să aibă acces la acestea.

O zonă sau mai multe în care se găsesc echipamentele electronice critice (zona logică) care permit desfăşurarea jocului şi care trebuie să asigure o protecţie adecvată şi să aibă facilităţi pentru aplicarea de sigilii. Această/aceste zonă/e se va numi generic „Cutia CPU”

O formă de protecţie împotriva manipulării indexului contoarelor electromecanice cu care este echipată MEC, conform prevederilor legislaţiei naţionale şi care în continuare va fi denumită generic „Cutia contoarelor”.

Componentele electrice şi mecanice ale maşinilor electronice cu câştiguri trebuie realizate astfel încât să nu provoace nici un fel de vătămare fizică a jucătorilor atât din punct de din punct de vedere electric cât şi mecanic.

Perturbaţiile electromagnetice produse în funcţionare de mijloacele de joc tip slot machines trebuie să fie în limitele prevăzute de legislaţia armonizată.

Obligaţia de a asigura respectarea legislaţiei armonizate aplicabilă este a persoanei juridice care produce, importă sau comercializează pe teritoriul naţional mijloacele de joc.

Biroul Român de Metrologie Legală şi alte organisme de evaluare a conformităţii va accepta solicitările evaluare a conformităţii numai pentru mijloacele de joc tip slot machines care au marcajele de conformitate aplicate şi sunt însoţite de declaraţiile de conformitate prevăzute de legislaţia în vigoare. Pentru situaţii în care sunt necesare clarificări sau informaţii suplimentare, entităţile menţionate se pot adresa organismelor de supraveghere a pieţei împuternicite pentru supravegherea respectării directivelor/legilor respective.

Pentru mijloacele de joc tip slot machines introduse pe piaţă şi puse în funcţiune pe teritoriul naţional le sunt aplicabile cel puţin: Directiva 2014/35/UE (Directiva LVD) şi Directiva 2014/30/UE (Directiva EMC) a Parlamentului European şi a Consiliului, respectiv legislaţia naţională armonizată corespunzătoare. În funcţie de soluţiile constructive pot fi obligatorii şi alte directive (ex. Directiva 2006/42/CE (Directiva M), Directiva 2011/65/UE (ROHS), etc.)

3. CERINŢE PRIVIND INFORMAŢIILE CE ÎNSOŢESC ORICE MIJLOC DE JOC TIP SLOT MACHINES
Fiecare mijloc de joc tip slot machines trebuie sa fie însoţită de o documentaţie (manual de instrucţiuni) relevantă privind construcţia funcţionarea, punerea în funcţiune, configurarea şi service- ul.

Această documentaţie poate fi prezentată într-un singur document (manual) sau în mai multe documente (ex. manual de utilizare – instalare, configurare şi utilizare şi manual de service).

Manualul/manualele de instrucţiuni trebuie să fie în acord cu cerinţele Directivei 2006/42/CE punctul 1.7.4.

În documentaţia ce însoţeşte mijloacele de joc tip slot machinessau eticheta de identificare producătorul trebuie să precizeze condiţiile climatice şi de mediu mecanic pentru care este garantată buna funcţionare , iar dacă există condiţii de depozitare critice, ce le pot influenţa integritatea, acestea trebuie precizate. Condiţiile de funcţionare trebuie să se încadreze cel puţin în condiţiile normale de mediu:
– temperatura (15… 35)°C;
– umiditatea relativă a aerului (45. 75)%;
– fără infiltraţii de apă, ploaie, radiaţii solare

Cu ocazia evaluării de tip se verifică respectarea cerinţelor pentru manualul/manualele de instrucţiuni, şi concordanţa informaţiilor din acestea cu structura şi funcţionarea maşinii electronice cu câştiguri şi se aprobă forma acestuia. Identificarea manualului se face de producător prin codificare (cod, număr ediţie, număr revizie) iar după aprobare se menţionează data aprobării şi numărul reviziei. Manualul cu instrucţiuni trebuie sa fie în limba română.

Un model al manualului/manualelor aprobat/e se păstrează la dosarul aprobării de tip.

Fiecare MEC comercializat şi aflat în exploatare trebuie să fie însoţit de un exemplar din manualul aprobat care, cel puţin , trebuie să descrie modul de instalare, configurare şi utilizare. Manualul de service sau secţiunea care se referă la aceasta pot fi livrate separat cumpărătorului sau agenţilor economici cu licenţă clasa II pentru activitatea de service.

4. CERINŢE PRIVIND CONSTRUCŢIA MAŞINILOR ELECTRONICE CU CÂŞTIGURI

CABINET

Orice mijloc de joc tip slot machines trebuie să aibă aplicată la loc vizibil o plăcuţă de identificare.

Plăcuţa de identificare trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii :
– Producătorul.
– Seria unică de fabricaţie.
– Data fabricaţiei.
– „Tipul aparatului” – (Formularea din HG 111/2016)

Iscripţionarea trebuie să fie vizibilă, lizibilă şi durabilă. Fixarea plăcuţei de identificare pe mijlocul de joc trebuie să fie fermă, nepermiţând desprinderea sa cu uşurinţă.

Plăcuţa de identificare este aplicată prin grija producătorului. În situaţia în care producătorul mijloacelor de joc nu a prevăzut dotarea cu plăcuţă de identificare individuală sau cele montate de producător sunt deteriorate astfel încât datele de individualizare nu mai pot fi identificate, organizatorul, înainte de solicitarea autorizării mijlocului de joc respectiv, este obligat să asigure aplicarea acestora cu respectarea datelor de individualizare prevăzute de producător”.

CONSTRUCŢIE.

Mijloacele de joc tip slot machines trebuie construite astfel încât să fie asigurată protecţia componentelor sale şi interfaţa ce permite desfăşurarea jocului. Pentru un tip de mijloc de joc tip slot machines, producătorul poate prevedea un cabinet unic sau mai multe cabinete interconectate între ele.

Cabinetul, inclusiv uşile exterioare a cabinetului precum şi cutiile de protecţie a zonelor critice, împreună cu balamalele şi încuietorile trebuie să aibă o construcţie suficient de robustă pentru a rezista încercărilor neautorizate/ilegale de a pătrunde cu forţa în interiorul său şi să păstreze urme evidente privind încercările de pătrundere neautorizată (deformări permanente, ruperea materialului, etc.).

Cabinetul şi orice cutie de protecţie a zonelor critice ale unei MEC prezentate la orice formă de control tehnic în vederea obţinerii aprobării de tip sau autorizării funcţionării nu trebuie să aibă urme de forţare, deformări sau încuietori defecte

Accesul în interiorul cabinetului nu trebuie să fie posibil pentru jucător.

Accesul persoanelor autorizate în interiorul cabinetului şi în zonele critice trebuie să fie realizat prin uşi cu mecanisme individualizate de blocare – încuietori (ex. yale, broaşte cu cheie şi altele asemenea).

Pentru orice mijloc de joc tip slot machines, toate uşile de acces în zonele critice trebuie prevăzute cu întrerupătoare sau senzori care sa pună în evidenţă (să declanşeze semnale de alarmă) la deschiderea acestora. Zonele critice sunt acelea în care se află dispozitive ce pot influenţa în orice mod desfăşurarea jocului de noroc – afectează alocarea câştigurilor, procentul de câştig sau integritatea maşinii electronice cu câştiguri. (ex. interiorul cabinetului, cutia CPU, cutia pentru bancnote, cutia contoarelor,.)

Uşile de acces în zonele critice trebuie să fie proiectate şi realizate astfel încât să împiedice introducerea unor obiecte ce pot dezactiva întrerupătoarele sau senzorii de protecţie ai acestora sau pot acţiona asupra echipamentelor electrice/electronice pe care le protejează.

Mijlocul de joc tip slot machinestrebuie să aibă un sistem propriu de monitorizare al stării tuturor uşilor de acces în zonele critice. Indiferent de starea de funcţionare a MEC, pornită sau oprită acest sistem de monitorizare, trebuie să detecteze şi să înregistreze starea uşii (deschis sau închis), punând în evidenţă orice deplasare a unei uşi de la poziţia închis ferm pentru cutia CPU şi deconectarea contoarelor electromecanice.

