Punerea în aplicare a interdicției minorilor

Teodora Luca
Senior Associate
Mihai Luca Law Office

Autorizația de exploatare a activităților de pariuri

Autorizația este al doilea document eliberat de Oficiul Național de jocuri de noroc, pentru exploatarea legală a activității de pariuri. Se eliberează pentru o perioadă de 1 an șI rămâne valabilă cu condiția plății taxelor, în condițiile prevăzute de lege.
Valoarea taxei de autorizare este de 16%, din GGR (diferența dintre mizele colectate și câștigul plătit de către companie participanților), dar nu mai puțin de 90.000 de euro / an, suma minimă de plată necesitând a fi plătită în prealabil.
În scopul obținerii autorizației de pariuri, operatorii economici trebuie să dovedească faptul că:
• dețin o licență de pariuri care ar trebui să fie valabilă la data depunerii cererii de obținere a autorizației de pariuri sau că aceștia au depus o cerere de obținere a licenței de pariuri;
• societatea deține cel puțin 15 locații și 30 de terminale unde va fi desfășurată activitatea;
• locațiile de pariuri vor fi operate prin intermediul software-ului (programe independente de calcul), unic la nivelul societății organizatoare, indifferent de numărul de locații în care această activitate se desfășoară, în conformitate cu obligația de centralizare, într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României, informațiile care ar putea indica faptul că fiecare terminal de joc conectat, precum și valoarea totală a taxelor de participare colectate și suma totală a premiilor acordate;
• Compania furnizează regulile jocului și regulile ce se aplică salariaților (acestea vor fi elaborate de către Biroul nostru de avocatură, fără nici o legătură cu normele care îi sunt aplicabile în prezent în oricare altă companie din România)
• compania oferă descrierea activității, inclusiv locația în care se află serverul

În vederea acoperirii riscului imposibilității de plată a obligațiilor către bugetul general consolidat, organizatorii trebuie să creeze un fond de garantare pentru fiecare locație, până la data depunerii documentației de acordare a licenței de exploatare a jocurilor de noroc, în favoarea unui organism fiscal teritorial unde acestea sunt înregistrate.
Nivelul garanțiilor pentru acoperirea riscului de eșec de plată este de 7.000 de euro pentru activitatea de operator și 100 de euro pentru fiecare punct de lucru (agenție), unde aceasta din urmă își desfășoară activitatea, nu mai mult de 100.000 de euro, la nivelul unui singur organizator.
Data de acordare a ajutorului este prima zi a lunii care urmează după cea în care, – după ce documentația depusă de către operatorul economic va fi fost analizată și aprobată plata sumelor datorate în prealabil de către operatorul economic (taxa de licență și Taxa de autorizare), va fi efectuată.
Totuși, solicitantul are dreptul de a o plăti până la data de 25 a lunii următoare, după aprobarea cererii de emitere. În această situație, activitatea poate fi pornită numai la data de 1 a lunii următoare datei la care s-a efectuat plata.

Activități de jocuri de noroc cu sloturi

Licența este documentul nominal acordat pentru societate, pe o perioadă de 10 ani.
Este eliberată pentru activitatea companiei, cu condiția ca taxa anuală (20.000 euro, echivalentul în lei) se achită conform prevederilor în vigoare:
(I) pentru primul an: până la data de 25 (inclusiv în această zi) a lunii care urmează după cea în cazul în care documentația va fi fost aprobată;
(Ii) pentru următorii ani: cu 10 de zile înainte de expirarea anului precedent.
Condițiile pe care societatea solicitantă trebuie să le respecte:
a) Operatorii economici trebuie să dovedească:
(I) existența activităților de jocuri de noroc ca obiect principal de activitate;
(ii) existența aprobării de către organismele de poliție acordate reprezentanților legali ai persoanei juridice.
(iii) colectarea fondurilor proprii corporative subscrise și vărsate în valoare de minim 30.000 lei (aproximativ 7.000 Euro);
b) Reprezentanții legali ai persoanei juridice trebuie să depună o declarație pe propria răspundere care să ateste că:
i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre de condamnare definitivă, condamnare pentru care reabilitarea nu s-a realizat;
ii) nu este într-o stare de incompatibilitate așa cum aceasta este reglementată prin lege;
c) Reprezentanții legali ai persoanei juridice trebuie să prezinte cazierul juridic evidențe sau alte documente emise de autoritățile competente pe a cărei rază teritorială se află ultimul domiciliul/sediul central cunoscut, documentele care arată că nicio hotărâre judecătorească definitivă de condamnare a fost emisă împotriva oricăror reprezentanți legali ai entității juridice (condamnare pentru care reabilitarea nu a avut loc) în România sau într-un stat străin, în contul unei infracțiuni prevăzute de legea jocurilor de noroc sau pentru alte infracțiuni făcute intenționat, pentru care o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin 2 ani sancțiune a fost aplicată;
d) Operatorul va fi depus o cerere de obținere a autorizațiilor de exploatare sau o astfel de cerere este depusă în același timp.
e) Numărul minim de mijloace de joc (sloturi), pentru care se poate solicita licența este de 75 de dispozitive electronice.

