Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 483/26.09.2018) a fost promulgată de către Președintele României, prin Decret, Joi, 11.07.2019.

Acest Decret prin care s-a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial.

Am extras din Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor articolele care se aplica in cazul entitatii raportoare cf art 5 lit d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

SECŢIUNEA 1
Măsuri standard de cunoaştere a clientelei
Art 13
(2) Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) ( furnizorii de servicii de jocuri de noroc), au obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei în momentul colectării câştigurilor, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane atunci când se efectuează tranzacţii a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 2.000 euro, printr-o singură operaţiune.

Art. 15. – (1) Identificarea clienţilor şi a beneficiarilor reali cuprinde cel puţin:
a) în cazul persoanelor fizice – toate datele de stare civilă prevăzute în documentele de identitate prevăzute de lege;
c) datele şi informaţiile prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile.

SECŢIUNEA a 6-a
Păstrarea documentelor
Art. 21. – (1) Entităţile raportoare, atunci când aplică măsurile de cunoaştere a clientelei, au obligaţia de a păstra în format letric sau în format electronic, într-o formă admisă în procedurile judiciare, toate înregistrările obţinute prin aplicarea acestor măsuri, cum ar fi copii ale documentelor de identificare, a monitorizărilor şi verificărilor efectuate, inclusiv a informaţiilor obţinute prin mijloacele de identificare electronica necesare pentru respectarea cerinţelor de cunoaştere privind clientela, pentru o perioadă de 5 ani, de la data încetării relaţiei de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacţiei ocazionale.
(2) Entităţile raportoare păstrează documente justificative şi evidenţe ale tranzacţiilor, constând în fişe de cont sau corespondenţă comercială necesare pentru identificarea tranzacţiilor, inclusiv rezultatele oricărei analize efectuate în legătură cu clientul, de exemplu solicitările pentru a stabili istoricul şi scopul tranzacţiilor complexe, neobişnuit de mari. Aceste documente pot fi originale sau copii admise în procedurile judiciare şi trebuie păstrate pentru o perioadă de 5 ani, de la data încetării relaţiei de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacţiei ocazionale.
(3) Atunci când se impune extinderea perioadei de păstrare a documentelor în scopul de a preveni, depista sau investiga activităţile de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, entităţile raportoare sunt obligate să prelungească termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) cu perioada indicată de autorităţile competente, fără ca această prelungire să poată
depăşi 5 ani.
(4) La expirarea perioadei de păstrare, entităţile raportoare au obligaţia de a şterge datele cu caracter personal, cu excepţia situaţiilor în care alte dispoziţii legale impun păstrarea în continuare a datelor.
Art. 22. – (1) Datele cu caracter personal sunt prelucrate de entităţile raportoare pe baza prezentei legi şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal doar în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării terorismului şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop. Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi cele comerciale.
(2) Entităţile raportoare furnizează clienţilor noi, înainte de a stabili o relaţie de afaceri sau de a efectua o tranzacţie ocazională, cel puţin informaţiile prevăzute mai jos, cu excepţia cazului în care persoana este deja informată cu privire la aceste date:
a) identitatea operatorului şi, dacă este cazul, a reprezentantului;
b) scopul prelucrării căreia îi sunt destinate datele;
c) orice alte informaţii suplimentare, cum ar fi:
1. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
2. dacă răspunsurile la întrebări sunt obligatorii sau voluntare, precum şi consecinţele posibile ale evitării răspunsului;
3. existenţa dreptului de acces la datele care o privesc şi de rectificare a datelor cu caracter personal, în măsura în care, ţinând seama de circumstanţele specifice în care sunt colectate datele, astfel de informaţii suplimentare sunt necesare pentru asigurarea unei prelucrări corecte a datelor cu privire la persoana vizată.
(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) includ o informare general cu privire la obligaţiile legale care le revin entităţilor raportoare în temeiul prezentei legi atunci când prelucrează date cu caracter personal în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării terorismului.
(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul alin. (1) este considerată ca fiind necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, (Regulamentul general privind protecţia datelor).