Monitorizarea accesului în interiorul maşinii electronice cu câştiguri trebuie să acopere cel puţin următoare zone:

Toate uşile exterioare care permit accesul în zone în care există componente/echipamente ale maşinii sau zone critice.

Cutia CPU (unitatea centrala de procesare/placa de bază)

Orice compartiment în care sunt depozitate valori monetare (monede ori bancnote) sau echivalente (ex. tichete cu cod de bare, jetoane, etc.)

Echipamentele periferice. (ex. imprimanta, monitoare, cititor de card-uri, acceptor de bancnote, etc.)

Deschiderea oricărei uşi monitorizate trebuie să oprească jocul, dacă acesta este în desfăşurare, să declanşeze cel puţin un semnal de alarma acustică, să afişeze un mesaj de avertizare corespunzător şi să intre într-o stare de eroare care blochează creditarea maşinii. La închiderea uşii/uşilor deschise, mijlocul de joc tip slot machines trebuie să iasă din starea de eroare şi să reia funcţionarea din starea în care a fost declanşată. Anularea stării de eroare poate necesita o procedură specifică (ex. utilizarea unei chei sau parole, s.a.)

Mijlocul de joc tip slot machines trebuie proiectat şi construit astfel încât cablajul electric şi cel de date să nu fie accesibil din exteriorul acesteia; cablul de alimentare la reţea trebuie amplasat într-o poziţie care nu este direct accesibilă publicului (jucătorilor).

Jocul de noroc desfăşurat pe o mijloc de joc tip slot machines trebuie să fie controlat de o unitate centrală de procesare (CPU – unitate logică) care are la bază unul sau mai multe microprocesoare. Unitatea centrală de procesare (CPU) poate fi realizată pe o singură placă de circuit imprimat (placă de bază/platforma de joc) sau pe mai multe, interconectate, caz în care întregul ansamblu este considerat a fi „unitatea CPU” şi i se aplică toate cerinţele specifice acesteia.

Orice mijloc de joc tip slot machines trebuie să conţină o zonă logică, de protecţie a componentelor electronice ce au o influenţă asupra modului de funcţionare, denumită generic „Cutia CPU”. Aceasta trebuie proiectată ca o entitate distinctă, cu sistem de închidere propriu şi amplasată în interiorul cabinetului. În funcţie de soluţia constructivă aleasă de producător pot exista mai multe zone logice (cutii CPU).

Cutia/cutiile CPU trebuie astfel proiectată/e astfel încât:
– să permită aplicarea unui sigiliu fizic care trebuie distrus înainte de pătrunderea în aceasta sau efectuarea oricărei modificări în zona logică. Facilităţile de sigilare trebuie să permită aplicarea de sigilii autocolante destructibile la dezlipire dar (şi/sau) si sigilarea cu ajutorul dispozitivelor cu sârmă de sigiliu.
– să declanşeze automat alarma sistemului general de monitorizare al uşilor maşinii electronice cu câştiguri la deschiderea uşii zonei logice.
– nici o activitate de configurare iniţială denumită generic „RAM CLEAR” sau modificarea parametrilor critici ai maşinii electronice cu câştiguri nu trebuie să fie posibilă fără a deschide în prealabil zona logică, respectiv cutia CPU şi să se distrugă cel puţin un sigiliu de protecţie.

Componentele/ elementele electronice ale maşinii electronice cu câştiguri care trebuie să fie protejate în zona/ zonele logice (cutia/ cutiile CPU) sunt:
– unitatea logică – CPU şi alte componente electronice implicate în operarea şi calculele necesare desfăşurării jocului (ex., electronica care controlează desfăşurarea jocului, componentele pe care sunt amplasate mediile de stocare a programelor de firmware sau de sistem);
– electronica sistemului de monitorizare a accesului în interiorul zonelor critice ale maşinii electronice cu câştiguri;
– electronica implicată în generarea evenimentelor aleatorii ce stau la baza desfăşurării jocului şi alocarea rezultatelor;
– electronica implicată în generarea simbolurilor /imaginilor jocului, inclusiv mediile de stocare implicate (se exceptează echipamentele de afişare pasive);
– circuite electronice de comandă a comunicaţiilor şi mediile de stocare a programelor de comunicare;
– interfeţe şi drivere pentru sisteme de contorizare; şi
– toate dispozitivele de memorie care afectează funcţionarea mijlocului de joci şi desfăşurarea a jocului;

COMPONENTELE ELECTRONICE (plăcile de circuit imprimat şi dispozitive de memorie)
PLĂCILE DE CIRCUIT IMPRIMAT.

Toate plăcile de circuit imprimat (PCI) care au o influenţă asupra desfăşurării jocului trebuie să aibă elemente de identificare pentru model după cum urmează:
a) un cod alfanumeric unic, urmat dacă este cazul de numărul reviziei. Este recomandat ca numărul de identificare al modelului de placă şi revizia să poată fi vizualizată fără demontarea acesteia. (de ex. pe faţa vizibilă a plăcii când se deschide uşa cutiei CPU sau pe display-ul MEC într-un meniu tehnic)

Orice modificare a traseelor de circuit (tăieri sau adăugări de cabluri), precum şi orice alte modificări aduse plăcii aprobate iniţial impune o codificarea cu o nouă revizie şi reevaluarea.

Plăcile de circuit imprimat pot conţine dispozitive fizice ca micro întrerupătoare şi/sau jumpere pentru configurarea anumitor proprietăţi. În acest caz, trebuie respectate următoarele condiţii:
a) toate micro întrerupătoarele şi jumperele fizice trebuie documentate complet privind funcţia şi efectul lor pentru a putea fi evaluate cu ocazia evaluării de tip.
b) toate micro întrerupătoarele şi jumperele fizice care modifică configuraţia setărilor iniţiale, planul de câştiguri, setările privind valoarea punctului de credit şi procentul de câştiguri trebuie să fie protejate în cutia de protecţie a zonei logice, cutia CPU.

MEDIILE DE STOCARE PENTRU PROGRAMUL/ PROGRAMELE DE JOC

Memoriile pe care sunt stocate programul/programele (software-ul) executabile necesare pentru desfăşurarea şi corectitudinea jocului şi din care se încărcă programele de joc la pornirea maşinii trebuie să fie memorii nevolatile, (chiar când sunt nealimentate cu energie electrică). Acestea sunt componente electronice nealterabile (sau care pot fi modificate prin proceduri speciale) pe care sunt stocate programe informatice executabile accesate de procesor/procesoare după încărcarea în memoria de lucru (RAM) şi care stau la baza desfăşurării jocului de noroc sau au o influenţă asupra corectitudinii desfăşurării acestuia, numite generic „Memorii Convenţionale ROM” – abreviere: MCROM ”.

MCROM utilizate în mijloacele de joc tip slot machinespot fi, de tip: EPROM, EEPROM, Compact Flash card (CF), CFast card, SSD, USB stick, hard disk, disc optic (CDROM, etc), fără a fi limitate exclusiv la acestea. Lista tipurilor de MCROM utilizabile în mijloacele de joc tip slot machines poate suferi schimbări odată cu evoluţia tehnologică.

Toate dispozitivele MCROM şi alte elemente logice programabile trebuie să fie marcate în mod clar cu informaţii suficiente pentru a identifica software-ul stocat şi nivelul de revizie a acestuia.

Informaţiile respective pot fi disponibile şi în timpul procedurii de pornire a MEC cât şi în meniurile de diagnostic sau service.

MCROM şi alte elemente logice programabile care au ferestre de ştergere trebuie să fie prevăzute cu o protecţie peste ferestrele lor de ştergere. (Aplicarea de etichete sau sigiliu autocolant) Un dispozitiv de stocare a programului, MCROM, trebuie să conţină numai fişierele program care operează jocul şi trebuie autentificate/verificate la pornire şi la prima încărcare a fişierelor de program.

Trebuie implementat un mecanism dovedit şi robust pentru autentificarea/verificarea internă a faptului că fişierele programului şi/sau fişierele de suport nu au fost corupte sau modificate înainte de utilizare/încărcare. Mecanismul trebuie să împiedice continuarea funcţionării MEC în cazul în care se găsesc date sau inconsecvenţe neprevăzute.

Dispozitivul de stocare a programului trebuie să aibă activat sistemul de protecţia la scriere.