Autorizația

Autorizația de operare a sloturilor se acordă pentru fiecare mijloc de jocuri de noroc (aparat de joc), pentru o perioadă de 1 an și rămâne valabil cu condiția plății taxelor, în condițiile prevăzute de lege.
Valoarea taxei de autorizare este de 2600 euro (echivalent RON) / an / aparat de joc.
Distinctiv, operatorii sunt obligațI să plătească taxa pe viciu, având valoarea de 400 euro (echivalent RON / an).
Taxa de autorizare datorată se plătește în avans pentru fiecare trimestru al anului, în 4 rate egale, fiecare având valoarea de 650 euro, echivalent în lei (în martie, iunie, septembrie și decembrie).
În cazul în care se solicită autorizarea înainte de sfârșitul unui trimestru, operatorul este obligat să achite taxa în avans, regularizarea taxei fiind efectuată asupra plății finale.
De exemplu, în cazul în care se solicită autorizarea și e aprobată în decembrie, operatorul este obligat să efectueze prima plată nu mai târziu de 25 ianuarie pentru primul trimestru, autorizația fiind valabilă de la 1 februarie și până la data de 31 ianuarie a anului următor.
Următoarele plăți sunt după cum urmează:
– Cel târziu la 25 martie (pentru luna aprilie, mai, iunie);
– Cel târziu la 25 iunie (pentru lunile iulie, august, septembrie)
– Cel târziu la 25 septembrie ( pentru octombrie, noiembrie, decembrie).
În exemplul mai sus-menționat, plata inițială va fi alocată obligației fiscale datorată pentru luna februarie, martie a anului în care se eliberează autorizația și ianuarie a lunii următoare.
În cazul în care taxa de autorizare se plătește în avans (suma întreagă anual), se acordă operatorului o bonificație de 10% .
Pentru obținerea autorizației de slot-machines, operatorii economici trebuie să furnizeze autorității documentația următoare:
l Documente care atestă proprietatea sau dreptul companiei de a utiliza aparatele cu sloturi.
Vă rugăm să rețineți că pe teritoriul românesc, tranzacțiile cu mijloace de jocuri de noroc sunt premise numai prin intermediul societăților care dețin o licență de clasa II în acest scop; restricția nu este aplicabilă pentru societățile care dețin o licență de jocuri de noroc. Operațiunile sunt permise, de asemenea, dacă au fost efectuate de către societățile care intenționează să solicite licența de jocuri de noroc (pe baza declarației sub jurământ).
l Documentele care atestă înregistrarea locațiilor în care aparatele de joc urmează să fie amplasate ca filiale (locații de lucru) ale companiei.
Aparatele pot fi exploatate în agențiile de pariuri, în această situație numărul maxim de slot machines / locație permisă de lege fiind de 5 dispozitive electronice, sau în locația de specialitate, dacă un număr minim de 20 de aparate sunt amplasate în toate locațiile situate în București sau cel puțin 12 aparate, pentru locațiile situate în afara Bucureștiului.
l regulile jocului (pentru fiecare joc disponibil pe aparatele de tip slot), dezvăluind procentajul de câștiguri acordate jucătorilor
l Normele interne ale societății, care să ateste atribuțiile personalului direct implicat în exploatarea jocurilor de noroc
l Dovezi privind evaluare tehnică a sloturilor, emise de entități competente (Biroul Român de Metrologie sau entități specializate, care dețin licență de clasa II pentru acest scop)
l Documente care atestă constituirea fondului de garanție. Pentru acoperirea riscului de a nu plăti obligațiile față de bugetul general consolidat, organizatorii vor crea un fond de garantare pentru fiecare slot machine, în favoarea organismului fiscal teritorial unde acestea sunt înregistrate.
Nivelul garanțiilor pentru acoperirea riscului de eșec de plată este de 167 Euro pentru fiecare slot machine în cazul în care proprietatea este deținută de solicitant sau de 300 Euro pentru fiecare mașină de tip slot pe care operatorul îl poate utiliza (în baza acordului de închiriere, contract de asociere în participațiune sau altceva similar). Valoarea maximă a fondului de garantare este de 60.000 Euro.
Autoritatea de jocuri de noroc poate solicita suplimentarea documentelor, în funcție de situația fiecărui solicitant. Toate cererile de licență și de autorizare sunt analizate în cadrul ședințelor organului de supraveghere al Oficiului Național pentru jocuri de noroc, care are loc de două ori pe lună, de obicei, în a doua și a patra zi de joi.