Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de pariuri on-line:
1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea, redactată şi dactilografiată în limba română, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, conţine: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locaţiei în care se află acestea. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea este redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
2. documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor din hotărâre;
3. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;
4. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care sunt precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, informaţiilor şi datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare şi raportare, precum şi locaţia în care este amplasat serverul, planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;
5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
6. punerea la dispoziţia comisiei a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare şi raportare, în vederea avizării;
7. confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare şi raportare privind efectuarea auditului asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
8. documentul eliberat de operatorul de monitorizare şi raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere şi generatorul de numere aleatorii sunt certificate internaţional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu;
9. dovada privind constituirea fondului de garanţie;
10. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare;
11. . declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spaţiul/spaţiile în care urmează a fi instalate şi utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I., în situaţia în care deţin echipamentele tehnice pe teritoriul României;
12. pentru realizarea de transmisii live, dovada faptului că locaţia de unde se realizează transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, deţine autorizaţie valabilă de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo în sală sau autorizaţie valabilă de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune;
13. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic;
14. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.