În cazul în care MEC nu este destinată a fi utilizată într-un sistem client¬server (în care programele pot fi încărcate opţional din server-ul sistemului), dispozitivul de stocare a programului MCROM, nu trebuie să poată fi rescris sau reprogramat, cu excepţia cazului în care procesul de rescriere şi reprogramare presupune accesarea şi distrugerea unui sigiliu de protecţie al zonei logice (cutia CPU).

Structura fişierelor stocate pe MCROM trebuie documentată în detaliu în documentaţia tehnică pentru obţinerea aprobării de tip; structură, denumire, tip, funcţii. Aceste informaţii sunt necesare BRML sau organismelor de evaluare a conformităţii licenţiate clasa II pentru a determina fişierele critice ce vor defini programul de joc care se va caracteriza prin una sau mai multe sume de control. (vezi capitolul „Cerinţe pentru software”)

În documentaţia tehnică, în secţiunea în care se descrie configuraţia plăcii de circuit imprimat trebuie precizate locaţiile de instalare ale MCROM ce conţin programe critice sau software ce afectează corectitudinea funcţionării maşinii electronice cu câştiguri.

MEMORIA RAM NEVOLATILĂ (NVRAM)

Memoria pe care sunt stocate datele critice trebuie să fie capabilă să păstreze în mod fiabil conţinutul memoriei timp de cel puţin treizeci (30) de zile, cu întreruperea alimentării generale a MEC. Pentru a respecta această cerinţă, ar trebui să se utilizeze o sursă de rezervă reîncărcabilă sau nereîncărcabilă care alimentează memoria NVRAM.

Trebuie implementat un mecanism dovedit şi fiabil pentru a verifica orice corupere a datelor critice menţinute în locaţiile de memorie folosite pentru funcţiile MEC importante. Acestea trebuie să includă informaţii referitoare la joc şi rezultatul final al celui mai recent joc, cele nouă (9) jocuri anterioare celui mai recent joc, rezultatele generatorului de numere aleatoare, creditele disponibile pentru joc şi orice alte stări de eroare. Detectarea oricărei erori care nu poate fi corectată trebuie considerată o defecţiune a jocului.

Eliminarea memoriei NVRAM sau accesarea conţinutului cu posibilitatea modificării acestuia trebuie efectuată numai prin accesarea zonei logice în care este găzduită şi distrugerea unui sigiliu de siguranţă.

În procedura de iniţializare a setărilor MEC numită în continuare „RAM CLEAR”, programul de joc trebuie să execute o rutină, care stabileşte fiecare bit în RAM la starea implicită. Pentru jocurile care permit iniţializarea parţială a RAM¬ului, metodologia trebuie să fie foarte precisă şi trebuie să verifice porţiunile neutilizate ale memoriei RAM.

Procedura de iniţializare „RAM CLEAR” nu trebuie să poată fi efectuată decât după desigilarea unei zone protejate, de regulă zona logică, respectiv cutia CPU. Prin excepţie, dacă producătorul alege o cale de iniţializare prin intermediul unei chei software (ex. stick USB, s.a.), utilizând un port extern cutiei CPU, trebuie ca MEC MEC să fie prevăzută cu o memorie (contor software) neafectată de procedura de iniţializare (nu se şterge la efectuarea „RAM CLEAR”) care se incrementează de fiecare dată când se efectuează procedura. La fiecare verificare tehnică se consemnează în documentele de verificare valoare contorului. Modificarea valorii anulează valabilitatea verificării tehnice. De asemenea, în memoria respectivă se pot menţine informaţiile privind data şi timpul ultimelor 5 evenimente „RAM CLEAR” şi identificarea operatorului care le-a efectuat.

Informaţiile de configurare ale MEC care nu trebuie să poată fi modificate decât prin procedura „RAM CLEAR” sunt:
a) procentul de câştig
b) pasul şi orice configurare a contoarelor electromecanice, respectiv electronice
obligatorii
c) denominarea, sau setul de valori ale acesteia atunci când MEC are denominare multiplă.
d) valoarea maximă şi minimă a mizelor
e) setările de comunicaţie.
f) identificatorul maşini.
MEC trebuie să fie capabile să susţină o perioadă prelungită de jocuri fără pierderi de memorie.

SISTEME DE CREDITARE, PLATĂ ŞI IMPRIMANTE

Sistemele de creditare cu numerar – Bancnote (acceptoare de bancnote).

Dacă mijlocul de joc tip slot machines este dotată cu acceptor de bancnote, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:
a) Dispozitivul de acceptare a bancnotelor trebuie să fie un dispozitiv electronic care este configurat pentru a se asigura că dispozitivul acceptă doar bancnotele aprobate de organizator şi legal valabile şi le respinge pe toate celelalte cu o precizie ridicată şi oferă un mecanism care să permită software-ului maşinii electronice cu câştiguri să interpreteze şi să acţioneze în mod corespunzător la o intrare validă sau nevalidă.(ex. recunoaşterea valorii bancnotei şi creditarea corespunzătoare, ş.a. alese)
b) Dispozitivul de acceptare a bancnotelor trebuie să fie proiectat pentru a proteja împotriva vandalismului, abuzului sau a altor activităţi frauduloase.
c) Toate bancnotele acceptate trebuie depuse într-o zonă sigură de depozitare a bancnotelor în cadrul maşinii electronice cu câştiguri (cutia de bancnote – stacker). Bancnotele respinse sau nevalide trebuie returnate jucătorului.
d) Dispozitivul de acceptare a bancnotelor trebuie să aibă mecanisme care să permită software-ului să interpreteze şi să acţioneze prin emiterea unui semnal de alarma, afişarea unui semnal de eroare specific şi dezactivarea dispozitivului în următoarele condiţii:
1. cutia (stivuitor) de bancnote plină (stacker -plin)
2. blocarea bancnotei în acceptor;
3. cutia de bancnote îndepărtată;
4. orice altă defecţiune aplicabilă care nu este specificată mai sus
e) Un dispozitiv de acceptare a bancnotelor trebuie să includă un mecanism care interzice introducerea oricărei bancnote sau, în mod alternativ, respinge toate bancnotele introduse, în perioadele în care mijlocul de joc tip slot machineseste neoperabilă sau dezactivată din orice motiv; (într-o stare de eroare şi/sau alarmă)
f) conectorii, cablurile şi cablajele care leagă acceptorul de bancnote de o mijloc de joc tip slot machines trebuie să fie adăpostite în interiorul cabinetului şi nu trebuie să fie accesibile din exteriorul acestuia;
g) acceptorul de bancnote trebuie să efectueze testul Power On Self Test (POST) la fiecare pornire şi trebuie să se dezactiveze automat dacă POST nu reuşeşte. POST trebuie efectuată, de asemenea după fiecare recuperare dintr-o stare de eroare.
h) acceptorul de bancnote trebuie să fie amplasat în interiorul cabinetului maşinii electronice cu câştiguri (dar nu în interiorul cutiei CPU), astfel încât doar zona prin care se introduc bancnotele să fie accesibilă jucătorului
i) acceptorul de bancnote trebuie să comunice cu unitatea CPU printr-un protocol de comunicare bidirecţional
j) în apropierea fantei de introducere a bancnotelor trebuie aplicate inscripţii care să informeze jucătorul despre tipurile de bancnote (sau tichete, voucher-e) acceptate.
k) dacă mijlocul de joc tip slot machines afişează creditul în unităţi monetare, pentru fiecare tip de bancnote acceptate creditul trebuie să crească cu valoarea corespunzătoare valorii bancnotei.
l) dacă mijlocul de joc tip slot machines afişează creditul în puncte de credit, pentru fiecare tip de bancnote acceptate creditul trebuie să crească cu valoarea corespunzătoare valorii bancnotei înmulţită cu valoarea punctului de credit declarat.
m) dacă este permisă creditarea fără numerar cu tichete cu cod de bare sau vouchere ce pot fi recunoscute de acceptorul de bancnote sunt aplicabile aceleaşi cerinţe ca şi pentru biletele de bancă.
n) În cazul căderii tensiunii de alimentare în timpul unui proces de validare a unei bancnote/tichet trebuie ca la reluarea funcţionării fie să se crediteze maşina cu valoarea corespunzătoare bancnotei dacă aceasta a fost acceptată şi depozitată sau returnată jucătorului în cazul nevalidării. Dacă prin construcţie există o perioadă de timp în care condiţia anterioară nu este respectată, aceasta nu poate fi mai mare de 1s.

