Practica jocurilor de noroc

Înlesniri la plata obligaţiilor fiscale

Serie de articole din „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET

O nouă prevedere legislativă, de modificare a Codului de procedura fiscală, adoptată prin Legea 150 din 2018, de aprobare a O.G. nr. 30 din 2017 şi publicată în MO 523 din 26.06.218, readuce activitatea de jocuri de noroc pe aceleaşi principii nediscriminatorii, ale activităţilor de prestări servicii, în ceea ce priveşte regimul înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale.

În mod concret, prin noua reglementare, se instiuie regimul special al obligaţiilor fiscale, de a căror plată depinde menţinerea licenţei de organizare sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, respectiv:
pentru debitorii care au solicitat eşalonarea la plată şi care trebuie să achite obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit termen, pentru a se menţine licenţa sau autorizaţia, autoritatea competentă nu revocă sau nu suspendă actul pe motiv de neplată a obligaţiilor fiscale la termenul prevăzut în legislaţia specifică, iar garanţiile constituite nu se execută până la soluţionarea cererii de acordare a eşalonării la plată;
în situaţia în care cererea de acordare a eşalonării la plată a fost respinsă sau retrasă, debitorii trebuie să achite obligaţiile fiscale, de a căror plată depinde menţinerea licenţei sau autorizaţiei, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de respingere sau a deciziei prin care se ia act de retragerea cererii. În acest caz, o nouă cerere de acordare a eşalonării la plată se poate depune numai după achitarea acestor obligaţii fiscale;
pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată, autoritatea competentă nu revocă şi nici nu suspendă licenţa sau autorizaţia, pe motiv de neplată a obligaţiilor fiscale la termenul prevăzut în legislaţia specifică, iar garanţiile constituite nu se execută.

Organele fiscale centrale acordă, la cererea debitorilor, eşalonări la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare a acestora. Pentru debitorii care nu constituie niciun fel de garanţie potrivit prezentului capitol, eşalonarea se acordă pe cel mult 6 luni.
Asocierile fără personalitate juridică care, potrivit legii, au calitatea de debitor sunt asimilate persoanelor juridice.

Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite condiţiile:
să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de debitor sau deţinute de organul fiscal;
să aibă constituită garanţia;
să nu se afle în procedura insolvenţei;
să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară;
debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Acesta condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

Prin excepţie, în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată se menţionează de debitor în cererea depusă. Organul fiscal competent verifică şi constată situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti din informaţiile prezentate de debitor în cerere şi/sau din informaţii şi/sau documente relevante deţinute de organul fiscal.

Prin excepţie, în situaţia debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru a constitui garanţiile prevăzute, organul fiscal poate acorda eşalonarea la plată dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii. În acest caz penalităţile de întârziere, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, nu se amână la plată şi se includ în eşalonare.

Eşalonarea la plată nu se acordă nici pentru obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Perioada de eşalonare la plată se stabileşte de organul fiscal competent în funcţie de cuantumul obligaţiilor fiscale şi de capacitatea financiară de plată a debitorului. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată.

Toate prevederile legale, privind înlesnirile la plata, se regăsesc în Codul de procedura fiscală, la CAPITOLUL IV: Înlesniri la plată, cuprinse între art.184 şi art.209.

Pentru punerea în executare a prevederilor Codului de procedura fiscală, privind înlesnirile la plata, ANAF a emis Ordinul 90 din 2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central.

Revenim cu alte opinii, în următorul număr al revistei…