CAPITOLUL V
Persoana desemnată şi proceduri interne
Art. 23. – (1) Entităţile raportoare au obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor încredinţate, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv în format electronic, prin canalele puse la dispoziţie de către acesta.
(3) Persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1) şi (2) au acces direct şi în timp util la datele şi informaţiile relevante, deţinute de entităţile raportoare, necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezenta lege.
(5) Având în vedere natura responsabilităţilor încredinţate persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), autorităţile de supraveghere şi control şi entităţile raportoare au obligaţia de a crea mecanisme de protejare a acestora, inclusiv prin acordarea dreptului de a se adresa în nume propriu pentru a semnala autorităţilor statului încălcări de orice natură ale prezentei legi în cadrul entităţii raportoare, caz în care identitatea acestor persoane va fi protejată corespunzător.
(6) Mecanismele prevăzute la alin. (5) includ, după caz, cel puţin:
a) proceduri specifice pentru primirea rapoartelor privind încălcările de orice natură ale prezentei legi şi luarea de măsuri ulterioare;
b) o protecţie corespunzătoare a angajaţilor sau a persoanelor aflate într-o poziţie similară în cadrul entităţilor raportoare, care raportează încălcări de orice natură ale prezentei legi, comise în cadrul acestora;
c) protecţia adecvată a persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2);
d) protecţia datelor cu caracter personal ale persoanei care raportează încălcarea de orice natură a prezentei legi, precum şi ale persoanei fizice suspectate că este responsabilă de încălcare, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679;
e) norme clare care să asigure faptul că este garantată confidenţialitatea în toate cazurile în ceea ce priveşte identitatea persoanei care raportează încălcările de orice natură ale prezentei legi, comise în cadrul entităţii raportoare, cu excepţia cazului în care divulgarea este impusă de alte prevederi legale.
Art. 24. – (1) Corespunzător naturii şi volumului activităţii desfăşurate, şi având în vedere reglementările, cerinţele prudenţiale şi instrucţiunile sectoriale emise de autorităţile competente în aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4), entităţile raportoare stabilesc politici şi norme interne, mecanisme de control intern şi proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, care includ cel puţin următoarele elemente:
a) măsuri aplicabile în materie de cunoaştere a clientelei;
b) măsuri aplicabile în materie de raportare, păstrare a evidenţelor şi a tuturor documentelor conform cerinţelor din prezenta lege şi de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităţilor competente;
c) măsuri aplicabile în materie de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare;
d) măsuri aplicabile în materie de protecţie a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici, împotriva oricăror ameninţări ori acţiuni ostile sau discriminatorii;
e) instruirea şi evaluarea periodică a angajaţilor.
(2) În funcţie de dimensiunea şi natura activităţii, entităţile raportoare au obligaţia de a asigura o funcţie de audit independent în scopul testării politicilor, normelor interne, mecanismelor şi procedurilor prevăzute la alin. (1).
(3) Entităţile raportoare aprobă şi monitorizează politicile, normele interne, mecanismele şi procedurile prevăzute la alin. (1), la nivelul conducerii de rang superior.
(4) Entităţile raportoare au obligaţia de a asigura periodic instruirea corespunzătoare a angajaţilor cu privire la dispoziţiile prezentei legi, precum şi cu privire la cerinţele relevante privind protecţia datelor cu caracter personal şi de a realiza procesul de verificare a angajaţilor, conform reglementărilor sau instrucţiunilor sectoriale emise de autorităţile
competente în aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4). Documentele întocmite în acest scop se pun la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii de control şi a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.
(5) În funcţie de riscurile la care este expusă, dimensiunea şi natura activităţii, entităţile raportoare includ, în procesul de instruire a angajaţilor, participarea la programe speciale de formare permanent având ca scop recunoaşterea de către angajaţi a operaţiunilor care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului.
(6) În cazul instituţiilor de credit şi a instituţiilor financiare este obligatorie stabilirea unor standarde adecvate în procesul de recrutare a personalului cu responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi participarea acestuia la programe de instruire ori de câte ori este nevoie, însă nu mai târziu de un interval de 2 ani, cu respectarea reglementărilor sau instrucţiunilor sectoriale.
(7) Entităţile raportoare care fac parte dintr-un grup au obligaţia să pună în aplicare, politici, proceduri şi instruiri la nivel de grup, inclusive politici de protecţie a datelor şi politici şi proceduri privind schimbul de informaţii în cadrul grupului în scopul combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului, pe care le aplică şi la nivelul sucursalelor şi al
filialelor deţinute în proporţie majoritară din statele membre şi din ţările terţe.

CAPITOLUL VI
Obligaţia de evaluare a riscurilor

Art. 25. – (1) Entităţile raportoare au obligaţia de a identifica şi evalua riscurile activităţii desfăşurate referitoare la expunerea la spălarea banilor şi la finanţarea terorismului luând în considerare factorii de risc, inclusiv cei referitori la clienţi, ţări sau zone geografice, produse, servicii, tranzacţii sau canale de distribuţie.
(2) Evaluările întocmite în acest scop sunt documentate, actualizate inclusiv pe baza evaluării naţionale şi sectoriale şi a reglementărilor sau instrucţiunilor emise de autorităţi în aplicarea
prevederilor art. 1 alin. (4) şi se pun la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii de supraveghere şi control şi a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.
(3) Evaluările efectuate stau la baza politicilor şi procedurilor proprii de management al riscului precum şi la determinarea setului de măsuri de cunoaştere a clientelei ce sunt aplicabile fiecărui client.
Art. 31. – (1) Este interzisă desfăşurarea activităţilor fără autorizare sau înregistrare de către următoarele entităţi: case de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie, furnizorii de servicii definiţi conform art. 2 lit. l), precum şi furnizori de servicii de jocuri de noroc.

CAPITOLUL XII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 58. – (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Oficiul ( ONPCSB) va prezenta Guvernului spre aprobare Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului.
(2) Până la adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (1), Oficiul va funcţiona potrivit propriului Regulament de organizare şi funcţionare existent la data intrării în vigoare a prezentei legi, în măsura în care nu contravine acesteia.
Art. 59. – (1) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile de supraveghere şi organismele de autoreglementare ( ONJN) au obligaţia de a emite reglementări sectoriale în vederea aplicării dispoziţiilor prezentei legi.
(2) La solicitarea autorităţilor de supraveghere şi a organismelor prevăzute la alin. (1), Oficiul emite puncte de vedere cu privire la reglementările sectoriale propuse.
Art. 60. (3) Entităţile raportoare se conformează obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei legi, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor poate fi citita aici:
pr483_18__1_

NOTĂ: Urmeaza sa primim lamuriri in ceea ce priveste Capitolul III
SECŢIUNEA 1-Raportul pentru tranzacţii suspecte
Si
SECŢIUNEA a 2-a-Raportarea tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune

Articolul precedentSBWA + 2019 – doar o săptămână rămasă pentru înregistrări
Articolul următorVideoclipuri noi pe canalul TV Casino Life & Business Magazine de pe Youtube