Mijloacele de joc tip slot machinescare au în componenţă acceptor de bancnote trebuie să reţină înregistrări privind valoarea ultimelor 10 bancnote acceptate şi momentul de timp în care evenimentele au avut loc.

Sistemele de creditare cu numerar – Monede (acceptoare de monede şi posibil jetoane).

Dacă mijlocul de joc tip slot machines este dotat cu acceptor de monede, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:
a) să accepte numai monede aprobate de organizator şi legal valabile;
b) să fie protejat împotriva vandalismului, abuzurilor şi activităţilor frauduloase;
c) să transporte monedele acceptate în zona corectă din mijlocul de joc tip slot
machines(cutia pt. monede – Drop Box)

Dispozitivele de acceptare a monedelor trebuie să fie proiectate astfel încât să îndeplinească
următoarele cerinţe:
a) capacitatea de a accepta sau de a respinge o monedă pe baza compoziţiei metalice,
a masei, a desenului/formelor sau alte elemente de securitate aplicabile;
b) capacitatea de a indica/înregistra cu exactitate fiecare monedă valabilă introdusă, de
software-ul de control al maşinii electronice şi de a returna jucătorului toate monedele necorespunzătoare;
c) capacitatea de a proteja împotriva metodelor cunoscute de înşelăciune
d) acceptorul de monede trebuie să fie amplasat în interiorul cabinetului maşinii electronice cu câştiguri (dar nu în interiorul cutiei CPU), astfel încât doar zona prin care se introduc monedele/jetoanele să fie accesibilă jucătorului.
e) în apropierea fantei de introducere a monedelor/jetoanelor trebuie aplicate inscripţii care să informeze jucătorul despre valorile acceptate.
f) fiecare monedă sau jeton acceptat de dispozitiv trebuie să producă o creditare corespunzătoare valorii acesteia
g) dispozitivul de acceptare a monedelor/jetoanelor trebuie să respingă toate monedele/jetoanele introduse, în perioadele în care mijlocul de joc tip slot machineseste neoperabilă sau dezactivată din orice motiv; (într-o stare de eroare şi/sau alarmă)
h) dispozitivul de acceptare a monedelor/jetoanelor trebuie să aibă MECanisme care să permită software-ului să interpreteze şi să acţioneze prin emiterea unui semnal de alarma, afişarea unui semnal de eroare specific şi dezactivarea dispozitivului, în următoarele condiţii:
1. blocarea unei monede/ jeton în dispozitiv.
2. imposibilitatea returnării unei monede/jeton neacceptate;
3. viteză prea mare sau prea mică de deplasare a monedei/jetonului (conform specificaţiilor producătorului)

Mijloacele de joc tip slot machines care sunt echipate cu acceptoare de monede şi în acelaşi timp cu dispozitiv de plată cu monede (Hopper) trebuie să detecteze când dispozitivul de plată este plin şi să asigure printr-un sistem dedicat (Diverter) devierea monedelor către cutia de depozitare a monedelor (Drop Box).

Sisteme de creditare fără numerar fără identificarea jucătorului (cititor de tichete cu cod de bare sau voucher).

În cazul când este permisă creditarea fără numerar prin tichete cu cod de bare sau vouchere acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, respectiv să aibă înscrise:
a) un număr unic de identificare a maşinii electronice cu câştiguri emitente;
b) data şi ora de emitere;
c) valoarea tichetului/voucher-ului ;
d) numărul unic de identificare a tichetului/voucher-ului
e) denumire organizatorului şi identificarea locului emiterii
f) numărul de zile înainte de expirarea voucher-ului / tichetului
g) numărul de validare (verificare). Metoda de calcul al numărului de validare trebuie declarată, documentată şi aprobată.

Dispozitivul de acceptare a tichetelor/ voucher-elor trebuie să respecte toate cerinţele specifice acceptoarelor de bancnote. De altfel, acceptoarele de bancnote pot fi de regulă configurate să accepte şi tichete cu cod de bare sau voucher-e

Indiferent de sistemul de creditare MEC trebuie să permită stabilirea unei limite a contorului de credite astfel încât, în cazul atingerii limitei, să se refuze acceptarea mai multor monede, bancnote sau alte forme de creditare fără numerar (ex. tichete, voucher-e, jetoane).

Sisteme de plată cu numerar – monede (HOPPER).

Dacă un mijloc de joc tip slot machines este echipat cu dispozitiv de plată cu monede/jetoane trebuie să respecte cel puţin următoarele cerinţe:
mijlocul de joc tip slot machines trebuie să permită stabilirea unei limite de plată, solicitările plată iniţiate de jucători dincolo de acea limită să nu fie plătite, ci să necesite intervenţia unui reprezentant al organizatorului (casier, supraveghetor sală).
b) containerul de monede (hopper) , trebuie să fie amplasat în interiorul cabinetului.
c) containerele de monede trebuie proiectate astfel încât să reziste la încercări de
deschidere sau manipulare din exterior, să nu fie influenţate de întreruperea alimentării, descărcarea electrostatică sau alte obiecte.

Mijlocul de joc tip slot machinest rebuie să poată detecta şi să afişeze mesaje corespunzătoare pentru următoarele situaţii:
a) hopper gol
b) hopper plin
c) hopper blocat (moneda care blochează ieşirea)
d) plată excesivă (ex. una sau mai multe monede ieşite peste valoarea corectă de plată)
e) hopper deconectat – nefuncţional

Toate monedele plătite din hopper trebuie să fie corect contabilizate de către maşina
electronică cu câştiguri, inclusiv cele plătite ca monede suplimentare în timpul unei defecţiuni a acestuia.

Imprimante.

Dacă mijlocul de joc tip slot machines este echipat cu dispozitiv de imprimare tichete, aceasta trebuie amplasată în interiorul cabinetului şi să afişeze mesaje corespunzătoare pentru următoarele situaţii:
a) lipsă hârtie
b) imprimanta este blocată (cu hârtie)
c) imprimantă deconectată
d) erori software şi/sau hardware.
e) eroare de comunicare
f) după eliminarea cauzei care a declanşat starea de eroare, imprimanta trebuie să
reintre în funcţiune şi să termine orice sarcină de imprimare întreruptă;

5. CERINŢE SUPLIMENTARE PRIVIND IMUNITATEA LA CÂMPURI ELECTROMAGNETICE ŞI DESCĂRCĂRI ELECTROSTATICE ŞI ALTE INFLUENŢE EXTERNE
Funcţionarea MEC nu trebuie să fie influenţată de interferenţe electromagnetice sau de radiofrecvenţă generate de echipamente ca antene Wi-Fi, telefoane mobile, Bluetooth, etc.

Funcţionarea MEC nu trebuie să fie influenţată de descărcări electrostatice produse de electricitatea statică a corpului uman pe orice suprafaţă exterioară a acesteia.

În cazul unei descărcări electrostatice peste nivelul produs de electricitatea statică a corpului uman, MEC poate suferi o oprire temporară a funcţionării sau intrarea intr-o stare de alarmă/eroare dar, la repornire, trebuie să fie funcţională şi să nu se producă alterări ale memoriilor, pierderi de date, modificări ale creditului şi ale contoarelor electromecanice sau software.

Nota: Exemplu de metodă pentru verificarea acestei condiţii – „Utilizând un generator de impulsuri electrostatice de înaltă tensiune, pe carcasa mijlocului de joc, a unui tren de impulsuri electrostatice, cu sarcina electrică de aproximativ 1 pC, la o tensiune de încărcare de 2 kV şi frecvenţă de repetiţie de 20Hz, timp de 10 secunde, mijlocul de joc fiind alimentat de la reţea, indexurile curente al tuturor contoarelor electromagnetice din dotarea maşinii cu câştiguri trebuie să rămână nemodificate. După aplicarea descărcării electrostatice nu trebuie să se constate deficienţe în funcţionarea mijlocului de joc ”

Diverse lichide aplicate pe părţile exterioare ale MEC nu trebuie să-i afecteze funcţionarea normală sau integritatea echipamentelor şi informaţiilor stocate în interiorul cabinetului

6. CERINŢE PENTRU SOFTWARE
CONTROLUL PROGRAMULUI DE JOC

Determinarea fişierelor critice pentru programul de joc

Fişierele stocate pe MCROM declarate de producător ca fiind programul de joc şi documentate în detaliu în documentaţia tehnică pentru obţinerea aprobării de tip; structură, denumire, tip, funcţii, sunt analizate şi se stabilesc care sunt cele critice pentru desfăşurarea jocului şi corecta funcţionare a acestuia. Trebuie incluse obligatoriu toate fişierele şi/sau codul corespunzător implicat în : iniţierea şi desfăşurarea jocului în toate secvenţele sale, toate meniurile de configurare, planul de câştiguri, generatorul/generatoarele de numere aleatorii dacă există, alocarea rezultatelor, gestiunea premiilor, afişarea rezultatelor jocului, sistemul de monitorizare a funcţionării şi autodiagnostic, comunicaţi şi altele pe care cel ce evaluează consideră că poate avea influenţe asupra corectei desfăşurări a jocului.

