Practica jocurilor de noroc

Practica jocurilor de noroc în 2018

Serie de articole din „Practica jocurilor de noroc” de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte Rombet

Urmare a faptului că reglementarea specială a jocurilor de noroc din România permite exploatarea jocurilor de noroc, în comun sau nu, între un organizator și unul sau mai mulți operatori economici sau persoane fizice între care există un contract încheiat în condițiile legii, forma cea mai practică de exploatare a jocurilor de noroc o reprezintă asocierea în participație.
Acest tip de contract, conform prevederilor legale, cuprinde elemente obligatorii și apoi clauze convenționale între părți:
acordarea uneia sau mai multor persoane o participație la beneficiile și pierderile uneia sau mai multor operațiuni pe care le întreprinde;
contractul se probează numai prin înscris;
nu poate dobândi personalitate juridică și nu constituie față de terți o persoană distinctă de persoana asociaților;
terțul nu are niciun drept față de asociere și nu se obligă decât față de asociatul cu care a contractat;
asociații rămân proprietarii bunurilor puse la dispoziția asociației;
pot conveni că bunurile aduse în asociere, precum și cele obținute în urma folosirii acestora să devină proprietate comună;
bunurile puse la dispoziția asocierii pot trece, în tot sau în parte, în proprietatea unuia dintre asociați pentru realizarea obiectului asocierii, în condițiile convenite prin contract și cu respectarea formalităților de publicitate prevăzute de lege;
asociații pot stipula redobândirea în natură a bunurilor la încetarea asocierii;
asociații, chiar acționând pe contul asocierii, contractează și se angajează în nume propriu față de terți dar sunt ținuți solidar de actele încheiate de oricare dintre ei;
asociații exercită toate drepturile decurgând din contractele încheiate de oricare dintre ei, dar terțul este ținut exclusiv față de asociatul cu care a contractat, cu excepția cazului în care acesta din urmă a declarat calitatea sa la momentul încheierii actului;
orice clauză din contractul de asociere care limitează răspunderea asociaților față de terți este inopozabilă acestora;
orice clauză care stabilește un nivel minim garantat de beneficii pentru unul sau unii dintre asociați este considerată nescrisă;
convenția părților determină forma contractului, întinderea și condițiile asocierii, precum și cauzele de dizolvare și lichidare a acesteia.
In vederea organizării și conducerii contabilității precum și pentru aplicarea tratamentului fiscal corespunzător, asocierilor în participație fără personalitate juridică, trebuie ținut cont de faptul că:
asocierile în participație nu dau naștere unei persoane impozabile separate;
într-o asociere, între două sau mai multe persoane juridice române, veniturile și cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, conform prevederilor contractului de asociere;
veniturile și cheltuielile, determinate de operațiunile asocierii, transmise pe bază de decont fiecărui asociat, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se iau în calcul pentru determinarea profitului impozabil al fiecărui asociat;
documentele justificative aferente operațiunilor asocierii sunt cele care au stat la baza înregistrării în evidența contabilă de către persoana desemnată de asociați, conform prevederilor contractului de asociere;
societatea care conduce evidența asocierii în participație ține evidența și întocmește balanță de verificare distincte de cele corespunzătoare activității proprii;
imobilizările corporale și necorporale, puse la dispoziția asocierii, sunt cuprinse în evidența contabilă a celui care le deține în proprietate;
cheltuielile și veniturile determinate de operațiunile asocierilor în participație se contabilizează distinct de către unul dintre asociați, conform prevederilor contractului de asociere;
la sfârșitul perioadei de raportare, cheltuielile și veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie;
la data bilanțului, bunurile de natura stocurilor, creanțelor, disponibilităților, precum și a datoriilor asocierii în participație, se înscriu în situațiile financiare anuale ale asociatului care conduce evidența asocierii.
Evidența contabilă a decontărilor din operațiunile în participație, pentru activitatea asocierilor în participație, se ține cu ajutorul contului 458 “Decontări din operațiuni în participație”, respectiv a decontării cheltuielilor și veniturilor realizate din operațiuni în participație, precum și a sumelor virate între coparticipanți.

Contul 458 “Decontări din operațiuni în participație” este un cont bifuncțional;
1. In creditul contului 458 “Decontări din operațiuni în participație” se înregistrează:
veniturile realizate din operațiuni în participație transferate coparticipanților, conform contractului de asociere (701 la 781);
cheltuielile primite prin transfer din operațiuni în participație, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării (601 la 681);
sumele primite de la coparticipanți (512, 531).
2. In debitul contului 458 “Decontări din operațiuni în participație” se înregistrează:
veniturile primite prin transfer din operațiuni în participație (701 la 781);
cheltuielile transferate din operațiuni în participație, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării, ce se transmite coparticipantului care ține evidența operațiunilor în participație conform contractelor (601 la 681);
sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operațiunilor în participație (512, 531).
3. Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate coparticipanților ca rezultat favorabil (profit) din operațiuni în participație, precum și sumele datorate de coparticipanți pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operațiuni în participație.
4. Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la coparticipanți pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operațiuni în participație, precum și sumele ce urmează a fi încasate de coparticipanți din operațiuni în participație ca rezultat favorabil (profit).
Revenim cu alte opinii, în următorul număr al revistei.