Practica jocurilor de noroc

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET
(Continuare din ediția trecută)
II. Regulamentul intern – partea specială

Obligația întocmirii Regulamentului intern, conform Codului Muncii, revine angajatorului, după consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, se aduce la cunoștința salariaților prin grija sa și își produce efectele față de salariați din momentul încunoștințării acestora având obligația afișării lui la sediul social.
Prin urmare obligația de informare a salariaților, cu privire la conținutul regulamentului intern, trebuie îndeplinită de angajator.
Regulamentul intern trebuie să cuprindă cel puțin următoarele categorii de dispoziții:
a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;
c) drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;
d) procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;
e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
f) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinară;
h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;
i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților.
Ca urmare a prevederilor de la litera h) de mai sus, precum și ale prevederilor speciale privind reglementarea jocurilor de noroc, organizatorii de jocuri de noroc trebuie să întocmească, în vederea autorizării activității, partea specială a Regulamentului intern, cu conținut specific tipului de joc de noroc pentru care se solicită autorizarea.
În acest sens Normele Metodologice, pentru punerea în aplicare a legislației jocurilor de noroc, definesc Regulament intern – partea specială, ca: ansamblul de norme, reguli și proceduri aplicabile în activitatea organizatorului de jocuri de noroc, în care sunt prevăzute responsabilitățile și competențele individuale ale angajaților implicați în desfășurarea activităților specifice jocurilor de noroc.
De asemenea se prevede aici că Regulamentul intern va fi structurat în două părți, una generală în cuprinsul căreia vor fi menționate prevederile obligatorii conform legislației muncii și una specială, în care vor fi menționate responsabilitățile și competențele individuale ale angajaților implicați direct în activitatea de jocuri de noroc.
Această parte specială se supune aprobării Comitetului de supraveghere al ONJN. Orice modificare a părții speciale a regulamentului intern va fi aprobată de Comitetul de supraveghere.
În Regulamentul intern – partea specială – privind organizarea și desfășurarea activității – vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, a valorilor, precum și locația în care este amplasat serverul.
Din conținutul Regulamentului intern – partea specială,
în opinia mea, nu trebuie să lipsească modul de punere în practică a prevederilor legale speciale și generale, cu referire sintetică la:
– descrierea organigramei, a modului de organizare și ierarhizare a personalului, specific activității organizatorului jocului de noroc;
– funcțiile persoanelor responsabile cu punerea la dispoziția jucătorului a echipamentelor dedicate jocului de noroc respectiv;
– cui revine responsabilitatea punerii la dispoziția jucătorului a mijloacele de joc auxiliare, constituind mijloace financiare care concură la organizarea și exploatarea jocului, descrierea practică a condițiilor și modalitatea de procurare a acestora;
– responsabilitatea privind interzicerea accesului minorilor în locațiile specializate pentru desfășurarea jocurilor de noroc, precum și interzicerea participării acestora la orice tip de joc de noroc;
– responasbilitatea privind interzicerea participarii la jocuri de noroc tradiționale a persoanelor care nu dețin asupra lor acte de identitate valabile;
– responsabilitatea stabilirii mizei jocului și, dacă e cazul, constituirea fondurilor de premiere, pe categorii, din taxa de participare la joc;
– responsabilitatea privind omologarea rezultatelor;
– responsabilitatea privind validarea câștigurilor;
– responsabilitatea privind validarea mijloacelor auxiliare de joc (jetoane, cupoane, bilete, impulsuri etc.) pentru a dovedi câștigul și care sunt prezentate material în vederea decontării valorii nete a câștigurilor;
– responsabilitatea privind termenele de plată;

Practica jocurilor de noroc
Practica jocurilor de noroc

– responsabilitatea privind reținerea impozitului asupra câștigurilor, prin stopaj la sursă, documentele solicitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea depunerii declarațiilor informative prevăzute de lege și eventuale prelucrări, în interes legitim, cu limitarea la cazurile prevăzute de Regulamentul UE:
a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.
– responsabilitatea privind măsurile pentru punerea în aplicare ale prevederilor Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cu descrierea operațiunilor ce urmează să fie efectuate privind:
a) raportul pentru tranzacții suspecte;
b) raportul privind tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro;
c) măsuri standard de cunoaștere a clientelei care să permită identificarea clientului și verificarea identității acestuia pe baza documentelor, datelor sau informațiilor obținute din surse credibile și independente, inclusiv prin mijloacele de identificare electronică în momentul colectării câștigurilor, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 2.000 euro, printr-o singură operațiune.
Revenim cu alte opinii, în următorul număr al revistei…

Articolul precedentGame World la 20 de ani de recorduri în România
Articolul următorForumul de Marketing, un nou succes pentru Casino Life & Business Magazine