Fişierele stabilite ca fiind critice sunt arhivate şi vor fi caracterizate prin sume de control adecvate.

Autodiagnostic

La pornirea oricărei MEC şi înainte de a fi disponibilă pentru desfăşurarea oricărui joc sau configurări, aceasta trebuie să efectueze o verificare a integrităţii informaţiei stocate în memoriile critice cu programe executabile (în MCROM şi NVRAM) ; trebuie asigurată încrederea că pe întregul lanţ de transfer a software-lui de la memoria iniţială către memoria de lucru a procesorului nu sunt alterări ale informaţiei transferate.

Aceste verificări se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
a. Daca suportul de memorie este de tip EPROM verificarea este considerată eficientă daca la verificare se utilizează pentru caracterizarea informaţiei (semnătura) o sumă de control de tip CRC 16 sau peste.
b. Pentru alte suporturi de memorie ar trebui utilizat un mecanism de verificare folosind sume de control bazate pe funcţii „hash”(funcţii de dispersie/rezumat) ce produc mesaje pe cel puţin 128 biti (ex. MD5 sau SHA1).
c. Dacă memoria poate fi alterată (prin accesare din exterior), trebuie să existe mecanisme care:
i. să verifice integritatea informaţiei stocate şi în cazul depistării unei modificări a structurii sau a datelor să împiedice desfăşurarea jocului.
ii. să menţină înregistrări ale ultimelor 10 evenimente în care s-au detectat modificări ale datelor din memoriile critice. Fiecare înregistrare trebuie să permită identificarea momentului temporal în care s-a produs evenimentul, identificarea memoriei afectate, în ce a constat evenimentul ,alte informaţii relevante.

În cazul în care în urma acestor verificări sunt depistate modificări ale fişierelor sau verificările sunt blocate, mijlocul de joc trebuie:
– să
– să
– să
– să
– evenimentul trebuie înregistrat în jurnalul de evenimente al maşinii (momentul de
blocheze funcţionarea maşinii
afişeze un mesaj de eroare specific
se emită un sunet de alarmă şi/sau un semnal luminos se blocheze orice operaţiune de creditare sau plată.
timp, in ce a constat evenimentul)
– dacă este legată într-un sistem de monitorizare, se transmite informaţia şi către
acesta.
– pentru ieşirea din starea de alarmă trebuie să fie necesară intervenţia unui operator şi nu trebuie să poată fi anulată până nu este remediată defecţiunea şi după reluarea verificărilor rezultatul este corespunzător

Metoda de autodiagnostic trebuie să asigure detectarea a 99,99% din cazurile de eroare.

La evaluarea modelului prezentat pentru obţinerea aprobării de tip se verifică MECanismul de autodiagnoză a software-lui şi dacă sunt îndeplinite aceste condiţii.
Controlul independent al software-lui (programul de joc stocat pe MCROM)

Mijlocul de joc tip slot machinestrebuie să fie astfel construită încât să poată fi efectuată o verificare independentă a integrităţii memoriilor ce conţin programe sau părţi ale acestora care stau la baza desfăşurării jocului de noroc sau au o influenţă asupra corectitudinii desfăşurării acestuia.

Verificările de integritate trebuie să folosească aplicaţii care vor calcula sumele de control ce caracterizează fişierele critice. Aceste aplicaţii pot fi integrate în software-ul maşinii sau pot fi rulate pe dispozitive externe dedicate sau generice (computere personale, cititoare de card-uri, etc.)

Accesul la dispozitivul de memorie se poate face prin demontarea acestuia (montarea memoriilor pe socluri), prin rularea aplicaţiei independente dar integrate în software-ul maşinii din meniul specific sau prin utilizarea unui port şi/sau a unui dispozitiv de interfaţare independent.

În cazul în care există posibilitatea accesării memoriei printr-un port şi/sau interfaţă, acestea trebuie să fie accesibile numai din interiorul cutiei CPU sau a altei zone sigilate, astfel încât pentru accesare să fie nevoie de violarea cel puţin a unui sigiliu.

MEC trebuie astfel construită încât să permită verificarea integrităţii memoriilor critice la locul de exploatare al acestora.

Pentru a se asigura un gard de încredere suficient de ridicat în ce priveşte integritatea programelor critice stocate în memoriile MEC (MCROM), acestea trebuie caracterizate prin sume de control bazate pe funcţii „hash” cu mesaj de ieşire pe cel puţin 128 biti, de tip MD5 sau SHA1. În orice situaţie, dacă este posibil, se va prefera SHA1 sau peste.

Mecanismul de verificare independentă trebuie să folosească algoritmi de calcul conform standardelor publice MD5 sau SHA1.

Toate zonele de memorie nefolosite de programul stocat trebuie aduse la valoarea binară „0”.

Cu ocazia încercărilor pentru obţinerea aprobării de tip trebuie evaluate metoda de verificare a integrităţii programelor/fişierelor critice şi respectarea condiţiilor.

În certificatul de aprobare de tip trebuie consemnate sumele de control ale programelor/fişierelor critice, tipul acestora, pe ce dispozitive de memorie sunt stocate şi procedura de verificare independentă, aplicaţiile şi hardware- ul necesar.

În cazul în care sunt necesare aplicaţii specifice acestea vor fi oferite gratuit iar dacă sunt necesare şi echipamente specifice (hardware – echipament electronic, cabluri) acestea vor fi puse la dispoziţie la solicitarea BRML sau a organismelor de evaluare a conformităţii, de către solicitantul aprobării de tip.

7. TABELA DE CÂŞTIGURI
MEC trebuie să funcţioneze conform tabelei de câştiguri declarate de producător în documentaţie, pentru fiecare program/subprogram.

La încercările pentru obţinerea aprobării de tip trebuie evaluate şi documentate toate posibilităţile de configurare care pot influenţa tabela de câştiguri pentru fiecare program/subprogram (ex. daca există şi este activă sau nu opţiunea „extrabet”, sau în cazul procentelor de câştig configurabile)

Miza minimă şi miza maximă pentru fiecare program/subprogram trebuie să fie în concordanţă cu documentaţia producătorului. În documentele aprobării de tip trebuie consemnate valorile minimă cea mai mică posibil de configurat pentru miza minimă şi cea mai mare valoare posibil de configurat pentru miza maximă. Aceste valori se consemnează atât în credite cât şi în unităţi monetare. În cazul MEC care au denominare multiplă valorile în unităţi monetare se declară pentru denominarea cea mai mică.

MEC declarate conforme cu un tip aprobat trebuie să aibă mizele minimă şi maximă în limitele celor consemnate în documentele aprobării de tip. În documentele emise la verificarea tehnică iniţială, periodică sau după reparaţie se consemnează valorile mizelor minime şi maxime aşa cum au fost configurate pentru exploatare. În cazul MEC care au denominare multiplă valorile în unităţi monetare se declară pentru denominarea cea mai mică.

Pentru fiecare program/subprogram se determină factorul maxim de câştig (factorul maxim de multiplicare a mizei) ca fiind „Câştigul maxim /Miza maximă” la jocul de bază (fără jocurile bonus sau speciale)

8. PROCENTUL DE CÂŞTIG, COTE.
Procentul de câştiguri – Raportul între miza totală şi câştigurile totale.

Procentul teoretic de câştiguri (PTC) al unui program/subprogram de joc este procentul de câştig calculat pe baza statisticii generatorului de numere aleatorii şi a regulilor (tabelelor) de alocare a câştigurilor.

Procentul de câştiguri actual (PAC) (realizat) al unui program/subprogram se calculează în orice moment al funcţionării MEC pentru un program/subprogram conform definiţiei. Acesta poate fi diferit de PTC şi trebuie ca la limită, când numărul de jocuri tinde la infinit, să ajungă la valoarea PTC. Producătorul MEC trebuie să declare valoarea PTC şi numărul minim de jocuri la care PAC atinge valoarea acestuia la un nivel de încredere de 95% . Declararea se face în documentaţia depusă pentru aprobarea de tip şi va pune la dispoziţia entităţii care face evaluarea statistica RNG, tabela de alocare a câştigurilor şi calculul statistic sub forma unor foi EXCEL pe baza cărora s-a calculat acesta pentru toate programele/subprogramele de joc.

MEC care utilizează programe multigame (cu mai multe subprograme) procentele de câştig se declară şi se calculează pentru fiecare subprogram. În documentele emise la AT, respectiv la verificările tehnice se specifică procentul pentru fiecare program/subprogram (subprogram – în cazul MEC multigame).

Verificarea funcţionării conform declaraţiilor de la punctul anterior se realizează prin efectuarea numărului de jocuri declarate de producător pentru care se atinge valoarea PTC la nivelul de încredere de 95%. Verificarea se efectuează pentru toate programele/subprogramele de joc instalate pe MEC.

Procentele teoretice de câştig ale unei EGM nu trebuie modificate fără a efectua o resetare a hardware-ului, software-ului sau RAM-ului, modificarea configuraţiei în EGM, având ca şi consecinţă violarea unui sigiliu de siguranţă, cu excepţia cazului în care MECanismul de modificare RTP a fost aprobat de ONJN în mod explicit şi complet documentat.

Un subprogram/MEC trebuie să aibă cel puţin o setare de configurare care să ofere o aşteptare statistică teoretică minimă astfel încât PTC-ul minim al jocului va fi mai mare sau egal cu valoarea stabilită de ONJN/legislaţia în vigoare pe toată durata de desfăşurare a jocului (acolo unde este aplicabil – vezi AWP).

Într-un joc progresiv, ori de câte ori o plată progresivă este oferită ca parte a plăţii MEC, suma de bază (cea mai mică valoare de pornire posibilă) trebuie inclusă în procentul teoretic de câştig în scopul satisfacerii cerinţelor procentuale minime ale PTC

Opţiunile „Dublaj” sau „Gamble” trebuie să aibă o întoarcere teoretică la jucător de 100% (PTC pentru acest tip de joc = 100%).

În cazul în care MEC este prevăzută cu sistem de jackpot propriu, probabilitatea de câştigare a oricărui jackpot publicat nu trebuie să fie mai mică de 1 / 100.000.000 (o rată de cel puţin 1 din 100 de milioane de jocuri)

9. CERINŢE PENTRU GENERATORUL DE NUMERE ALEATOARE DE TIP SOFTWARE
(aplicabil dacă mijlocul de joc funcţionează având implementat un RNG de tip software – bazat pe funcţii matematice)

Toate formaţiile de câştig sau pierdere trebuie să fie disponibile pentru selecţia aleatorie înainte de iniţierea fiecărui joc.

Software-ul de joc nu trebuie să determine rezultatul acestuia (joc de baza sau joc bonus) până când jucătorul a efectuat configurarea conform opţiunilor disponibile şi dă comanda de începere a jocului (ex.: se apasă butonul start).
Utilizarea unui RNG trebuie să aibă ca rezultat o selecţie a simbolurilor de joc sau a rezultatelor jocului pentru care s-a demonstrat, prin aplicarea testelor statistice recunoscute, că:
– Sunt independente din punct de vedere statistic;
– Sunt uniform distribuite pe întreg domeniul de valori posibile;
– Sunt imprevizibile;

Între două cicluri de joc (ex.: între două apăsări pe butonul start) RNG trebuie să producă numere aleatorii (pseudo aleatorii) în mod continuu.

Metoda de generare folosind mărimi de iniţializare (seeds) trebuie să asigure că:
– acelaşi şir de numere aleatorii nu se utilizează niciodată în mai multe MEC în acelaşi timp;
– rezultatul jocului „următor” nu este previzibil;
– iniţializarea/reiniţializarea trebuie să fie determinate în mod aleatoriu şi nu trebuie să fie sub
controlul operatorului
– prima iniţializare trebuie să se facă utilizând una sau mai multe surse de elemente de iniţializare (seeds) alese aleatoriu. Gama de elemente disponibile prevăzute de fabricant trebuie să fie suficiente de

Gama de valori produse de RNG trebuie să fie adecvată pentru a oferi suficientă precizie şi flexibilitate la stabilirea probabilităţilor de apariţie al evenimentelor.

Dacă un număr aleatoriu cu un rang mai mic decât cel furnizat de RNG este necesar pentru un anumit scop în cadrul EGM, metoda de redimensionare/scalare (adică convertirea numărului la un ordin inferior), trebuie proiectată astfel încât toate numerele din intervalul de ordin inferior să fie la fel de probabile. (să se păstreze caracterul aleatoriu)

Dacă un anumit număr aleator selectat este în afara intervalului de distribuţie egală a valorilor redimensionate, este permis să se renunţe la acel număr aleatoriu şi să se selecteze următorul număr.

10. ÎNTRERUPEREA PROGRAMULUI SI RELUAREA ACESTUIA
După o întrerupere a programului (de exemplu, întreruperea alimentării), software-ul trebuie să poată reveni la starea în care se afla imediat înainte de întreruperea acestuia

La întreruperea programului, trebuie aplicate cel puţin următoarele proceduri:
-Containerul de monede (hooper-ul) sau alte sisteme de plată cu numerar trebuie oprite. -Integritatea datelor critice (datele critice din memoria NVRAM) nu trebuie compromisă de
procedurile de întrerupere
-Dacă MEC aste prevăzută cu o rutină de oprire aceasta trebuie să se declanşeze şi să se
execute complet
– Dacă o MEC este oprită în timp ce se află într-o stare de eroare, atunci la repornire, mesajul de eroare trebuie să fie afişat şi MEC trebuie să rămână blocată. Acest lucru este valabil numai dacă oprirea/repornirea maşinii şi/sau deschiderea/închiderea uşii principale nu este prevăzuta ca procedura de resetare a erorii; MEC verifică starea de eroare şi detectează că eroarea nu mai există.

La reluarea programului trebuie efectuate următoarele proceduri:
-Orice comunicaţii către un dispozitiv extern trebuie să nu înceapă până când rutina de reluare a programului, inclusiv auto-testele, să fie finalizate cu succes;
-Procedura de autotestare trebuie ea însăşi să fie testată în vederea detectării unor eventuale erori apărute, utilizând un MECanism suficient de robust şi eficient. Verificarea acestor caracteristici se verifică cu ocazia evaluării în vederea obţinerii aprobării de tip;
– Integritatea memoriei critice trebuie verificată.
– Procesul de întrerupere a funcţionării, dacă este cazul, trebuie testat pentru o finalizare corectă şi trebuie afişat un mesaj corespunzător dacă este detectată o finalizare incorectă;
– Software-ul trebuie să fie capabil să detecteze orice modificare neautorizată în programul de joc al MEC de la data la care aceasta a fost ultima dată activată sau întreruptă. Dacă se constată o modificare neautorizată, MEC trebuie să se blocheze, să afişeze un mesaj de eroare adecvat până când maşina este readusă în starea normală de funcţionare de către o persoană autorizată

In urma întreruperii accidentale sau voite a alimentării, la repornire trebuie ca valorile înregistrate pe contoarele electromecanice să nu se modifice. De asemenea, toate valorile critice stocate în memoria nevolatilă NVRAM nu trebuie să-şi modifice valorile.

11. ISTORICUL FUNCŢIONĂRII ŞI DESFĂŞURAREA JOCURILOR
Pentru informaţiile despre istoricul jocului deţinute de MEC, trebuie să fie posibil să se arate jucătorului rezultatele jocului (jocurilor) anterioare (inclusiv jocul de eliminare a creditului rezidual) aşa cum îl vede iniţial jucătorul. Modul în care sunt furnizate informaţiile trebuie să permită observatorilor să identifice în mod clar toate secvenţele de joc şi rezultatul (rezultatele) acestor.

Următoarele informaţii trebuie să poată fi obţinute din istoricul jocului afişat:
-numărul total
-numărul total
-numărul total
-modul de pariere (creditele pariate în raport cu numărul de linii sau moduri/variante
de credite la începutul jocului analizat de credite la sfârşitul jocului analizat; de credite pariate (total miza);
de câştig.
-liniile active la fiecare joc;
-denominarea selectată
-multiplicatorul selectat;
-numărul total de credite câştigate asociate jocului analizat sau valoarea în lei pentru
premii progresive;
-rezultatele jocurilor bonus, ale jocurilor la dublaj sau „Gamble”, dacă este cazul.

Accesarea istoricului jocului trebuie să poată reda cel puţin ultimele cincizeci (50) de jocuri bonus inclusiv secvenţa de declanşare a jocurilor bonus.

Informaţiile despre istoricul jocului trebuie să poată fi recuperate în cel puţin ultimele zece (10) jocuri de bază (cu jocurile bonus asociate) cu prin introducerea unei chei, a unui card de acces autorizat sau a altei metode sigure).

12. BONUS SI CARACTERISTICI DE JOC EXTINS
Un joc bonus sau o funcţie de joc extinsă oferită de o MEC, care necesită ca jucătorul să efectueze o selecţie a opţiunilor, într-o perioadă finită de timp rezonabilă, trebuie să ofere o un mesaj vizibil şi clar, cu afişarea în timp real a „numărării” timpului rămas (în secunde) în prezentarea jocului.

Un joc bonus sau o funcţie de joc extinsă oferită de o MEC, care necesită iniţializarea jucătorului într-o perioadă finită de timp rezonabilă, trebuie să furnizeze un mesaj de avertizare vizuală distinctă timp de cel puţin cinci secunde, înainte ca EGM să iniţieze automat orice joc sau joc .

Jocul nu trebuie să ajusteze probabilitatea ca un bonus să aibă loc, pe baza istoricului premiilor obţinute în jocurile anterioare (adică jocurile nu trebuie să-şi adapteze PTC pe baza plăţilor anterioare).

13. CONDIŢII PENTRU CONTOARE
Toate MEC trebuie să fie dotate cu cel puţin două contoare electromecanice cu funcţiile : „TOTAL INTRĂRI” – pe care se înregistrează totalul sumelor încasate de la jucători şi „TOTAL IEŞIRI” – pe care se înregistrează totalul sumelor plătite către jucători
Contoarele electromecanice trebuie să respecte următoarele condiţii constructive: – au minim 6 cifre.
– nu pot fi resetate.
– sunt montate astfel încât nu pot fi decrementate.
Contoarele electromecanice trebuie să fie etichetate astfel încât să fie clare următoarele
informaţii:
– Funcţia.
– Factorul de multiplicare.
– Mărimea pe care o contorizează (credite, lei, etc.)

Prin construcţia MEC contoarele electromecanice trebuie să înregistreze cu acurateţe variaţia mărimilor pentru care au fost asignate.

Construcţia MEC trebuie să asigure facilităţi pentru aplicarea de sigilii pentru împiedicarea demontării acestora.

Toate MEC trebuie sa fie echipate cu contoare software (ex., contoare electronice de stocare)
cu cel puţin zece (10) cifre capabile sa înregistreze şi să afişeze informaţiile cerute în aceasta secţiune. Toate contoarele software trebuie să fie actualizate la apariţia evenimentului particular pe care contorul îl monitorizează. Toate contoarele trebuie să fie de tip aditiv. Contoarele ce monitorizează totalul intrărilor şi cel al ieşirilor ar trebui să fie de tip „adaugă la” adică se preia valoarea curente din memorie, efectuează operaţia de adăugare aritmetică cu variaţia mărimii monitorizate şi stocarea înapoi în memorie. În plus, trebuie verificat faptul că actualizarea a fost efectuată cu succes
şi că fiecare copie logică a fost actualizată corect.
Toate MEC trebuie să furnizeze mijloacele necesare pentru afişarea la cerere, persoanelor
autorizate, a informaţiilor stocate în memoria NVRAM,: – Ultimul eveniment „pornit”
– Ultima închidere a uşii principale
– Ultima iniţializare (ultima procedură RAM-clear)

Toate contoarele soft trebuie să , aibă afişată explicit funcţia sau o legendă pentru a indica ce informaţii se acumulează.
Contoarele, enumerate în această secţiune, trebuie să acumuleze informaţiile necesare în moneda locală. MEC configurate pentru mai multe denominări trebuie să afişeze informaţiile necesare în moneda locală.
MEC trebuie să aibă, de asemenea, contoare în unităţi egale cu valoarea nominală a denominării curente a jocului, care afişează continuu jucătorului următoarele informaţii, în ceea ce priveşte jocul curent sau tranzacţia monetară, cu excepţia cazului în care există o defecţiune sau o blocare a funcţionării :
– monedele sau creditele pariate (mizate);
– monedele sau creditele câştigate, dacă este cazul;
– monedele plătite de către hooper pentru o retragere de credit sau pentru o plată directă
dintr-un rezultat câştigător;
– creditele disponibile pentru pariuri, dacă este cazul
Creditele încasate trebuie să fie imediat scăzute din contorul de credit al jucătorului.
Sfârşitul jocului este definit ca fiind momentul în care toate contoarele corespunzătoare
jocului efectuat au fost actualizate. Actualizarea contorului de credit înainte de terminarea jocului ar trebui făcută cu condiţia ca:
– memoria critică este actualizată la actualizarea contorului de credite
– doar creditele deţinute pe un contor de câştiguri ar trebui să fie pariate pe un joc de tip „Dublaj” sau „Gamble” (risc), (nu este posibil să pariaţi toate creditele transferate la contorul de credit pentru jocurile de tip „Dublaj” sau „Gamble”)

14. CERINŢE PRIVIND COMUNICŢIILE
Toate porturile de comunicaţii trebuie să fie etichetate în mod clar şi localizate în cadrul EGM pentru a preveni accesul neautorizat la porturile sau conectorii de cablu
Protocolul de comunicare trebuie să asigure, de asemenea, că datele sau semnalele eronate nu vor afecta negativ funcţionarea MEC.

Toate comunicările de date externe trebuie să fie bazate pe protocol şi / sau să includă o schemă de detectare şi corecţie a erorilor pentru a se asigura robusteţea şi adecvarea lor pentru utilizare.

Protocolul de comunicare externă a datelor trebuie, de asemenea, să asigure că datele sau semnalele eronate nu vor afecta negativ funcţionarea MEC prin utilizarea
MECanismului de verificare a erorilor de transmisie. MECanismul de verificare a erorilor utilizat trebuie să folosească cel puţin o verificare de tip Cyclic Redundancy Check (CRC) de 16 biţi.

Certificatele, cheile sau datele de iniţializare (seeds) utilizate în scopuri de criptare nu trebuie să fie codificate hardware şi trebuie schimbate periodic.
Protocoalele externe de comunicare a datelor trebuie, pe cât posibil, să fie standarde deschise bazate pe interoperabilitate între mijloacele de joc tip slot machinesşi sistemul/sistemele de gestiune/monitorizare ale acestora. (de discutat daca trebuie precizate anumite protocoale de comunicatie pt monitorizare)

MEC trebuie să poată sincroniza data şi ora locală cu o sursă de timp desemnată, cu o acurateţe de şaizeci (60) secunde, pentru a se asigura că marcarea temporală a tuturor evenimentelor şi datelor este corectă. (se poate impune şi o abatere maximă a ceasului maşinii pe an sau lună)

Dacă există o eroare de comunicare între joc şi controlerul progresiv (jackpot extern) care duce la abaterea de la regulile de joc stipulate, MEC afectat trebuie blocat în întregime şi o eroare trebuie afişată pe acea maşină.

15. MANAGEMENTUL ERORILOR ŞI STĂRILOR DE BLOCARE A MEC
MEC trebuie să detecteze şi să afişeze următoarele condiţii în timpul perioadelor de aşteptare sau în timpul jocului. Aceste mesaje de eroare sau de stare ar trebui eliminate automat de MEC la finalizarea unei noi secvenţe de joc şi, de asemenea, vor fi comunicate unui sistem de gestiune, dacă este cazul:
– Resetarea alimentării
– Uşă deschisă (inclusiv acceptor de bancnote)
– Uşă care tocmai a fost închisă
– Monedă sau jeton necorespunzător dacă moneda/jetonul nu au fost returnate jucătorului. MEC trebuie să fie capabile să detecteze şi să afişeze următoarele erori/condiţii care trebuie
să dezactiveze jocul şi trebuie eliminate numai de către un operator şi comunicate de asemenea unui sistem de gestiune, dacă este cazul:
– Eroare de monedă/jeton la intrare/creditare (ex., blocaj de monede, etc.);
– Eroare de monedă/jeton la plată (ex., blocaj de monede, extra- monedă plătită, etc.);
– Hopper gol sau blocat (containerul de monede nu a reuşit să plătească)
– Hopper blocat deschis
– Bancnotă blocată
– Baterie back-up pentru RAM descărcată, pentru baterii externe sau sursă de alimentare cu
tensiune redusă
– Eroare fatală RAM (memorie RAM defectă sau coruptă);
– Eroare de imprimare, dacă MEC nu are alte mijloace pentru a efectua o plată, un voucher de
înlocuire ar trebui tipărit după ce condiţia de eroare a fost eliminată;
– Blocaj hârtie pentru MECanismul de imprimare. O condiţie de blocare a hârtiei trebuie
monitorizată în orice moment în timpul procesului de imprimare; – Lipsă hârtie la imprimantă
– Eroare program (Medii de stocare de programe defecte);
– Eroare de rotaţie a rotorului de orice tip (inclusiv rolele mecanice/electromecanice. Numărul de bobine specific trebuie să fie identificat ca parte a condiţiei de eroare şi bobinele controlate de microprocesoare, dacă este cazul, trebuie să fie
– Lipsă memorie program de joc
– Uşă deschisă

O descriere a codurilor de eroare sau blocare şi a semnificaţiei acestora trebuie să fie aplicată în interiorul MEC, cu excepţia cazului în care codurile afişate sunt explicite.

16. CERINŢE DE PROIECTARE
Toate instrucţiunile jocului trebuie să fie în concordanţă cu modul în care se desfăşoară jocul activ şi trebuie interpretate cu uşurinţă, fără ambiguitate şi suficient pentru a înţelege toate regulile jocului.

Trebuie să existe suficiente instrucţiuni de joc pentru a permite jucătorului să determine corectitudinea premiilor acordate.

Tabelul de câştiguri aplicabil jocului trebuie să conţină suficiente informaţii pentru a permite unui jucător să stabilească premiile şi trebuie să fie clar vizibile sau mijloacele de afişare a acestor informaţii trebuie să fie accesibile imediat jucătorului în orice moment în care jocul este disponibil pentru fi jucat.

Dacă instrucţiunile de joc sunt numai pe ecranul video, acestea trebuie să fie accesibile şi vizibile fără a fi necesară introducerea sau plasarea de credite.

Această cerinţă nu se aplică în timpul jocului, cu excepţia cazului în care ar trebui să se solicite instrucţiuni specifice pentru a trece la următoarea etapă a jocului.
Instrucţiunile de joc prezentate fonetic trebuie de asemenea furnizate prin instrucţiuni vizuale

Instrucţiunile jocului trebuie tipărite într-o culoare care contrastează cu culoarea de fundal pentru a se asigura că toate instrucţiunile sunt uşor de citit

Mesajul „Defecţiunile anulează orice plată şi joc” (Malfunction Voids All Pays and Plays) trebuie să fie afişat în mod clar şi permanent pe fiecare MEC, cu excepţia modurilor de audit şi de testare

MEC trebuie să afişeze în mod clar, în apropierea locului de introducere a monedelor/jetoanelor, cititorului de bancnote valorilor acceptate.

Denominarea/denominările active trebuie să fie declarate prin afişarea clară pe ecran sau panoul frontal al MEC. Relaţia dintre unitatea monetară şi creditul acordat trebuie afişat sub forma „lei Y = Z Credite”

17. APROBAREA DE TIP
Aprobarea de tip constă în evaluarea caracterului adecvat al proiectării mijlocului de joc prin examinarea documentației tehnice, plus examinarea unui model reprezentativ pentru producția acelui mijloc de joc.

Aprobarea de tip este acordată de un organism de evaluare a conformității acreditat de organismul national de acreditare RENAR, în condițiile stabilite de Regulamentul (CE) nr.765/2008, și licențiat de ONJN.

Producătorul depune o cererea pentru aprobarea de tip la un singur organism de inspecție autorizat ales de el.

Cererea include:
— denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează numele și adresa acestuia;
— o declarație scrisă potrivit căreia aceeași cerere nu a fost depusă și la un alt organism de inspecție autorizat;
— documentația tehnică;
— modelul/modelele reprezentative pentru producția mijlocului de joc.

Documentația tehnică permite evaluarea produsului din punctul de vedere al conformității cu cerințele aplicabile din prezenta Normă tehnică, numită în continuare Normă, și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor).

Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile din Normă și acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și exploatarea mijlocului de joc.

Documentația tehnică cuprinde, după caz, cel puțin următoarele elemente:
— o descriere generală a mijlocului de joc;
— proiectul de concepție și desenele de fabricație și schemele componentelor,
subansamblelor, circuitelor etc.;
— descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acestor desene și scheme și a funcționării
mijlocului de joc;
— o listă a standardelor și/sau a altor specificații tehnice relevante aplicate, în totalitate sau
parțial, și descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele aplicabile ale Normei;
— rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc.;
— rezultatele încercărilor efectuate în numele sau pe răspunderea producătorului, de
laboratorul corespunzător al acestuia sau de un alt laborator de încercări.

Organismul de inspecție autorizat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări.

Organismul de inspecție autorizat efectuează:
Pentru produs:
– examinează documentația tehnică și dovezile suplimentare pentru a evalua caracterul
adecvat al desenului tehnic al mijlocului de joc; Pentru model(e):
– verifică dacă modelul (modelele) a (au) fost fabricat(e) în conformitate cu documentația tehnică;
– efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica dacă soluțiile adoptate de către producător satisfac cerințele corespunzătoare ale Normei;
– stabilește de comun acord cu producătorul locul unde vor fi efectuate examinările și încercările.

Organismul de inspecție autorizat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse, precum și rezultatele acestora.

În cazul în care tipul satisface cerințele Normei care se aplică mijlocului de joc în cauză, organismul de inspecție autorizat emite pentru producător un certificat de aprobare de tip. Certificatul conține denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile (dacă există) pentru valabilitatea certificatului și datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul poate avea atașată una sau mai multe anexe.

Certificatul și anexele acestuia conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat al mijloacelor de joc fabricate și care permit controlul în utilizare.

În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile ale Normei, organismul de inspecție autorizat refuză emiterea unui certificat de aprobare de tip și informează solicitantul în consecință, precizând în detaliu motivele refuzului.

Producătorul informează organismul de inspecție autorizat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de aprobare de tip în legătură cu toate modificările tipului aprobat care ar putea afecta conformitatea mijlocului de joc cu cerințele Normei aplicabile sau condițiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unui supliment la certificatul original de aprobare de tip.

Fiecare organism de inspecție autorizat informează ONJN în legătură cu certificatele de aprobare de tip și/sau cu orice suplimente la acestea pe care le-a emis sau retras și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția ONJN lista certificatelor și/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.

Fiecare organism de inspecție autorizat informează celelalte organisme de inspecție autorizate în legătură cu certificatele de aprobare de tip și/sau orice suplimente la acestea pe care le- a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, pe baza unei cereri, în legătură cu certificatele și/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.

Organismul de inspecție autorizat păstrează un exemplar al certificatului de aprobare de tip, al anexelor și suplimentelor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului.

Producătorul păstrează la dispoziția ONJN un exemplar al certificatului de aprobare de tip, al anexelor și al suplimentelor acestuia, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a produsului.

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produselor fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de aprobare de tip și cu cerințele aplicabile din Normă.

Articolul precedentJucătorii să se aștepte la schimbări
Articolul următorUn bărbat din Horezu a câştigat la pariuri aproape 50.000 de euro cu un bilet de 2 lei